Nyheter

Sysav - ett klimatsvin?

10 JUN, 2019 15:21

MILJÖ, ENERGI MILJÖTEKNIK, ÅTERVINNING ENERGI KLIMATFRÅGOR HÅLLBARHETSFRÅGOR/CSR

I Sydsvenskan listas Skånes klimatsvin och Sysav hamnar i topp, men tittar man på Sysavs faktiska klimatpåverkan blir bilden drastiskt annorlunda. Tack vare att Sysav finns, minskas nettotillförseln av koldioxid i atmosfären med cirka 77 000 ton.

Avfallskraftvärmeverket på Sjölunda i Malmö är den största källan till koldioxidutsläpp från Sysav. Här eldas restavfall (alltså det avfall som inte kan materialåtervinnas) som är till cirka 35 procent av fossilt ursprung (plast och textilier). Så länge avfallet innehåller fossila material kommer vi inte kunna minska mängden fossilt koldioxid till luft. För att minska mängden behövs styrmedel som leder till effektivare insamling och återvinningssystem för plast, producentansvar och tydlig märkning av plast.

Utvinner energi

Så länge det finns fossila material som inte kan eller ska cirkulera i samhället, kommer avfallshanteringen och avfallsförbränningen att generera koldioxidutsläpp av fossilt ursprung. Avfallsförbränningen är en metod som är till för att utvinna energin i det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt. Det som behövs är tydliga styrmedel som syftar till att minska både produktion och konsumtion av framförallt plast i samhället, i syfte att minska koldioxidutsläppen och öka materialåtervinningen. Det som inte behövs är en förbränningsskatt vars effekt inte leder till någon förbättrad miljöeffekt eller minskade koldioxidutsläpp.

Minskar behov av fossila bränslen

Via förbränningsanläggningen förser Sysav Malmö och Burlöv med 60 procent av värmen till fjärrvärmenätet och levererar en stor mängd el till el-nätet. Om inte Sysav producerat värme från avfall skulle regionen behövt annat fossilt bränsle till fjärrvärmenäten och mer avfall hamnat på deponi, vilket lett till ännu större mängder växthusgaser till atmosfären. Sysavs klimatbokslut (2016) visar att vi minskat nettotillförseln med cirka 77 000 ton koldioxid, jämfört med om vi inte funnits.

Fakta: Så arbetar Sysav med att minska sina utsläpp

Sysav arbetar aktivt med att minska mängden fossilt innehåll i avfallet in till förbränningen genom:

  • Källsortering hos kund (både hushåll och företagskunder) + avfallskontroller på plats hos Sysav.
  • Sortering av delar av det inkomna materialet innan förbränning.
  • Påverkansarbete via branschorganisationen Avfall Sverige för styrmedel som leder till ökad återvinning och återbruk.

Vi gör även:

  • Studier i hur vi kan öka eftersorteringen av material- och textil, i syfte att minska uttaget av jungfruliga material till nyproduktion samt minska koldioxidutsläppen.
  • Insamlat matavfall omvandlas till biogas och biogödsel, som ersätter fossila drivmedel och handelsgödsel.
  • Insamling av deponigas (metangas) för omvandling till el och värme.
  • Kampanjer för beteendeförändringar till ökad hållbar konsumtion.
  • Miljöutbildning av ca 10 000 personer per år.
  • Ständigt arbete för att minska verksamhetens egen miljöpåverkan, till exempel energibesparingar, resepolicys, transporter m m (Sysavs transporter är helt fossilfria). 

Senast uppdaterad 2019-06-10 13:22