Gå till innehållet

apr 07, 2022 12:19

Blogginlägg

FN:s klimatrapport lyfter CCS som del av lösning

Nyhetsbild: FN:s klimatrapport lyfter CCS som del av lösning

FN:s klimatpanels senaste rapport visar att även om utsläppen av klimatgaser inte längre ökar lika snabbt, ökar de fortfarande. CCS lyfts som en viktig del i att nå nettonollutsläpp.

Den 4 april släppte arbetsgrupp III inom FN:s klimatpanel den sjätte rapporten om hur världen behöver agera för att tackla klimatkrisen. Även om utsläppstakten, det vill säga hur snabbt utsläppen ökar, avtar något, ökar utsläppen av klimatgaser fortfarande. Trots att det i sig är en dyster läsning, så ger rapporten uttryck för hopp. Men för att minska utsläppen i den takt som krävs för att undvika att överstiga en global medeltemperaturökning om 1,5 grader, så behöver alla agera nu.

Delar som berörde avfallshantering hade i tidigare rapporter ett eget kapitel, men inte i denna. För att hitta hur avfallshanteringen ser ut i världen, behöver man läsa de tidigare rapporterna - AR4 och AR5. En uppdatering av läget hade så klart varit önskvärt även i den sjätte rapporten.

Vikt vid att jobba uppströms

Globalt har vi fortsatt enorma utmaningar med dumpning, nedskräpning, öppen förbränning på bakgårdar och undermålig deponering. Över häften av världens avfall hanteras undermåligt. Enorma resursflöden går till spillo varje dag och den bristfälliga globala avfallshanteringen orsakar dessutom enorma klimatgasutsläpp i form av utsläpp av metangas och koldioxid. Det problemet kvarstår och den globala avfallsbehandlingen behöver bli mycket mer hållbar och mindre klimatgasintensiv.

Den sjätte rapporten lägger istället vikten uppströms, på att aktiviteter behövs innan själva avfallshanteringen. Det är ett fokus som tidigare har saknats, varför det verkligen välkomnas. Rapporten framhäver vikten av hållbar resurshantering för att tackla klimatkrisen. Alla sektorer behöver bli mer cirkulära - det är ett tydligt budskap. Högre resurseffektivitet i alla delar av alla värdekedjor. Källan till avfall börjar redan vid design, materialval, upparbetning av material, produktion och logistik.

CCS - en viktig väg framåt

Rapporten framhäver även vikten av energiåtervinning globalt – som ett alternativ till deponering sådant avfall som inte lämpar sig för materialåtervinning. CCS och energiåtervinning lyfts fram som en viktig väg för att nå nettonollutsläpp och minusutsläpp (net negative emissions, eller klimatpositiv som vi benämner det). Det finns enligt FN:s AR6-rapport potential i infångning och lagring om ca 60-70 miljoner ton koldioxid per år! Vi på Sysav är på den bollen. 

CCS kommer att vara en förutsättning för termisk behandling/ energiåtervinning av det avfall som inte har kunnat förebyggas och som av miljö-, hälso- och kvalitetsskäl inte kan, får eller bör materialåtervinnas. Samtidigt som vi – alla delar av samhället – globalt, nationellt och regionalt – behöver lägga mer fokus på hållbar resurshantering i alla led, går det inte att komma ifrån att det kommer att uppstå avfall som behöver behandlas genom energiåtervinning. Därför är CCS en förutsättning.

Läs hela rapporten här.

Lästips hållbar resurshantering: Kapitel 5, 8, 9, 11 och 12

Lästips CCS och energiåtervinning: Kapitel 6

Relaterade bilder & videos