Gå till innehållet
Sysavs stora avfallsanläggning

Vår klimatambition

I Sysavs avfallskraftvärmeverk omvandlas utsorterat avfall till fjärrvärme och el. Det innebär att avfallet som energiåtervinns kommer till stor nytta. Dessutom undviks deponering, som annars riskerar att sprida giftiga ämnen till omgivningen samt utsläpp av växthusgasen metan. Energiåtervinning genom förbränning orsakar dock stora koldioxidutsläpp. Det ska vi göra något åt. Tillsammans.

Klimatpositiva till år 2030

I takt med att klimatet hamnar allt högre på agendan, ökar kraven från omvärlden att företag och verksamheter tar sitt klimatansvar. För att tydliggöra hur vi på Sysav tar vårt klimatansvar, har vi tagit fram en klimatambition som Sysavs styrelse fattade beslut om i december 2021. För att minska uppvärmningen av planeten, och nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalet, måste de globala utsläppen av växthusgaser minska drastiskt.

Idag är Sysavkoncernen en stor utsläppare av koldioxid, utsläppen under 2021 beräknas uppgå till 588 832 ton koldioxid vilket är en minskning från förra årets nivåer på 608 000 ton. Av utsläppen är 46,1 procent fossila och 53,9 procent biogena. Att minska utsläppen från fossila källor, till största delen bestående av plast, är något vi kontinuerligt och systematiskt arbetar med. För att nå vår klimatambition kommer vi dessutom vara med att utveckla ny teknik och skapa nya samarbeten.

Av Sysavs totala klimatpåverkan (direkta och indirekta utsläpp från vår verksamhet) utgör de direkta utsläppen cirka 80 procent. De direkta utsläppen består nästan helt av koldioxidutsläpp från avfallsförbränningen.

Det behövs en rad åtgärder innan och efter förbränning av avfallet för att minska vår klimatpåverkan. Därför krävs samarbete mellan olika aktörer för att
nå vår klimatambition samt att vi påverkar den politiska debatten och valen avstyrmedel. Det här är de åtgärder vi prioriterar för att nå vår ambition.

Vad innebär begreppet klimatpositiv?

Med klimatpositiv menar vi ett klimatavtryck som är under netto noll. Sverige som land ska nå netto noll utsläpp 2045. Vår ambition är att nå det målet 15 år tidigare. Dessutom vill vi bidra väsentligt till regionens utsläppsminskningar. Utöver netto noll utsläpp från vår egen verksamhet, ska vi agera som en kolsänka för regionen

Före energiutvinning - Minska plasten i avfallet

  • Vi skapar insikt om hållbar produktion och konsumtion samt vikten av förbättrad plastsortering.
  • Vi driver på vidareutvecklingen av fastighetsnära insamling av avfall.
  • Vi arbetar med differentierade avgifter för verksamhetsavfall kopplat till fossilt innehåll.
  • Vi motiverar och informerar för ökad källsortering av icke-farligt bygg- och rivningsavfall.
  • Vi utreder en eventuell investering i en materialsorteringsanläggning för industri- och verksamhetsavfall samt hushållens grovavfall från ÅVC.

Efter energiutvinning – Koldioxidinfångning,
Carbon Capture and Storage (CCS)

Vi arbetar med målet att ha en storskalig CCS-anläggning på plats till 2030. Med CCS skulle vi kunna reducera våra koldioxidutsläpp med upp till 90 procent av den fossila såväl som den biogena koldioxiden. Det betyder mer än 200 000 ton fossil koldioxid och runt 300 000 ton biogen koldioxid per år vilket motsvarar cirka hälften av Malmös fossila utsläpp idag. Med en CCS-anläggning på plats kan vi bli klimatpositiva och fungera som en kolsänka i regionen. Vi vill på detta sätt bidra med att påskynda reduceringen av koldioxid i atmosfären och hjälpa vår planet att komma närmare 1,5-gradersmålet.