Gå till innehållet

apr 19, 2022 15:00

Blogginlägg

Nu kan vi lämna slit-och-släng-samhället på riktigt

Nyhetsbild: Nu kan vi lämna slit-och-släng-samhället på riktigt

EU-kommissionen har presenterat ett nytt lagpaket med åtgärder för att främja en ekonomisk tillväxt på ett grönt och hållbart sätt. Syftet är att säkerställa att produkter på EU:s marknad är hållbara, förnyelsebara och har liten klimatpåverkan. Sysav välkomnar detta.

Lagpaketet består av fyra delar, varav den föreslagna förordningen för hållbara produkter spelar huvudrollen då det sätter ett nytt ramverk för att öka cirkulariteten, minska energikonsumtionen och sätta ramen för hur andra miljökrav ska tillgodoses. De tre andra områdena handlar om en ny strategi för hållbara och cirkulära textilier, en översyn av förordningen om byggprodukter för att göra produkterna möjliga att reparera, återvinna och lättare att åter-tillverka, och slutligen ett förslag som ger konsumenterna mer inflytande och möjlighet att ställa krav på hållbara produkter.

Gemensam EU-norm

Äntligen kommer ett ambitiöst lagpaket om varor som underlättar i hela värdekedjan, och även för avfallshanteraren. Det nya lagpaketet gör det möjligt att skapa en framtid där produkter är återvinningsbara på riktigt. Tidigare har producenter kunnat sätta varor på marknaden som sparat energi och varit hållbara ur den aspekten, men nu ställs krav även på att varan ska hålla länge och därefter gå att återanvända och återvinna.

Det tidigare ekodesign-direktivet tog inte hänsyn till hela värdekedjan för en produkt, utan fokuserade på att minska energianvändningen. Det nya ekodesign-direktivet kommer att reglera i princip alla varor som sätts på marknaden inom EU ur material- och energisynpunkt, men det kommer också ta hänsyn till produktens hela värdekedja. Lagpaketet kommer innebära en gemensam EU-norm så att det inte skapas olika förutsättningar för vad hållbara produkter är.

Fast fashion is out of fashion

Den nya textilstrategin ska leda till att textilier blir mer hållbara, men ska också leda till att de går att laga, återanvända och återvinna. Det kommer ställas krav framåt på ekodesign, tydligare information till konsument och det innebär att ett producentansvar för textilier kommer att införas. Viktigt är också att textilierna ska vara fria från farliga ämnen och tillverkningen ska ta hänsyn till sociala rättigheter. Målen är många, men det är också de olika handlingsplanerna. Kommissionen vill se krav för textilier som gör att de håller länge, går att reparera och återvinna, de ska förses med ett digitalt produkt-pass, stoppa överkonsumtionen, påtala problemet med att mikroplaster från syntetiska textilier, men också minska problemet med textilier som exporteras från EU.

Siptex sluter kretslopp för textil

Textil ger upphov till mycket stora miljö - och klimateffekter under hela sin livscykel, och det är viktigt att både tillverkning, transporter och användning av textilier är hållbart innan de slutligen lämnas till fiberåtervinning. Sysav menar att det omgående bör införas både spårbarhet i värdekedjan men också en så kallad kvotplikt för nya textilier, så att en hållbar produktion och konsumtion kan utvecklas.

Sysavs ambition är att kraftigt öka materialåtervinningen och textil är en betydande del i detta arbete. Sorteringsanläggningen Siptex är ett stort steg framåt eftersom en storskalig sortering skapar förutsättningar för fiberåtervinning och därmed etableras ett slutet kretslopp för textil i Europa.

Produktpass införs

För en rad olika produkter, bland annat textilier, kommer digitala produktpass att införas vilket Sysav välkomnar. Ett sådant produktpass ska underlätta reparationer, återvinning men också göra det möjligt att spåra farliga ämnen i hela värdekedjan. På elektriska konsumentprodukter kommer det ställas särskilda krav på ekodesign och energimärkning.

Slutligen införs äntligen ett förbud mot att förstöra osålda varor, den offentliga upphandlingen ska bli mer hållbar, och lagpaketet ska leda till fler gröna arbetstillfällen.

Sysav hoppas att detta är början på slutet på slit-och-släng-samhället och att producenterna tar ansvar för produkterna under hela kedjan. Produkter ska användas, återbrukas och kunna repareras så långt det är möjligt och när de inte längre kan cirkuleras, ska de gå att återvinna. EU:s nya lagpaket visar tydligt riktningen, nu är det dags för producenterna att följa efter, så att en cirkulär konsumtion och återbruk kan stimuleras.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations

Taggar

Sysav tycker