Gå till innehållet
AmnesplanerForGymnasieamnen.jpg

Ämnesplaner gymnasiet

Utdrag ur ämnesplaner för några gymnasiegemensamma ämnen.

Engelska

Undervisningen i engelska ska öka individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Dessutom ska ämnet ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva samt förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang.

Historia

Undervisningen ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.

Eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter.

Naturkunskap

Naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling; kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

Undervisningen ska ge kunskaper om:

  • Miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa, genmodifiering och hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.
  • Naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Samhällskunskap

Samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

Undervisningen ska ge kunskaper om:

  • Frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.
  • Frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.
  • Demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  • Konsumtion i förhållande till behov och resurser.

Svenska

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.