05

MATERIALÅTERVINNING

Att sortera olika material för sig

Sysav bidrar genom att skapa system och samarbeten för att återvinna trä, metall, glas och plast. Allt med syftet att spara stora mängder energi, som annars hade gått åt till nytillverkning.

Polskt samarbete för cirkulär ekonomi

Sysav tar emot träavfall både från industrikunder och återvinningscentralerna. Tidigare brändes det och förvandlades till energi, men genom ett samarbete med polska Kronospan kan nu träavfallet återvinnas.

Sedan sommaren 2018 flisas det obehandlade träavfallet och skickas till Polen där det används som råvara till spånskivor och mycket annat. Kronospan är en av världens ledande tillverkare av träbaserade paneler, bänkskivor, fönsterbrädor och golvlaminat. 

Än så länge är det bara det obehandlade träet som går till återvinning. Tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall och omfattas därför av en mer komplicerad lagstiftning, men Sysav väntar på klartecken att samarbetet med Kronospan också ska gälla delar av det tryckimpregneradeträavfallet.

Målet är att nå så högt som möjligt i avfallshierarkin och därigenom bidra ytterligare till den cirkulära ekonomin.


Ny slagganläggning ger stor miljövinst

En del av avfallet som tas om hand av Sysav går till förbränning och förvandlas till energi. När förbränningen är klar blir två restprodukter över: flygaska och bottenaska. Bottenaskan kallas också för slagg och består av det som inte har brunnit upp.

Just nu pågår arbetet med att bygga en ny slaggsorteringsanläggning på Spillepeng, som beräknas tas i drift hösten 2019. Det blir Sysavs tredje i ordningen.

Återvunna metaller i avfall har blivit en guldgruva både för miljön och för industrin. Utvinning av koppar och aluminium i slagg sparar mycket koldioxid. Sysav sorterar årligen 120 000 ton slagg och ur det sorteras cirka 4–5 procent järnskrot och cirka 2 procent icke-magnetiska metaller.

– Källsortering är det bästa sättet att ta hand om avfall, men det räcker inte hela vägen. I den finkorniga slaggen, 6 mm eller mindre, finns cirka 30 procent av alla icke-magnetiska metaller och de kan sorteras ut. Med den nya anläggningen kan vi spara upp emot 30–35 000 ton koldioxid årligen genom att slippa bryta nya metaller, säger Raul Grönholm, projektledare på Sysav. En annan fördel med den nya anläggningen är att den kommer att förläggas inomhus, vilket gör att damm, lukt och ljud minskar. Positivt för närmiljön, Burlövsborna och inte minst besökarna på Spillepeng rekreationsområde.


Restavfall för energiåtervinning

Det avfall som Sysav tar emot som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas kan istället förbrännas för att på så sätt omvandlas till värdefull energi.

Tack vare Sysavs optimerade drift och avancerade rökgasrening i avfallskraftvärmeverket reduceras den negativa miljöpåverkan.

Laddar...

Sysav hjälper Storbritannien med förbränning av restavfall i Malmö

Under 2018 kom 65 000 ton brittiskt avfall till Malmö för att tas hand om av Sysav och förvandlas till el och värme.

Sysav tar emot utländskt avfall som tas om hand på ett sämre sätt i hemlandet än vår behandling. Deponering av avfall resulterar i mer utsläpp än förbränning, så ur ett klimatperspektiv är det bra att Sysav tar hand om avfallet. Det avfall som Sysav tar emot som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas kan istället förbrännas för att på så sätt omvandlas till värdefull energi. Tack vare Sysavs optimerade drift och avancerade rökgasrening i avfallskraftvärmeverken reduceras den negativ miljöverkan.

DYR DEPONERING

Avgifter för hanteringen tas ut på samma sätt som för andra leverantörer, men för britterna är det värt priset. Att deponera avfall är nämligen dyrt i Storbritannien. Redan 1996 införde man en statlig skatt på deponerat avfall och idag är den skatten dubbelt så hög som i Sverige.

Många brittiska avfallsföretag har blivit duktiga på att sortera avfallet i en mängd olika fraktioner. Materialet går sedan till återvinning. Det brännbara avfall som inte kan återvinnas eller komposteras blir till avfallsbränsle. Hanteringen av detta är noga kontrollerad. Den som exporterar till Sverige måste ha tillstånd både hos berörda myndigheter i sitt hemland och av Naturvårdsverket i Sverige.

GLOBALT SAMARBETE FÖR KLIMATET

Det finns ytterligare en aspekt av avfallsimporten som aktualiserats genom forskningsprogrammet PRINCE. Resultatet visar att svenskarnas miljöpåverkan från konsumtion per capita är större än man trott, och att mycket av den sker utanför Sveriges gränser. Det blir allt tydligare att vad som händer här får konsekvenser där och vice versa. Vi har alla ett gemensamt ansvar för vårt klimat, som går långt bortom nationsgränserna, och vi bör göra vad vi kan för att ta hand om det. Att ta emot brittiskt restavfall för förbränning är ett sätt.

Mängden brittiskt avfall som under 2018 förvandlades till el och värme

65 000 ton