Gå till innehållet

FN:s globala mål – Agenda 2030

Om lektionen FN:s globala mål - Agenda 2030
Syfte Uppgiften syftar till att eleverna ska känna till vad alla de 17 globala målen innebär, samt fördjupa sig i ett eller några av dem. 
Tidsåtgång Tidsåtgång beror på om du väljer att genomföra uppgiften inom ramen för ett ämne, eller som ett ämnesöverskridande projekt.
Form Projektarbete i grupp. Muntlig redovisning.

Koppling till Gy2011

Naturkunskap, samhällskunskap, historia, religion

Koppling till Globala målen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

  1. Välj ett av områdena 1 till 17
  2. Ni ska söka finansiering för ett projekt som bidrar till ökad hållbarhet inom det valda området.
  3. Förbered en komprimerad presentation på 30 till 60 sekunder, en så kallad hisspitch. Presentationen ska innehålla:
    3.1 Bakgrund (Varför?)
    3.2 Vilket lokalt/regionalt/globalt problem adresseras?
    3.3 Syfte och mål med projektet?

En elevjury bedömer projekten/presentationerna och avgör vilka som får ekonomiskt bidrag, hela eller en del av det äskade beloppet. Juryn redogör för hur och på vilka grunder de gjort bedömningarna.