Gå till innehållet
560x290_deponering.jpg

Deponering

Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, samt för material och ämnen vi inte vill ha tillbaka i naturens kretslopp.

En deponi är det som för inte så länge sedan kallades för soptipp. ”Tippen” har förändrats drastiskt de senaste åren.

Ända fram till 1980-talet var slutgiltig förvaring den vanligaste typen av avfallshantering. I Sverige är det idag en marginell företeelse. 

1 procent

Det avfall som vi inte kan eller bör återvinna läggs på deponi och utgörs till största delen av förorenade massor, asbesthaltiga material samt andra giftiga ämnen. Endast omkring 1 procent av det svenska hushållsavfallet deponeras numera.

Stora krav ställs på en deponis konstruktion, som måste ha täta ytskikt, dräneringssystem samt rening av lakvatten (vätska som rinner genom eller tränger ut från sopor vid deponering). Metangasen som bildas sugs upp i den utsträckning det är möjligt och används som energi.

Sysav har två deponier: Avfallsanläggningen Spillepeng i Malmö och Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad.

Så lite som möjligt deponeras

Avfall som inte kan materialåtervinnas, behandlas biologiskt, förbrännas med energiutvinning eller på annat sätt nyttiggöras måste deponeras. Deponering är  slutförvaring av avfall.

Läs mer

Diskussionsfrågor

  1. Varför kastar vi inte allt skräp på soptippen idag?
  2. Vad tror ni man kan hitta i en 50 år gammal soptipp?
  3. Kan man hitta något av värde i en 50 år gammal soptipp?
  4. Är det samma blandning av sopor på en soptipp nu, som det var för 50 år sedan?
  5. Varför deponerar vi (slutförvarar under jord) vissa material och ämnen?
  6. Varför återvinner vi mer nuförtiden istället för att kasta alla sopor på tippen?
  7. Hur tror du att en soptipp ser ut?
  8. Medför avfallsdeponering några miljörisker?
  9. Tror du att det alltid kommer att finnas sopor som deponeras?