Hållbara inköp

Sysavs utgångspunkt vid inköp är ekonomisk, ekologisk och social hänsyn. Sysav bedriver ett aktivt arbete avseende hållbarhet, vilket ställer krav på innovativa lösningar och idéer.

Hållbarhetskrav ska säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. Sysavs vision är att bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Leverantören ska aktivt bidra till att Sysav säkerställer miljöbästa alternativ med den högsta miljöprestanda som erbjuds på marknaden.

Generellt eftersträvas inköp av produkter och material som i sin framställning förbrukar lite resurser och energi i ett livscykelperspektiv och som direkt eller indirekt har en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Inköpta produkter bör därför kunna återanvändas eller återvinnas.

Arbete som utförs inom ramen för avtalet ska utföras med skäliga arbetsvillkor för att motverka att arbetstagare utnyttjas och att konkurrensen snedvrids. Det kan i vissa fall innebära krav på villkor avseende arbetstagares semester, lön och arbetstid. Sysavs Uppförandekod för leverantörer ska efterlevas. Det är viktigt för Sysav att leverantören arbetar för en god psykosocial arbetsmiljö och ett gott ledarskap som bygger på transparens, tillit och förtroende. 
Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras genom hela leverantörskedjan. För Sysav är det viktigt att våra leverantörer följer gällande lag och aktivt förebygger diskriminering i sin verksamhet. Sysav vill även att leverantören tar ett aktivt samhällsansvar genom att undersöka möjligheter till praktik och anställning för personer som för närvarande står långt ifrån arbetsmarknaden.