Klimat & energi

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och det är bråttom att agera nu om vi ska undvika de allra värsta konsekvenserna.

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och det är bråttom att agera nu om vi ska undvika de allra värsta konsekvenserna. Sysav vill vara med och leda arbetet med klimatomställningen och har därför antagit en långtgående klimatambition som säger att vi ska bli klimatpositiva 2030. Det ligger också i linje med vår vision att bidra till världens mest hållbara region.

Sysav är en av Sveriges största verksamheter när det gäller avfallsbehandling och det inkluderar energiåtervinning av de utsorterade avfallsrester som inte går att återbruka eller materialåtervinna. Energiåtervinningen ger en stor samhällsnytta genom att utvinna så mycket energi som möjligt ur avfallsresterna och även genom att avgifta kretsloppet. Dock medför energiåtervinningen stora utsläpp av koldioxid och det vill Sysav åtgärda genom att minska mängden plast till förbränning och genom att fånga in koldioxid ur rökgaserna.

 

CCS - Carbon Capture and Storage

Vi vet att utsläppen av koldioxid måste minska för att stoppa uppvärmningen av planeten.Vi vet också att det finns avfall som inte kan eller bör tas om hand på annat sätt än energiåtervinning.

Sysav undersöker möjligheterna för att införa fullskalig CCS på kraftvärmeverket vid Spillepeng i Malmö -  avskilja koldioxiden och lagra den under jord. Då blir vi en kolsänka i regionen samtidigt som vi tar bort fossila utsläpp som annars skulle vara kvar under lång tid.

Södra Sveriges största klimatprojekt

I september 2022 inleddes en genomförbarhetsstudie, med stöd av Energiklivet. Fokus ligger på optimerad energiintegrering av en utvald infångningsteknik i avfallskraftvärmeverket, ytbehov, kostnader och affärsmodell, leverantörskontakter samt förberedelser för att ansöka om miljötillstånd. 

Om denna studie visar att förutsättningarna är positiva skulle ett genomförandeprojekt kunna innebära installering av fullskalig infångning av CO2 på Sysavs avfallskraftvärmeverk, med driftsättning kring 2030. Målet med projektet är att skilja av och lagra 85-90 procent av koldioxidutsläppen årligen.

Teknik för infångning

CCS är ett samlingsnamn för olika tekniker, som innebär att man fångar in och lagrar den koldioxid som uppstår vid till exempel energiproduktion. Den infångade koldioxiden komprimeras till vätskeform innan den transporteras, ofta med fartyg, till en lagringsplats där den pumpas kilometerdjupt i berggrunden, exempelvis under havsbotten.

Koldioxid kan fångas in med hjälp av olika tekniker. De lösningar som idag är mest teknisk mogna innebär att man separerar koldioxidmolekyler från övrig gas och vattenånga i rökgaserna som kommer ut ur anläggningen, så kallad post combustion-teknik. Koldioxiden komprimeras och från gas till vätskeform. Detta sker genom att gasen kyls ned till minus 50 grader och samtidigt utsätts för högt tryck. Sedan lagras den i speciella tankar i väntan på transport.

Transport och lagring

Sysav deltar i ett samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid. Projektet kallas för CNetSS och står för Carbon Network South Sweden. Projektet ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxid-infrastruktur i Sydsverige.

CNetSS har som långsiktigt mål att öka potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp genom att etablera en hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur i Sydsverige för transport från utsläppsanläggningar till slutlig geologisk lagring av koldioxid.

 • Aktörer i CNetSS
 • Sysav
 • Copenhagen Malmö Port
 • E.ON
 • Höganäs AB
 • Kemira
 • Kraftringen
 • Nordion Energi
 • Stora Enso
 • Växjö Energi
 • Öresundskraft

Flera av företagen har tidsatta planer på att fånga in koldioxid. Tillsammans finns potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen.

CCS och klimat

Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s uppmärksammade rapport från 2018 räcker inte enbart minskade koldioxidutsläpp för att vi ska klara målen för Parisavtalet, utan vi måste snabbt också ta bort koldioxid ur atmosfären för att kompensera för resterande utsläpp av växthusgaser.

EU har som mål att vara klimatneutralt till år 2050. Sveriges mål är att inte ha nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, därefter ska vi uppnå negativa utsläpp. För att uppnå negativa utsläpp är så kallad bio-CCS, att fånga koldioxid från biogena källor, en betydelsefull teknik.

 

Minskad förbränning av plast

För att nå det högt ställda målet i Sysavs klimatambition, att Sysav ska vara klimatpositivt till 2030, behöver förbränningen av plast minska. I praktiken innebär detta att utsorteringen av plast, hos såväl hushåll som industri, behöver öka, något vi jobbar med genom att:

 • utveckla och göra tester på den hårdplastinsamling som idag finns på våra Sysavs ÅVCer. Insamlingen är en följd av flera projekt kring hur och vilken typ av hårdplast som bör samlas in och arbete pågår ständigt för att förfina insamlingen och öka mängderna.
 • fortsätta kommunicera om vikten av källsortering och särskilt plast, mot kommuninvånare i Sysavs ägarkommuner. Vi testar ständigt nya sätt att informera och prata med invånarna i våra ägarkommuner och har genom åren fått till flera framgångsrika kampanjer.
 • skapa bättre förutsättningar och ”morötter” för våra företagskunder att sortera sitt avfall. Ett exempel på detta är införande av differentierade mottagningsavgifter för verksamhetsavfall kopplat till fossilt innehåll, men också nya och fördjupade samarbeten för att kunna informera och skapa förändring tillsammans. 

STEPS - hållbar plast

STEPS (Sustainable plastics and transition pathways) är ett MISTRA-projekt som drivs av Lunds universitet. Sysav sitter med i styrgruppen både för programmet och arbetspaket 3.

MISTRA-projektet STEPS som drivs av Lunds universitet har som mål att genom forskning och innovation hitta en process för hållbar produktion och återvinning/återanvändning av plast.

Nå ett hållbart plastsamhälle

Arbetspaket 3, där Sysav alltså är med, fokuserar på att ur ett system-, policy- och beteendeperspektiv utforska allt från råvarutillgång till återvinning. Arbetspaket 1 och 2 utvecklar nya bioplaster och exempel på konkreta saker som kommit ur projektet är: en helt biobaserad golvlack och en biobaserad strumpa. Projektet har publicerat en lång rad artiklar som går att hitta på STEPS officiella hemsida och inte minst har arbetspaket 3 bidragit i diskussioner och kommit med input till policyarbete både på nationell och EU-nivå gällande många frågor kopplade till hållbar plast. 

STEPS (steps-mistra.se)

 

NetZeroCities

NetZeroCities är ett EU-finansierat samarbete som ska stödja europeiska städer att bli klimatneutrala 2030. Malmö är en av 100 städer som är med i programmet. Sysav är en av flera partner till Malmö stad i arbetet och fokus för Sysavs del ligger inom koldioxidinfångning och att minska plast till förbränning. Exempel på konkreta aktiviteter är utredningar kring lokal infrastruktur för koldioxid samt möjligheter till att sortera ut mer plast ur rivningsavfall.

Examensarbete och uppdrag på Sysav

Är du intresserad av avfall och miljö och är i slutet av din utbildning? Ta chansen att lära känna Sysav genom att göra ditt examensarbete hos oss! 

Stipendier och examensarbete