Nyheter

Ändringar gällande jordbruksavfall till förbränning

19 JAN, 2022 07:37

JORDBRUK KLIMATFRÅGOR

Från och med 1 januari 2022 behöver du som lämnar jordbruksavfall till förbränning föravisera din leverans av avfall till oss. Detta för att Sysav ska kunna rapportera korrekt till Energimyndigheten enligt nya lagkrav. I listan nedan ser du vilka avfall som omfattas.

Den nya rutinen är följd av en ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Ändringarna innebär en utökning av vem som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier, och gäller nu även fast och gasformigt biobränsle.

Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel och biobränslen uppfyller vissa krav på hållbarhet. Detta innebär bland annat krav på växthusgasutsläppsminskning samt att råvara inte får produceras på vissa marker med hög biologisk mångfald och stora kol-lager.

Vissa typer av avfall måste föraviseras

Detta påverkar kunder som lämnar jordbruksavfall till förbränning. Se nedan lista vilket avfall som omfattas. Samtliga avfallsslag ska föraviseras till Sysavs kundservice innan leverans.

Avfall direkt från jordbruk:

 • Skadat hö
 • Skadad halm
 • Skadat/oanvändbart spannmål
 • Skadad/oanvändbar säd (annat än spannmål)
 • Vallskördsrester
 • Otjänlig skörd
 • Plantor som ej kan komposteras
 • Åkerrens

Exempel på avfallsslag som inte omfattas:

 • Djurfoder/matpellets
 • Djurkadaver
 • Päls, ull

Bakgrund

Hållbarhetslagen ställer krav på vissa aktörer att ha hållbarhetsbesked. Ett hållbarhetsbesked behövs för att biodrivmedel och biobränslen ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter.

Alla aktörer som producerar el, värme/kyla eller använder bränslen i en anläggning med installerad effekt om minst 20 MW (alternativt 2 MW för gasformiga biobränslen) där fasta biobränslen ingår, behöver inneha ett hållbarhetsbesked.

Sysav förbränner avfall och inte biobränsle, men vissa avfallsslag som utgörs av biomassa måste ändå rapporteras i enlighet med lagförändringen. Sysav har hållbarhetsbesked för de avfallsslag och den biogas som förbränns vid anläggningen (fast kommunalt och- verksamhetsavfall, avfall från jordbruk och biogas), samt andel av verksamhetsavfallet som är importerat.

Senast uppdaterad 2022-01-19 06:38