Vår klimatambition

För att tydliggöra vårt klimatansvar och staka ut en riktning antog vi 2021 en klimatambition med målet att bli klimatpositiva 2030.

Sysavs klimatambition

Vår verksamhet ska till år 2030 nå netto noll klimatavtryck*, 
men vi nöjer oss inte där. Vi kommer dessutom att minska mängden koldioxid i atmosfären, vilket bidrar till att regionen kan minska sina klimatutsläpp i linje med Parisavtalet.

*Våra direkta (scope 1) och indirekta (scope 2 och 3) klimatpåverkande utsläpp 

Så går arbetet med Klimatambitionen

För ett år sedan antog Sysav sin klimatambition. År 2022 är att betrakta som ett basår, ett år vars resultat vi kommer att mäta mot 
framöver. 

För att nå hela vägen krävs en rad åtgärder och vi gör framsteg på flera plan. I första hand behöver vi tillsammans med partners, kunder, leverantörer och våra ägarkommuner arbeta uppströms med att minska det fossila innehållet i avfallet vi energiåtervinner. Cirkulära flöden minskar andelen avfall som hade kunnat materialåtervinnas men som i nuläget ändå hamnar i avfallsflödet till energiåtervinning. Vi behöver dessutom minska klimatpåverkande utsläpp som uppstår på grund av övriga delar av vår verksamhet, inklusive i leverantörsledet. Men för att nå hela vägen och bli klimatpositiva så behöver vi koldioxidinfångning och lagring för att få bort de återstående klimatpåverkande utsläppen och skapa en kolsänka.

Arbetet uppströms gör Sysav dels genom att fortsätta skapa insikt om hållbar konsumtion och produktion samt om vikten av källsortering, för att bland annat minska plasten i restavfallet. Dels genom olika åtgärder för att öka utsorteringen av plast. På företagskundsidan infördes vid årsskiftet 2022/2023 differentierade taxor för avfall till förbränning, beroende på fossilt innehåll. Detta som ett incitament för ökad utsortering av plast till materialåtervinning hos avfallsproducenten och avfallslämnaren. På privatkundsidan testas en ny form för insamling av plast vid tre av Sysavs återvinningscentraler. 

Styra mot minskade koldioxidutsläpp

För alla verksamheter som driver ett förbättringsarbete, är data en förutsättning för att styra och kunna följa resan mot ett uppsatt mål. En stor utmaning är att bygga upp struktur och arbetssätt för insamling, verifiering och kvalitetssäkring av utsläppsdata. Men även att samla in data och beräkna utsläpp som vår verksamhet ger upphov till hos våra leverantörer och kunder (scope 3), innebär 
en utmaning. När vi har tillräcklig scope 3-data på plats kan vi tillsammans med våra leverantörer och kunder bättre styra mot minskade indirekta utsläpp.

Koldioxidinfångning och lagring är en förutsättning för att Sysav ska kunna nå ambitionen att vara klimatpositiva till år 2030.

Jakob Sahlén, miljö- och hållbarhetschef Sysav

Utredningsprojekt CCS kunde under 2022 presentera resultat från en övergripande förstudie som bland annat pekade ut två avskiljningstekniker som lämpliga, nivå på investering och driftkostnad (inklusive transport och lagring), ytbehov och en analys kring ekonomiska och juridiska förutsättningar. Energimyndigheten har via Industriklivet beviljat projektet stöd om 5,2 Mkr för en genomförbarhetsstudie som kommer att tjäna som underlag för ett eventuellt genomförandebeslut 2025.

Detta krävs för att vi ska få CCS på plats

Koldioxidinfångning och lagring är en förutsättning för att Sysav ska kunna nå ambitionen att vara klimatpositiva till år 2030. De politiska styrmedel som finns idag är inriktade på bio-CCS. Vi efterfrågar beslut om styrmedel som bättre möjliggör investeringsbeslut för avfalls-CCS. Om vi får till en utbredd implementering av avfalls-CCS i Sverige, kommer vi åt både betydande fossila utsläpp och kan åstadkomma en rejäl kolsänka när vi fångar in och lagrar biogena utsläpp.