På avfallsanläggningen

Tack vare att avfallet som kommer till Sysav sorteras, kan det tas till vara som material och energi.

 

Avfall sorteras för maximal återvinning

Till avfallsanläggningarna kommer grovavfall och blandat avfall som innehåller olika material från företag och Sysavs återvinningscentraler.

Med hjälp av maskiner utrustade med gripklor sorteras avfallet i olika fraktioner, till exempel metall, trä, gips, brännbart avfall och avfall som måste deponeras. 

För att maximera återvinningen kan maskinerna också ta isär föremål som består av olika material. Cirka 90 procent av avfallet som sorteras återvinns som material eller energi. Övriga tio procent deponeras.

Kompostering

Genom att kompostera trädgårdsavfallet drar vi nytta av mull och näringsinnehåll. Komposteringen kräver små insatser i arbete och användning av maskiner. 

Sysav har komposterat park- och trädgårdsavfall sedan början av 90-talet. Slutprodukten är grönkompost. Komposten som produceras på Spillepeng i Malmö, Hedeskoga i Ystad och Måsalycke i St Olof är kvalitetscertifierad. 

Sysav har två olika sätt att kompostera: madrass- samt strängkompostering.

Madrasskompostering

Processen för madrasskompostering tar tre år

Det tar ca tre år för en madrasskompost att bli mogen och klar. Under det första året byggs madrassen upp och det är framför allt under växtsäsongen som det mesta av trädgårdsavfallet kommer in. Materialet krossas till lagom stora fraktioner och läggs i tunna lager över hela madrassens yta och därmed fördelas årstidens variation.  På detta sätt får man en homogen kompost av hög kvalitet.

Strängkompostering

Processen för strängkompostering tar ett år

Inkommande material krossas och läggs upp i strängar. Strängen är cirka dubbelt så bred som hög. Den har olika höjd beroende på vilken maskin som finns tillgänglig och kan lägga upp materialet. Längden avgörs av den plats som finns tillgänglig.

Komposten vänds och luftas

Under komposteringsprocessen bryts materialet ner av mikroorganismer och processen styrs av luftning och bevattning. Kontinuerlig kontroll av syre- och fuktförhållandena sker. Även regelbundna analysprover tas. 
Hygienisering av komposten sker, vilket innebär att ogräs, växtsjukdomar och skadedjur dör tack vare den höga temperaturen som sker i samband med nedbrytning av materialet. De högsta temperaturena uppnås i regel i samband med vändning av madrass/sträng.

Temperaturen sjunker när komposten börjar bli klar

När komposten börjar bli färdig faller temperaturen. Komposten siktas därefter och kan sedan antingen blandas med torv och näring till plantjord eller användas som jordförbättringsmedel som den är.

Flisning

Utsorterat trä bearbetas för att kunna användas som bränsle. På avfallsanläggningarna lagras och flisas träet, som sedan kan användas i biobränslepannor. 

Rent, omålat trä kan eldas i princip i alla biobränslepannor,
medan användningen av målat trä är mer begränsad eftersom det ställer högre krav på rökgasrening.

Slaggsortering

På Spillepengs avfallsanläggning sorteras slagg från Sysavs avfallskraftvärmeverk. Slaggen innehåller avfall som inte förbränts i pannan, till exempel grus, porslin, glas och metall.

Genom att köra slaggen genom en stor sorteringsmaskin kan de olika materialen tas tillvara. Dessa delas upp i fyra material som kan användas igen – slaggrus, magnetiskt skrot, icke magnetiskt skrot och en brännbar rest – samt en mindre del som behöver deponeras.

Den största delen av slaggen, cirka 90 procent, blir slaggrus. Gruset kan användas vid anläggningsarbeten.

Deponering

Avfall som inte kan materialåtervinnas, behandlas biologiskt, förbrännas med energiutvinning eller på annat sätt nyttiggöras måste deponeras. Deponering är helt enkelt en slutförvaring av avfall.

På två av Sysavs avfallsanläggningar finns möjlighet att deponera avfall: Hedeskoga avfallsanläggning utanför Ystad och Spillepengs avfallsanläggning i Malmö.

På övriga avfallsanläggningar har deponeringen avslutats på grund av skärpta miljökrav och minskat behov. 

Mycket lite läggs i slutförvar

Av allt avfall som kommer till Sysav är det bara cirka två procent som deponeras. På Sysav pågår hela tiden arbetet med att minimera deponeringen, bland annat genom att utveckla nya metoder för återvinning och att ta tillvara allt fler typer av material.

Strikta regler för deponering

Eftersom det finns strikta regler för vad som får deponeras måste kunder som lämnar avfall till deponi redovisa vad det innehåller, det kallas att det karakteriseras.  Sysavs personal är också närvarande när avfallet lämnas på deponierna. Sysav har deponier för både farligt och icke farligt avfall.

Eternit kan inte återvinnas

Exempel på farligt avfall som deponeras är förbränningsrester och eternit. Det kan också vara rester från annan behandling, till exempel från sortering av blandat avfall.

Avfallet täcks regelbundet med till exempel jordmassor.

Gas som bildas tas tillvara

När avfall som innehåller organiskt material, till exempel matrester, täcks över skapas en syrefri miljö där det bildas deponigas. Deponigasen består till stor del av den energirika gasen metan, som också är en stark växthusgas. Gasen samlas upp genom ledningar som lagts i avfallet och används sedan för energiproduktion. Numera läggs inte organiskt avfall på deponi utan behandlas på annat sätt. Deponigasen fortsätter dock att bildas i det gamla avfallet under många år.