Gå till innehållet
LarandeForHallbarUtveckling_Stor.jpg

Lärande för hållbar utveckling

Våra livsvillkor – om ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden.

Begreppet hållbar utveckling kan förklaras och tolkas på många olika sätt. Brundtlandkommissionen beskrev det 1987 som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina.” Oavsett, så handlar det om våra livsvillkor - frågorna om ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden.

De ekologiska handlar om livsuppehållande system; om vad som händer i atmosfären, i vattnets kretslopp, i jorden och i den biologiska mångfalden.

De ekonomiska behandlar frågor om utbyte av varor och tjänster mellan individer, företag, organisationer och länder och hur det påverkar miljön och människans tillvaro och förhållanden.

De sociala berör relationerna mellan individer och samhällen/staten och handlar om normer och lagar, rättigheter och skyldigheter och värderingar.

Lokala och globala hållbarhetsfrågor i skolan

2015 enades världens ledare om hur hållbar utveckling ska realiseras. De 17 globala målen i FN:s Agenda 2030 har tydlig bäring på alla delar av samhället och därför även på alla delar av utbildningsväsendet.

Också internationella och nationella dokument ger stöd åt att arbeta med lokala och globala hållbarhetsfrågor i skolan. Som exempel kan nämnas UNESCO:s Global Action Programme och regeringens proposition Politik för global utveckling.

EU lägger emfas på medborgarnas behov av kompetens och förhållningssätt för en hållbar utveckling. Behovet ska mötas inom alla utbildningssektorer inom ramen för vad EU benämner de åtta nyckelkompetenserna inom språk, matematik, vetenskap, teknik, lärande, social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda, kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Styrdokumenten, och många gånger också eleverna, ställer höga krav och förväntningar. Frågorna kring global hållbar utveckling är mycket komplexa och kräver ofta samverkan mellan flera ämnen och kunskapsområden. Samtidigt ger frågorna stora möjligheter till samverkan mellan olika kompetenser.

Lärande för hållbar utveckling ska:

 • Integreras i skolans olika ämnen
 • Vara ämnesövergripande
 • Ha lokalt och globalt perspektiv
 • Göra eleverna delaktiga och kritiskt tänkande
 • Utgå från demokratiska värderingar
 • Starta i skolans tidiga år och fortsätta att utvecklas genom hela skolgången

Eleven ska förberedas för livet efter skolan och

 • Ha kunskaper om de mänskliga rättigheterna
 • Kunna observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling
 • Utveckla en analytisk förmåga och kunskaper om internationell samverkan och globala samband, kunna bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv
 • Ha förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv
 • Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljö i ett vidare perspektiv
 • Kunna göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • Respektera andra människors egenvärde och integritet
 • Ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverka till att hjälpa människor
 • Kunna samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
 • Kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen
 • Ha inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv
 • Kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden

Undervisningen ska:

 • Påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling
 • Visa respekt för den enskilda eleven, skapa delaktighet och ha ett demokratiskt förhållningssätt
 • Verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den lärande miljön
 • Bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund