08

FORSKNING, UTVECKLING OCH RISKHANTERING

Med framtiden runt hörnet

Innovation är ett nyckelord när det gäller avfallshantering. På Sysav Utveckling AB (nedan kallat bolaget) bubblar det av spännande projekt som handlar om hur vi ska möta framtidens utmaningar. Här följer några exempel på olika projekt där bolaget samverkar med externa aktörer inom områden som är relevanta för verksamheten.

DELAD ENERGI ÄR DUBBEL ENERGI

Industriell symbios innebär att en aktörs restresurs kan bli någon annans råvara och därigenom minskas behovet av jungfruliga råvaror. Bolaget är en av många aktörer i det Vinnova-finansierade projektet ”Delad energi är dubbel energi”, som halvtidsutvärderades under hösten och kommer att fortsätta under 2019. Bolagets fokus i projektet ligger på att ta fram en modell för ökat återbruk av material från återvinningscentralerna.

STEPS

Plastens miljöpåverkan är en av vår tids viktigaste frågor. Bolaget deltar i det MISTRA-finansierade projektet STEPS som drivs av Lunds universitet och har som mål att genom forskning och innovation hitta en modell för hållbar produktion och återvinning/återanvändning av plast. Bolaget är särskilt engagerat i den del av projektet som handlar om att hitta industriella strategier för långsiktig hållbarhet.

FOOD LOOP SYSTEMS

Mängder av mat slängs i onödan, vilket är dåligt både för miljön och ekonomin. I Interreg-projektet Food Loop System samarbetar bolaget med Malmö stad och ett antal livsmedelsaktörer för att hitta nya innovativa metoder för att minska matsvinnet. Bolagets engagemang i matsvinnsfrågan är kopplat till den regionala kretsloppsplanen och till avfallshierarkins översta steg om förebyggande av avfall.

SIPTex

Konsumtion av kläder och textilier ökar, men återanvändning och återvinning följer inte riktigt med. SIPTex är ett Vinnova-finansierat projekt där bolaget är en av deltagarna. Projektet utvecklar ny teknik för automatiserad sortering av den textilfraktion som inte direkt återbrukas. Syftet är att öka fiber-till-fiber återvinningen som hittills varit begränsad. SIPTex-projektet har varit mycket lyckosamt och en spännande fortsättning är att vänta.

Laddar...

Verksamhetsutveckling

Digitaliseringen vinner mark på Sysav. Året har varit fyllt av teknisk förändring inom den administrativa delen av verksamheten. Här följer några exempel på vad som har hänt. 

DIGITAL ARBETSPLATS

Under 2018 har ett grundligt arbete med att digitalisera arbetsplatsen gjorts, bland annat genom en uppgradering till Windows 10 och verktyget Office 365. I arbetet ingår också en uppgradering av intranätet för att skapa en gemensam plattform med fler samarbetsytor, vilket kommer att underlätta teamarbete.

BESLUTSSYSTEM

Ett nytt beslutssystem för ekonomiska analyser, verksamhetsplanering och uppföljning av den strategiska agendan har införts och har under 2018 byggts och utvecklats för att skapa ett gemensamt verktyg som gör det enklare att automatisera och effektivisera arbetet. Prognosarbetet vid första tertialet 2019 kommer att vara premiären för bred användning av verktyget.

PERSONUPPGIFTER

Den nya personuppgiftslagstiftningen (GDPR) har påverkat alla stora företag och Sysav är inget undantag. Under året har man arbetat med att hitta centrala lösningar för att hantera exempelvis inloggningar. Arbetet är pågående och under 2019 kommer personalen att utbildas i ämnet.

VÄXELLÖSNING

En ny molnbaserad växellösning är på plats, som kommer att skapa förbättringar både för Sysavs kunder och personalen på kundservice.


Sysavs riskhantering

Sysav är liksom andra företag utsatt för risker som kan påverka bolagets verksamhet. Arbetet med att identifiera, bedöma och hantera riskerna görs fortlöpande och syftar till att säkerställa att verksamheten ska löpa som planerat.

Risker i verksamheten definieras i huvudsak som tänkbara händelser som kan ha en negativ påverkan på verksamhetens förmåga att kontinuerligt leverera värde och nå uppsatta mål. Sysavs riskhantering innebär att verksamheten bättre kan förebygga och hantera oönskade händelser. Väl hanterade risker kan också vändas till möjligheter för verksamheten.

SYSTEMATISK RISKHANTERING

Sysav inför successivt arbetet med en strukturerad riskhantering inom samtliga identifierade områden för risker i verksamheten. Riskhantering är ett systematiskt sätt att identifiera, analysera, följa upp och agera förebyggande på koncernens risker, samt mildra effekterna om oönskade händelser ändå inträffar.

Riskhanteringsarbetet är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet med intakt värdeskapande, intjäningsförmåga och lönsamhet. Riskhantering är därför en del av koncernens strategi- och affärsplanering samt uppföljning. Sysav bedömer risker utifrån sannolikheten att något händer och de konsekvenser som uppstår om det inträffar.

Riskhanteringen utgår från Sysavs policy för styrning och intern kontroll tillsammans med tillhörande riskrutin och den finansiella riskpolicyn. Sysavs styrelse är ytterst ansvarig för styrningen av arbetet med riskhantering. Företagsledningen säkerställer genom Riskkommittén och dedikerade roller i riskarbetet att det finns ett standardiserat arbetssätt för riskhantering i alla led i organisationen.

Risksamordnare och deras team av sakkunniga identifierar och analyserar risker i de olika delarna av verksamheten. Utifrån detta agerar ansvariga i verksamheten på de risker som behöver hanteras aktivt. Riskbedömningarna utgör basinformationen om riskerna i verksamheten, där risker som kräver ledningens uppmärksamhet och uppföljning rapporteras vidare till Riskkommittén. Här möter riskteamens bedömningar ledningens perspektiv på riskerna.

Riskkommittén fokuserar på de operativa, finansiella, strategiska och regelstyrda riskerna vid olika tillfällen under året. Sammantaget ska arbetssättet ge rätt förutsättningar att fatta välgrundade beslut om hantering av risker och risktagande i alla led och perspektiv av verksamheten.

OLIKA TYPER AV RISKER

Sysav arbetar utifrån fyra övergripande typer av risker, för att säkerställa att alla avgörande risker för verksamheten ska fångas och hanteras. Inom varje övergripande typ av risk finns ett antal huvudrisker.

OPERATIONELLA RISKER

Operationella risker inkluderar allt som kan påverka Sysavs förmåga att planenligt leverera tjänster, material, energi och andra nyttigheter utifrån dagens behov och krav från kunder och intressenter, och därigenom upprätthålla förväntat resultat för verksamheten. Detta omfattar risker kopplat till anläggningar, processer, system, miljöpåverkan, arbetsmiljö, avfalls- och materialflöden, upphandlingar, leverantörer, kommunikation, arbetssätt, leveranser, etc.

REGELEFTERLEVNADSRISKER

Regelefterlevnadsrisker kan påverka Sysavs förmåga att skydda koncernens värden och verksamhet. De kan innebära hot mot koncernens finansiella ställning, anseende eller fortlöpande verksamhet och omfattar risker kopplade till krav i lagstiftning, tillstånd, etc.

STRATEGISKA RISKER

Strategiska risker påverkar Sysavs förmåga att långsiktigt kunna skapa värde utifrån intressentkrav, upprätthålla framtida intjänandeförmåga och lönsamhet, attrahera rätt kompetens, nå de övergripande verksamhetsmålen och säkerställa den långsiktiga utvecklingen av affären. Hantering av strategiska risker handlar om att i tid se och agera på hot mot verksamheten samt att fånga möjligheter för en framtida stärkt position. 

FINANSIELLA RISKER

Finansiella risker kan påverka Sysavs finansiella ställning och omfattar alla de risker som kan ge effekter på balans- och resultaträkning. Såsom kreditrisker, likviditetsrisker, prisrisker, ränkterisker, valutarisker, försäkringsrisker, etc

Identifierade risker ska hanteras om de kan äventyra en fortsatt kontinuerlig, lönsam och hållbar verksamhet. Sysav svarar upp mot identifierade risker på olika sätt:

Balansera – Sysav balanserar mellan hot mot affären och möjlig avkastning, utifrån vald strategisk inriktning

Förebygg – Sysav förebygger störningar mot en kontinuerlig och lönsam verksamhet och väger kostnader för ökad säkerhet mot riskers möjliga konsekvenser och sannolikhet

Förbered – Sysav förbereder sig och mildrar konsekvenserna för sådant som ligger utanför Sysavs kontroll, t.ex. svängningar i konjunkturen eller kommande förväntad lagstiftning.

Riskhantering enligt COSO

Sysav arbetar med risker utifrån det internationellt erkända COSO-ramverket, där riskhantering är en av delarna för att nå uppsatta affärsmål. Sysav stärker därigenom arbetet med intern kontroll samt definierar olika typer av risker som påverkar verksamheten.