Var vi behandlar dina personuppgifter och till vilka ändamål.

Var vi behandlar dina personuppgifter och till vilka ändamål.

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

I vissa fall behandlar Sysavs leverantörer dina personuppgifter på uppdrag av Sysav. Vi säkerställer att det finns personuppgiftsbiträdesavtal mellan Sysav och våra leverantörer så att denne behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Vår målsättning är att behandla alla personuppgifter inom EU/EES-området. För det fall ett personuppgiftsbiträde har, eller nyttjar molntjänster, med databaser i tredje land ska personuppgiftsbiträdet försäkra sig om att det finns tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Det är emellertid alltid Sysav som är ytterst ansvarig för all personuppgiftshantering som sker för Sysavs räkning. 

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter

Hantera företagskunder

Sysav behandlar dina uppgifter om du är ställföreträdare eller kontaktperson för en företagskund för att hantera förhållandet med företagskunden. 

Hantera leverantörer

Sysav behandlar dina personuppgifter om du är ställföreträdare eller kontaktperson för en leverantör för att hantera förhållandet med leverantören.

Hantera förfrågningar

Sysav behandlar dina personuppgifter för att administrera dina frågor, t.ex. för att kommunicera med dig, utreda klagomål samt för att logga förfrågan. 

Hantera ansökningar

Sysav kommer behandla dina personuppgifter för att administrera diverse ansökningar såsom din ansökan om Sysavstipendiet, din ansökan om att utföra examensarbete på Sysav samt ansökan till utannonserad tjänst hos Sysav.

Hantera tjänster rörande insamling av hushållsavfall

Sysav behandlar dina personuppgifter för att administrera de tjänster som följer av Sysavs uppdrag att hantera insamling av hushållsavfall åt Lomma, Svedala och Kävlinge kommuner. I uppdraget ingår att hantera tömning av kärl, fakturera abonnenter, hantera kundservice och att ha kontakt med de entreprenörer som utför den faktiska avfallshanteringen på uppdrag av Sysav. Personuppgifter behandlas också för att följa upp och kontrollera de tjänster som Sysav utför på uppdrag av kommunerna. 

Hantera insamling av hushålls- och verksamhetsavfall på återvinningscentraler

Sysav behandlar dina personuppgifter för att förebygga hot och våld mot Sysavs personal, förebygga missbruk av våra återvinningscentraler, insamling av statistik samt för att underlätta fakturering av företagskunder. 

Genomförande av event och tävlingar

Sysav behandlar dina personuppgifter för att genomföra tävlingar och event som du deltar i, t.ex. för att registrera din anmälan/deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kanaler. 

Hantera nyhetsbrev och informationsutskick

Sysav behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig nyhetsbrev och informationsutskick som du godkänt att du vill motta från Sysav.

Hantera reklamationer

Vid reklamationer kommer Sysav behandla dina personuppgifter för att kunna hantera reklamationen, t.ex. för att registrera reklamationsärendet och för att kommunicera med eventuell leverantör Sysav anlitat att utföra tjänsten.

Hantera skadeincidenter

Sysav behandlar dina personuppgifter för att hantera ett skadeärende, t.ex. för att göra en anmälan till försäkringsbolag. 

Kameraövervakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott

För att förebygga, avslöja och utreda brott har Sysavs återvinningscentraler kameraövervakning nattetid. 

Kameraövervakning för att utreda olycksincidenter

För att utreda inträffade olycksincidenter orsakade av fordon och leverantörer på Sysavs förbränningsanläggning samt Sysavs anläggning vid Spillepeng har Sysav kameraövervakning där fordonens registreringsnummer och/eller företagslogga registreras. 

Hantera och bemöta rättsliga skyldigheter

Sysav behandlar dina personuppgifter för att hantera, utreda och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid tvist, rättsprocess eller inkassoärenden. 

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Sysav måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav, såsom bokförings- och redovisningskrav eller krav enligt miljöbalken.  

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Sysav kan komma att använda dina uppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

Uppföljning och utvärdering

Sysav kan behandla dina personuppgifter för att ta fram försäljningsstatistik samt framställa rapporter och statistik över kundserviceärenden i syfte att t.ex. utvärdera och förbättra verksamheten. Sysav kan även behandla dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster, webbplatser, IT-system, säkerhet och sättet vi kommunicerar med dig. 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som avses med behandlingen och som framgår av denna policy. Personuppgifterna kommer endast att användas för att tillgodose ändamålet med behandlingen och/eller för att fullgöra rättsliga krav eller krav från myndigheter. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan finnas lagrade hos oss för olika ändamål i olika system. Det betyder att vi kan ta bort dina personuppgifter i ett system för att uppgifterna inte längre behövs för det angivna ändamålet medan de fortfarande behöver hanteras för ändamålet för en annan behandling.   

Sociala medier

Våra webbplatser kan innehålla länkar kopplade till olika sociala medier, vilka har egna personuppgiftspolicys. Ni ombeds noggrant läsa igenom deras personuppgiftspolicys då vi inte kan ta något ansvar för dessa funktioner och deras hantering av personuppgifter.