Farligt avfall

Farligt avfall har egenskaper som är farliga för människors hälsa och för miljön. Läs mer om hur Sysav avgiftar samhället.

Egenskaper för farligt avfall

Farligt avfall är sådant som finns upptaget i avfallsförordningen, och som har någon eller några av följande egenskaper:

 • Explosivt
 • Exploderande
 • Brandfarligt
 • Irriterande
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Cancerframkallande
 • Frätande
 • Smittfarligt
 • Fosterskadande
 • Mutagent
 • Ekotoxiskt

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

Avfallsförordning (2011:927) | Norstedts Juridik (nj.se)

Vanliga behandlingsmetoder

Hantering regleras i huvudsak av miljöbalken men även av andra förordningar och föreskrifter. Sysav har en godkänd anläggning för att ta emot farligt avfall. Här sorteras avfallet och bedöms huruvida Sysav själva ska ta hand om avfallet eller om det måste skickas vidare till andra anläggningar med andra behandlingstekniker som Sysav saknar.

Det finns många sätt att behandla farligt avfall på. De vanligaste metoderna är materialåtervinning, förbränning med eller utan energiåtervinning (destruktion), våtkemisk behandling tex neutralisation och deponi.

En deponi i genomskärning

Processen för rening av oljeförorenat vatten