02

OM SYSAV

Ditt och mitt Sysav

14 skånska kommuner äger Sysav. Kommunerna är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt. Genom dotterbolaget Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och länder. Med sin kärnverksamhet och sina utbildnings- och informationsinsatser är Sysav en stark aktör på marknaden som bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

Efter en upphandling som genomfördes under 2016, har Sysav från och med 2017 till och med 2025 tagit över insamlingen av hushållsavfall i tre av ägarkommunerna: Lomma, Svedala och Kävlinge. Verksamheten startade 1974 och Sysavkoncernen har idag drygt 330 anställda.

AFFÄRSIDÉ

Sysav erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

VISION

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

KÄRNVÄRDEN

Trygga kunder genom kvalitet och service.


Navet i miljöarbetet

Avdelning Verksamhetsutveckling är den avdelning på Sysav som fungerar som stöd- och ledningsfunktion för koncernens verksamheter inom miljöområdet.

Miljöledningsenheten ansvarar för koncernens miljösamordning och verksamhetssystem. Det innebär att enheten utvecklar och upprätthåller rutiner och resurser för att stödja den operativa verksamheten inom miljöledning, miljösamordning och riskanalyser. I ansvaret ingår utredningar, analyser och lagbevakning samt samordning av koncernens remisshantering. Hållbarhetsarbete, inklusive hållbarhetsrapportering, ingår också i avdelningens ansvarsområden.

HÖG KOMPETENS OCH ENGAGEMANG

Sysav är certifierat inom miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001).


Värdekedjan

Vår kärnverksamhet och det värde vi skapar 

UNDER 2018 GAV VI TILLBAKA:

 • 97,6 procent av det sorterade avfallet återvanns som material och energi
 • 2,4 procent deponerades för säker förvaring
 • Sysavs energiåtervinning bidrog med 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv
 • Av matavfallet producerades 48 400 ton slurry som blev biogas motsvarande 3,3 miljoner liter bensin
 • 150 300 säckar plantjord såldes på våra återvinningscentraler

UNDER 2018 TOG VI EMOT:

 • 814 000 ton avfall
 • Av detta var 61 100 ton matavfall
 • Farligt avfall uppgick till 39 100 ton
 • Återvinningscentralerna tog emot 169 300 ton avfall

SYSAV SAMVERKAR

 • Vi samarbetar på många arenor både regionalt, nationellt och internationellt – inom forskningsprojekt och på högskolor och universitet
 • Vi arbetar med andra aktörer föratt förebygga mängden avfall
 • Under 2018 tog vi emot närmare 3 500 personer på studiebesök och träffade drygt 3 000 skolelever.

Sysavs arbete med FN:s globala mål

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

 • Att avskaffa extrem fattigdom
 • Att minska ojämlikheter
 • Att lösa klimatkrisen
 • Att främja fred och rättvisa

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Sysav har identifierat fem mål som har koppling till de områden där Sysav har störst påverkan. Nedan följer några exempel på aktiviteter och deras koppling till de valda målen.

 

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas omvandlas till energiåtervunnen värme och el. 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv är återvunnen från avfall. Matavfall som Sysav tar emot blir till biogas – en förnybar energikälla som kan användas för uppvärmning, elproduktion, i fordon och arbetsmaskiner.

Så här jobbar vi med restavfall för energiutvinning
Positivt klimatbokslut inte nog för Sysav

 

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Sysav satsar på innovativa tekniker och metoder för att avfallshantering ska bli så hållbar som möjligt. Dessutom samarbetar Sysav med många andra aktörer för att skapa möjlighet för hållbar utveckling, både inom avfallshantering men också inom resursanvändning i stort.

Ny slagganläggning ger stor miljövinst
Med framtiden runt hörnet

 

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

En hållbar avfallshantering är en av nycklarna i hållbara städer och samhällen. Själva avfallshanteringen är Sysavs kärnverksamhet, men Sysav samarbetar även med kommuner och andra aktörer för att skapa bra insamlingssystem och möjlighet till återvinning och återbruk. Dessutom producerar Sysav slurry som sedan omvandlas till biogas, det förnybara bränslet som används i bland annat kollektivtrafiken. Detta bidrar till hållbara transportsystem.

Hyllad insats av Sysavs kemister
Vad är en Nikotinkanin?

 

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Sysav arbetar med och i projekt med att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Matsvinn är något som Sysav tillsammans med sina ägarkommuner har jobbat mycket med och som är en centralt viktig fråga. För att minska mängden avfall totalt arbetar Sysav med att öka insikten om att alla val som görs i vardagen på ett eller annat sätt påverkar miljön och klimatet, och på så sätt få allmänheten att konsumera mer hållbart. Sysav bidrar till att människor ska få en kunskap om vad en hållbar livsstil innebär, bland annat genom sin stora pedagogiska verksamhet.

Så här jobbar vi med: 

Farligt avfall
Återanvändning
Materialåtervinning

 

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

För att uppnå de globala hållbarhetsmålen krävs samarbete. Sysav arbetar aktivt för att nå partnerskap med andra aktörer som vill utveckla hållbara affärsidéer. Sysav samverkar i forskningsprojekt, med högskolor och universitet samt andra aktörer. Sysav samarbetar regionalt, nationellt och internationellt.

Globalt samarbete för klimatet
Med framtiden runt hörnet

 


Intressentdialog

Så här arbetar Sysav med intressentdialog. 

Sysav påverkar och är beroende av sin omgivning på en mängd olika sätt. Precis som i alla andra verksamheter behöver man förhålla sig till både interna och externa nyckelintressenter, där det finns ett ömsesidigt beroende och en påverkan på varandra – både direkt och indirekt. Sysav har många intressenter att samverka med och relatera till. Årligen görs en sammanställning av de viktigaste intressenterna, där man analyserar vilka krav och förväntningar de olika grupperna har på verksamheten.

I samband med den senaste genomgången identifierades följande sex grupper samt deras respektive krav och förväntningar på Sysav:

 1. Ägarkommuner, politiker och tjänstemän
 2. Medarbetare, ledare
 3. Kunder och besökare
 4. Leverantörer, entreprenörer och intressebolag
 5. Samhälle och myndigheter
 6. Branschorganisationer
SYSAVS INTRESSENTER EXEMPEL PÅ KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ SYSAV EXEMPEL PÅ DIALOG
Ägarkommuner Politiker och tjänstemän Företagets framdrift och utveckling
– Leveranssäkerhet
– Kvalitet
– Riskhantering
– Affärsetik
– Transparens
– Drivande aktör för samhällsutveckling
– Samverkan för en hållbar och långsiktig
utveckling
Ägarsamråd, styrelsemöten, teknisk delegation, bolagsstämma och arbetsmöten med kommunerna
Medarbetare
Ledare
– Koncernledning
– Operativ ledning
– Medarbetare
– Ledare
Företagets utveckling och utförande
– Långsiktig och hållbar lönsamhet
– Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare
– Trygg och säker arbetsmiljö
– Kompetensutveckling
– Mångfald och jämställdhet
– Möjlighet att påverka verksamheten
– Möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen
Ledningsgruppsmöten, policys
(uppförandekod) medarbetarsamtal,
utbildningar, fackföreningssamarbeten,
medarbetarenkäter, intranät, ledarforum,
arbetsplatsträffar.
Kunder och besökare
– Företags-/industrikunder
– Kunder på återvinningscentralerna
– Insamlingskunder
– Besökare vid våra anläggningar
Service/lätt att göra rätt
– Tillgänglighet
– Säkerhet
– Kvalitet
– Förståelse för kundernas behov
– Transparens
– Miljöpåverkan
Kundservice, Rådgivning, Säljmöten, Möten
vid inlämning/hämtning av avfall.
Kommunikation via sociala medier, sysav.se,
kampanjer, nyhetsbrev, skyltar, media m m.
Pedagogisk verksamhet, mässor och events,
studiebesök.
Leverantörer,
entreprenörer
och intressebolag
Utförande
– Leveranssäkerhet
– Kvalitet
– Affärsetik
– Långsiktiga, hållbara affärsrelationer
Upphandlingar, samarbetsavtal,
uppförandekod, leverantörsbesök,
personliga möten
Samhälle och myndigheter
– Närboende
– Naturvårdsverket
– Region Skåne
– Miljödepartementet
– Konsumentverket
– Finansdepartementet
– Konkurrensverket
– Räddningstjänst och polis
– NGO:s och miljöorganisationer
– Forskare och studenter

Miljö/Klimat
Säkerhet/kontroll/lagefterlevnad
– Samverkan med andra aktörer för en hållbar
utveckling
– Planering och utveckling
– Hållbar och säker hantering av avfall
– Miljöpåverkan
– Drivande aktör för samhällsutveckling
– Transparens
– Leveranssäkerhet
Tillsyn, tillstånd, lagstiftning, samarbeten och
dialoger, information
Branschorganisationer
– Återvinningsindustrierna
– Avfall Sverige
– CEWEP
– MWE
– ISWA
– Energigas Sverige
– Energiföretagen Sverige
Branschens och avfallshanteringens
utveckling – Samverkan för en hållbar utveckling
– Samverkan för riktlinjer, branschmål och
påverkan
– Kunskapsinhämtning och kunskapsdelning
Branschorganisationernas styrelser,
arbetsgrupper och konferenser

Som en del av intressentanalysen görs vartannat år även en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka strategiska fokusområden som är viktiga både för Sysavs verksamhet och för våra intressenter.