Gå till innehållet
Profil_sysav_sol_M.jpg

Skydd för visselblåsare

Du kan visselblåsa om missförhållanden på Sysav. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Det ska finnas konkreta misstankar bakom anmälan och goda skäl att anta att innehållet i anmälan är sant. Det ska även ha skett i ett arbetsrelaterat sammanhang.

I första hand ska du vända dig till din chef, facklig representant eller skyddsombud om du har uppmärksammat ett missförhållande eller att något inte går rätt till i verksamheten. I en situation när du uppfattar det som otryggt eller olämpligt att vända dig till någon av dessa, kan du i stället använda visselblåsarfunktionen.

För att göra en anmälan börjar du med att gå till visselblåsartjänsten Trumpet, som nås via denna länk.

Du kan välja att anmäla via ett webbformulär, telefonsamtal, brev eller ett fysiskt besök. Ärendena i Trumpet handläggs av en extern mottagningsfunktion, advokatbyrån Moll Wendén AB. Den som anmäler kan välja att vara öppen med sin identitet eller anonym. Detta väljer anmälaren själv vid anmälningstillfället. Anmälaren är öppen med sin identitet alternativt anonym både gentemot Moll Wendén AB och Sysav. Det går t.ex. inte att vara öppen mot Moll Wendén AB och anonym mot Sysav. Mer information kring hur det går till att anmäla får du genom att klicka på länken ovan. Via länken når du även en lista med vanliga frågor.

Visselblåsarfunktionen på Sysav

Visselblåsarfunktionen på Sysav ligger under HR-avdelningens ansvar. Funktionen består av en extern mottagningsfunktion, advokatbyrån Moll Wendén AB, som upphandlats av Malmö Stad samt en intern mottagningsfunktion som består av tre personer anställda på Sysav, vilka har krav på sig att vara oberoende och självständiga i sina roller.

Vad kan anmälas

Man kan anmäla allvarliga oegentligheter inom Sysav som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Exempel på detta är mutor, bestickning och bedrägeri. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön. Även oegentligheter inom områden som är av betydelse för samhället i stort kan anmälas. Till dessa områden hör bland annat offentlig upphandling, finansiella tjänster, produktsäkerhet, miljöskydd och skydd av personuppgifter.

Du kan skicka in en anmälan även om du är osäker på om den omfattas av sådant som kan anmälas. Anmälan ska grunda sig i konkreta misstankar, där det finns skälig anledning att tro att informationen som lämnas är sann, men det är inget krav att det ska finnas bevis för de konkreta misstankarna. Anmälan ska inte användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd inom Sysav.

Skydd för visselblåsare

Du kan välja att vara anonym när du lämnar din anmälan, så som beskrivs ovan. Som huvudregel råder det sekretess vid hanteringen av visselblåsarärenden. Väljer du att vara anonym, var så tydlig och detaljrik som möjlig för att anmälan ska kunna utredas så bra som möjligt.

Det är förbjudet för en arbetsgivare att utsätta visselblåsaren för repressalier/bestraffning eller dålig behandling som en reaktion på en anmälan. Vid brott mot detta kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

Det finns även ett skydd mot repressalier som riktas mot personer som bistår vid rapporteringen, mot personer som har koppling till den rapporterande personen eller mot juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Så hanteras din anmälan

 • Anmälan inkommer till visselblåsartjänsten Trumpet.
 • Anmälaren får inom 72 timmar (helgfria vardagar) en bekräftelse av Moll Wendén AB att anmälan mottagits.
 • En handläggare på Moll Wendén AB tar hand om anmälan och gör en första bedömning om det som rapporterats kan utgöra ett visselblåsarärende enligt visselblåsarlagen eller inte
 • Moll Wendén AB skickar rapporten vidare till den interna mottagningsfunktionen på Sysav, som gör en andra bedömning om ärendet kan utgöra ett visselblåsarärende eller inte.
 • Den interna mottagningsfunktionen ser till att en intern utredning kommer igång*
 • En utredning görs kring det som har rapporterats. Återrapportering i skälig utsträckning sker till den som anmält via Moll Wendén AB, senast tre månader efter anmälan.

* I situationer där det finns risk för jäv eller då anmälan gäller något av särskilt allvarlig art anlitas utomstående utredare.

Vem kan anmäla

En anmälan genom visselblåsning kan göras av personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som ingår i en av följande personkategorier:

 • Anställda
 • Arbetssökande
 • Konsulter
 • Egenföretagare
 • Volontärer
 • Praktikanter
 • Arbetstagaren som står under entreprenörers, underentreprenörers eller leverantörers kontroll och ledning
 • Personer som har avslutat sin anställning eller sitt uppdrag på Sysav
 • Personer som ingår i ett bolags förvaltnings- och ledningsorgan
 • Aktieägare som är verksamma i bolaget

Rapportering till myndigheter

Utöver att använda Sysavs egna visselblåsarkanal Trumpet finns möjligheten att lämna anmälan till en myndighet. Detta kallas för ”extern rapportering”. Vid extern rapportering får man samma skydd som om man använder vår egen visselblåsarkanal och man kan rapportera om samma typ av missförhållanden som beskrivs ovan.

Det finns en mängd olika myndigheter som har i uppdrag att sköta de externa rapporteringsförfarandena på olika områden. För en uttömmande lista över vilka myndigheter som ansvarar för vilka områden, se Arbetsmiljöverkets hemsida:
Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949 - Arbetsmiljöverket (av.se)