Rening av processvatten från rökgasreningen

Vid rening av rökgaser i avfallskraftvärmeverket uppstår processvatten.

Tvättning av rökgaser

Vid förbränning av avfallet i pannan uppstår rökgaser som renas i flera steg med både torr och våt rening innan den släpps ut genom skorstenen.

I den våta delen av rökgasreningen tvättas rökgaserna med vatten och reningskemikalier så att föroreningarna som finns i rökgaserna löses i vattnet. Rökgaserna passerar tre stycken skrubbrar. I skrubbrarna sprayas kalk-slurry över rökgaserna - och reagerar med de föroreningar som finns i rökgaserna såsom saltsyra, tungmetaller, stoft och svaveldioxider - och avskiljs. I sista skrubbern kondenseras vattenångan ur rökgaserna ut och återanvänds som tvättvatten. Det sista våta reningssteget består av ett elektroventurifilter som avskiljer stoft.

Rening av processvatten

När rökgaserna har renats i alla steg har föroreningarna som tvättats ur rökgaserna nu hamnat i processvattnet. Allt processvatten renas därför i särskilda vattenreningsanläggningar för att avskilja föroreningarna innan vattnet släpps ut i Öresund. I vattenreningsanläggningarna tillsätts olika kemikalier som fäller ut föroreningarna, bland annat tungmetaller, och som sedan och flockas ihop till större partiklar. Dessa partiklar fälls ut och sedimenterar som ett slam som avskiljs från vattnet. Vattnet filtreras sedan även genom sand-och kolfilter innan det pH-justeras och släpps ut i recipienten (Öresund). Slammet som nu innehåller alla föroreningar deponeras säkert på Spillepengs avfallsanläggning.

Kontroll av utsläppen

Innan vattnet släpps ut till Öresund tas prover för att kontrollera vattnet. Med hjälp av speciella provtagare tas kontinuerligt en liten mängd vatten ut och samlas till veckoprov som skickas till laboratorier för analys av tungmetaller. Varje dag tas även stickprov för kontroll av mängden suspenderat material, d.v.s. partiklar, i vattnet. Innan vattnet släpps ut kontrolleras pH i vattnet så att det ligger inom godkända värden. Om vattnet har ett för högt eller lågt pH går vattnet tillbaka och renas på nytt.

Utsläppsvärden

Föroreningsinnehållet i det renade processvattnet kontrolleras mot de villkor som finns i Miljötillståndet för anläggningen men också mot de villkor som finns Förordningen om förbränning av avfall som gäller parallellt.

Läs mer om reningsprocessen i vår broschyr ”Värme och el ur avfall”.

Utsläppsvärden

Föroreningsinnehållet i det renade processvattnet kontrolleras mot de villkor som finns i Miljötillståndet för anläggningen men också mot de villkor som finns Förordningen om förbränning av avfall som gäller parallellt.

Utsläppsmängderna är låga i förhållande till gällande villkor i tillståndet. 

Parameter Utsläppsnivåer
Begränsningsvärde* Enhet
Bly 0,01 0,05 mg/l
Kadmium 0,001 0,007 mg/l
Koppar 0,01 0,1 mg/l
Krom 0,01 0,04 mg/l
Kvicksilver 0,001 0,004 mg/l
Nickel 0,01 0,1 mg/l
Zink 0,2 0,5 mg/l
Kobolt 0,001 0,02 mg/l
Tallium 0,002 0,05 mg/l
Susp. material 10 20 mg/l
pH   6,5-9,5  

* Föroreningsinnehållet får inte överstiga begränsningsvärdet i Miljötillståndet. Begränsningsvärdena gäller som ett årsmedel för samtliga pannor.