09

MEDARBETARE

Sysavprogrammet stärker företagskulturen

I en organisation som Sysav, med många olika avdelningar och verksamhetsområden, är risken stor att så kallat ”silotänk” uppstår. Det är lätt hänt att man missar den stora bilden och i stället lägger allt sitt fokus på den egna avdelningen. För att motverka detta initierades Sysavprogrammet.

Sysavprogrammet är en utbildning som sträcker sig över ett år och uppgår till nio heldagar, varav två ägnas åt praktik på en annan avdelning än den egna. Alla Sysav-anställda är välkomna att söka till utbildningen och syftet är att skapa ambassadörer som lär sig om hela verksamheten och får en känsla för organisationen och hur den är uppbyggd. Dessa ambassadörer kan senare användas som exempelvis referensgrupper i olika projekt.

Jennie Kullberg är HR-chef på Sysav:

– Sysavprogrammet ger precis det resultat vi har hoppats på, nämligen ett ökat engagemang bland medarbetarna och en förstärkt värdegrund. Vi gör en attitydundersökning bland deltagarna som innebär att de första dagen på utbildningen får välja ett antal ord som de tycker beskriver Sysav. Övningen upprepas sedan på den sista dagen och det är slående hur tydligt det blir att deltagarnas bild av Sysav har förflyttats i en riktning som stärker värdegrunden. Två framgångsrika omgångar av utbildningen är avslutade och den tredje drar igång i vår, med fler sökande än någonsin tidigare. Sysavprogrammet är helt klart här för att stanna!

SÅ HÄR TYCKTE VI OM SYSAVPROGRAMMET

Röster från två tidigare deltagare i utbildningen.

Linda Hellberg:

– Jag valde praktik där jag kunde få en bättre förståelse för hur mitt arbete på återvinningscentralen påverkar nästa led. Kundservice var ett enkelt val för mig eftersom de har stor inblick i alla avdelningar. Idag har jag en större helhetssyn och förståelse för Sysavs mål och visioner och kan lättare svara på kunders frågor.

Toni Valle:

– Som deltagare i Sysavprogrammet får du en bra inblick i Sysav-kedjan. Alla avdelningar tampas med egna problem som ska lösas för att få processen att fungera. För mig blev det tydligt att ”Tillsammans, med ansvar och engagemang” inte bara är ord utan också handling. 


Åldersfördelning

Totalt: 333

Könsfördelning

Totalt: 330

Könsfördelning koncernledningsgruppen

Medellön

Digitalt verktyg för en bättre arbetsplats

Medarbetarundersökningar leder ofta till viktiga insikter om företagskultur och trivsel. På stora arbetsplatser som Sysav är de viktiga redskap för att förändra och förbättra arbetsmiljön för de anställda.

Tidigare gjorde Sysav undersökningar vartannat år, men sedan oktober 2018 ser det annorlunda ut tack vare &frankly. Detta är ett digitalt redskap för medarbetarundersökningar som skickar ut 4–5 frågor om sådant som trivsel, engagemang, ledarskap och arbetsmiljö till samtliga anställda varannan vecka, i mejl eller via en app. &frankly ger ledningen en ständigt aktuell bild av hur det ser ut i organisationen och därmed också möjlighet att åtgärda eventuella problem på ett tidigt stadium. Redan efter ett par månaders användning kan man se en svarsfrekvens på cirka 75 procent, vilket är mycket bra för att vara ett nytt redskap. Förhoppningen är självklart att engagemanget ska öka ännu mer – och allt tyder på detta. 


Efterlängtad entreprenörsutbildning igång

I december 2018 drog Sysav igång sin utbildning för entreprenörer. En webbaserad utbildning om arbetsmiljö och ansvar som tydligt definierar vilka rättigheter och skyldigheter externa samarbetspartners har när de utför arbete på någon av Sysavs arbetsplatser. För att bli certifierad krävs godkänt både på den övergripande utbildningen för arbetsplatsregler, samt på utbildningen för den aktuella arbetsplatsen. 

– Entreprenörsutbildningen är efterlängtad och välbehövd, säger Jennie Kullberg, HR-chef på Sysav. Att den nu är igång är ett stort steg fram. Utöver den ökade säkerheten leder den också till ett smidigare samarbete med entreprenörerna som får en utökad förståelse för vår verksamhet.


Internationellt utbytesprogram stärker kompetensen

För andra året i rad fick Sysavmedarbetare möjlighet att utbyta erfarenheter med brittiska kollegor i samma bransch. I år var det Roger Rosengren, processtekniker på avdelning Farligt avfall & Logistik, som gjorde en två veckor lång ”praktik” på anläggningen WasteCare Ltd. i Liverpool.

Utbytesprogrammet är ett samarbete mellan branschorganisationer i Storbritannien, Danmark och Sverige och syftet är att stärka kompetensen hos deltagarna genom att de får arbeta sida vid sida med brittiska kollegor som har liknande arbetsuppgifter. Upplevelsen och erfarenheterna redovisas sedan i en rapport som ska vara till nytta för kollegorna där hemma. Utbytet kommer att ske även nästa år och alla Sysavmedarbetare är välkomna att ansöka.


Bytes: en uppförandekod mot två

Sysav är ett företag där etik och hållbarhet står i fokus. För att säkerställa att leverantörer och samarbetspartners lever upp till våra högt ställda krav inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljöhänsyn och affärsetik – samt för att vägleda våra anställda i dessa frågor – har nya uppförandekoder upprättats: en extern och en intern. De nya uppförandekoderna beslutades sommaren 2018 och ersätter den tidigare som var gemensam för båda målgrupperna och därför väldigt generellt hållen. Uppförandekoderna är viktiga byggstenar i Sysavs strävan efter att bidra till en hållbar värld på alla plan.

UPPFÖRANDEKODER    
SYFTET INTERN UPPFÖRANDEKOD EXTERN UPPFÖRANDEKOD
Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa och säkra anställningsförhållanden, ha en ansvarsfull hantering när det gäller miljöfrågor samt upprätthålla höga etiska standarder. Gäller alla som representerar
Sysav, från styrelsemedlemmar och medarbetare till praktikanter och andra som har tillfälliga uppdrag
Gäller för leverantörer, och dess underleverantörer, till Sysav AB med dotterbolagen Sysav Industri AB samt Sysav Utveckling AB.
GRUNDEN SOCIALT ANSVAR SOCIALT ANSVAR
Näringslivskoden, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, ILO-konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Europeiska jämställdhetsdeklarationen (CEMR). Mänskliga rättigheter
Arbetsmiljö
Diskriminering
Föreningsfrihet
Arbetstid och lön
MILJÖMÄSSIGT ANSVAR
Mänskliga rättigheter
Principer och anställdas rättigheter
Barnarbete
Tvångsarbete
Lön och arbetstider
Föreningsfrihet, organisationsrätt
Diskriminering
Föreningsfrihet
Arbetstid och lön

Insatser för ökad säkerhet

Att samtliga av Sysavs medarbetare ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen är en självklarhet. 2018 har flera åtgärder vidtagits för att ytterligare höja säkerheten. 

I ett pågående projekt riskbedöms Sysavs verksamhet utifrån de olika arbetsuppgifter som utförs i det dagliga, men det är viktigt att också tillfälliga insatser, exempelvis reparationsarbeten, ska kunna utföras utan risk för skador. Riskbedömning, skyddsåtgärder och avställningar ska vara på plats innan arbetet får tillstånd att genomföras. Skyddsombuden är viktiga för arbetsmiljöarbetet och under året har projektet Samverkan för samverkan drivits med syftet att göra deras roller till en mer integrerad del av verksamheten. 

Ibland händer det tyvärr att medarbetare som vägleder kunder på återvinningscentraler blir utsatta för våld och hot. Ett antal åtgärder har vidtagits för att få bukt med detta. Bland annat kommer passagesystem att införas på alla återvinningscentraler under 2019. Det finns många goda exempel från branschen på hur denna åtgärd har minskat inbrott, våld och hotsituationer.


Nytt initiativ lyfter skyddsombudens roll

Initiativet Samverkan för samverkan drevs under 2018, med syftet att få till ett bättre samarbete mellan verksamheten och våra skyddsombud. Tre workshopar genomfördes, där Sysavs skyddsombud samt koncernledningsgruppen (KLG) och den operativa ledningsgruppen (OLG) deltog. Workshoparna var mycket uppskattade bland deltagarna, och har gett en bra grund för fortsatt samarbete som består av ett antal kriterier som samverkan ska präglas av, och som sammanfattas så här:

  1. Gemensamt och tillsammans mot gemensamt mål (värdegrunden, gemensamt intresse, helhetstänk)
  2. Framåtsträvande mot gemensamt mål (förbättringar, utveckling, utbyte, kunskap, enkelhet)
  3. Bemötande (öppenhet, ömsesidig respekt, inkluderande, återkoppling) 

Kropp och själ i skön förening på temadag 

För att en arbetsplats ska vara säker är det viktigt att medarbetarskapet är starkt och att alla trivs. Därför valde man i år att komplettera den återkommande HLR-utbildningen med en föreläsning på temat mobbing och kränkande särbehandling och hur man som medarbetare kan förebygga att detta uppkommer. Syftet med det nya upplägget var att, utöver den viktiga säkerhetsutbildningen, stärka medarbetarskapet och tillsammans diskutera hur vi får en arbetsplats där alla trivs. Temadagen gavs namnet Knopp & Kropp, eftersom den handlade om både psykisk och fysisk hälsa.


DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN 2018

(antal personer)

8 947 träffade vi totalt
3 455 
besökare på Sysav (varav 445 var utländska besökare)
1 648 träffade vi på externa föreläsningar
3 019 skolelever (år 0–9)
825 träffade och pratade vi med på olika event