Kreditbestämmelser

Allmänna kreditbestämmelser för avlämning av avfall vid Sysavs avfallsanläggningar.

Kredit gäller för avlämning av avfall vid Sysavs anläggningar enligt de villkor som nedan framgår.

  • Ansökan om kredit och beställning av vågkort göres hos Sysav på särskild blankett. Sysav äger fritt rätten att anta, förkasta eller kräva säkerhet för den ansökta krediten. Beviljad kredit kan förknippas med krav på säkerhet.
  • För varje förlorat vågkort har Sysav rätt att ta ut en avgift på 300 kr.
  • Vågkortet skall av kunden medföras vid varje avlämningstillfälle för att kreditregistrering skall kunna ske.
  • Kunden är betalningsansvarig för alla debiteringar som sker mot erhållet vågkort. Förkommet kort skall omedelbart anmälas till Sysav.
  • Vid avlämning av avfall erhålles kvitto som avstämningsunderlag för senare utfärdad faktura. Betalning av faktura skall erläggas senast angiven förfallodag. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 8 % plus gällande referensränta.
  • Kunden förbinder sig att följa de bestämmelser och anvisningar beträffande avfallets hantering m m som lämnas av Sysav och/eller kommunerna.
  • Kund som ej följer ovanstående bestämmelser kan av Sysav med omedelbar verkan spärras från fortsatt kredit. Vågkortet skall då omgående återlämnas.
  • Sysav äger rätt att löpande under kredittiden ompröva krediten.