06

MILJÖ

Uppdrag: Göra miljönytta

Sysav skapar samhällsnytta genom att ta hand om avfall och behandla det. I processen påverkas miljön både positivt och och negativt och målet är att öka de positiva effekterna och minimera de negativa. 

Därför är man på Sysav mycket noga med att kartlägga och lista verksamhetens alla aktiviteter som har en signifikant påverkan på miljön. Via kopplade mål och handlingsplaner arbetar Sysav med att göra så stor miljönytta som möjligt.

Ett bra exempel på hur det kan gå till är hur företaget har jobbat med avfallstransporter. Genom ett aktivt arbete för fossilbränslefria transporter har de negativa effekterna minskat ordentligt under 2018.

Ett klimatbokslut innebär att man tittar på en verksamhets sammanlagda klimatpåverkan, såväl positiv som negativ, och utifrån denna räknar ut ett slutresultat. Resultatet ger, något förenklat, svaret på frågan: Är det bättre för klimatet att vi finns än att vi inte finns?

Redan nu har vi klimatkvitto på att vår verksamhet bidrar på ett positivt sätt, men vi nöjer oss inte med det. Vi vill kunna redovisa mer av den totala miljönyttan samhället får ut av vår verksamhet. Magnus Pettersson, miljöchef Sysav

– För att nå en slutsiffra måste man ständigt jämföra olika alternativ, berättar Magnus Pettersson, miljöchef på Sysav, och fortsätter:

– Till exempel omhändertar vi utsorterat brännbart avfall från England, som inte kan materialåtervinnas, rötas eller komposteras. Ur ett systemperspektiv är det klart bättre att vi nyttiggör resursen genom energiåtervinning i våra effektiva anläggningar i Sverige, än att det deponeras i England som är alternativet. Vid förbränningen uppstår utsläpp av växthusgaser, men om det brännbara avfallet läggs på deponi ger det större utsläpp.

Alltså är det i slutändan bättre för klimatet att vi tar hand om det. Det finns mycket arbete att göra i Europa för att minska deponeringen och öka materialåtervinningen.

I det arbetet kompletterar energiåtervinning och materialåtervinning varandra då energiåtervinning är bästa sättet att omhänderta den brännbara resten som inte kan materialåtervinnas, rötas eller komposteras.

Sedan Sysav började göra klimatbokslut har resultaten varit positiva: verksamheten bidrar sammantaget till att utsläppen sänks. Men klimatbokslut säger inte allt om den miljönytta Sysavs verksamhet bidrar med. Paulina Luedtke är miljöstrateg på Sysav:

– Vi vill kunna bredda bokslutet med flera miljöaspekter av vår verksamhet. Ett exempel är den viktiga uppgift vi har i att avgifta samhället. Det krävs noggrannhet, kompetens och ofta avancerad teknik för att skilja bort material och ämnen som vi inte vill återcirkulera i den form de kommer till oss, utan ta bort dem ur kretsloppet. Allra helst vill vi hitta metoder som gör att även dessa material och ämnen kan omvandlas till nyttiga resurser. Ett annat viktigt område handlar om den minskning av negativ miljöpåverkan vi bidrar till när vi kan hjälpa kunder att ersätta nya material med återvunna material.