01

VD har ordet

Klimatet måste vi lösa tillsammans

Peter Engström, VD och koncernchef Sysav

De allra flesta av oss vill leva livet fullt ut. Utmaningen är att göra det utan att det sker på bekostnad av den enda planet vi har. För hur mycket njuter vi av sommaren om koltrasten har tystnat i bersån och hur går vi på tur i fjällen utan snö under skidorna? Dessutom handlar det inte bara om våra liv, utan om kommande generationers. Så, låt oss agera, tillsammans.

I omvärlden kan vi se att det finns polariserade uppfattningar om klimatförändringar hos ledande politiker trots all forskning som visar på de oerhörda konsekvenserna av en temperaturhöjning som överstiger 1,5 grader. Och detta bekymrar mig. För precis som WWF-chefen Tanya Steele sade i ett uttalande till CNN, är det hög tid att sluta snacka och börja genomföra förändringar: Vi är den första generationen som vet att vi förstör planeten och den sista som kan göra något åt det.

KLIMATET ÄR EN GLOBAL FRÅGA

Därför gläds jag när jag ser att det tas många viktiga initiativ hos oss själva och runt om i världen. Vi har sedan tidigare en vägledning i FN:s globala mål och under 2018 beslutade EU om nya cirkulära direktiv som visar vägen mot ett mer hållbart samhälle. Och, även om många hade önskat att de kommit längre, så fann till sist världens ledare ett gemensamt avstamp för framtiden under klimatmötet i Katowice.

Hur ser det ut i Sverige? Kan vi slå oss för bröstet och säga att vi inte står för en stor del av koldioxidutsläppen? Nej, vi lever idag som om vi hade 4,2 jordklot, mycket på grund av vår överkonsumtion och konsumtion av produkter som inte kan återvinnas. Som avfallsbolag ser vi resultatet av detta och arbetar för att ta hand om det på bästa sätt. Avfallet som uppstår i Sverige är däremot inte hela sanningen. Cirka 80 procent av alla utsläpp av farliga kemikalier och 64 procent av alla växthusgaser kopplat till svensk konsumtion, sker i andra länder. Därför är det naturligt att det i vårt uppdrag även ingår att bidra till minskad konsumtion, hållbar produktion och ökad kunskap om att klimatfrågan är global. På Sysav arbetar vi vidare med FN:s globala mål och vi har identifierat de mål vi har störst inverkan på, vilket hjälper oss att bli ännu bättre och göra så stor skillnad som möjligt. Läs gärna mer om detta längre in i årsredovisningen.

VI MINSKAR STÄNDIGT MILJÖPÅVERKAN FRÅN VÅR EGEN VERKSAMHET

Sysav ser kontinuerligt över sin egen miljöpåverkan och under året har vi förbättrat oss inom flera områden. Bland annat genom minskad elkonsumtion och minskade utsläpp av kväveoxider i kraftvärmeverket. Dessutom är vi nu nästan helt fria från fossilbränslen i våra egna avfallstransporter, samtidigt som vi är i färd med att ställa om vår maskinpark till att drivas av egenproducerad el så långt det är möjligt.

Cirka 80 procent av alla utsläpp av farliga kemikalier och 64 procent av alla växthusgaser kopplat till svensk konsumtion, sker i andra länder. 


SAMARBETEN SOM GER RESULTAT

Hushållen har glädjande nog blivit ännu bättre på sortering av avfall. Förutom att utsortering av matavfall nådde målet på 50 procent under 2018, har vi tillsammans med våra ägare åstadkommit en fortsatt minskning av brännbart restavfall med 3 procent – från 197 kg till 191 kg per person och år. 

Vi har dessutom genomfört uppmärksammade kommunikationsinsatser i samarbete med våra ägarkommuner. Ett exempel är nudgingkampanjen Nikotinkaninen, som gjorde att fimpandet på marken vid utvalda busshållplatser minskade med 56 procent, samt tävlingen Resterkocken som för andra året i rad lockade skolungdomar att laga något gott av matresterna i kylen. Tillsammans har vi också påbörjat en regional avfallsplan för att hitta en gemensam väg mot en hållbar region för perioden 2021-2030.

PROJEKT OCH KUNSKAPSDELNING

Ett externt projekt där Sysav deltar är Food Loop System. Tillsammans med Malmö stad arbetar vi för att minska matsvinnet i butiks- och grossistled och detta fortsätter även under 2019. Ett annat spännande projekt är STEPS, som drivs av Lunds universitet med syfte att hitta en hållbar produktion samt återvinning av plast. Precis som tidigare år fortsätter Sysav att göra utbildande insatser i hög takt, och vi märker att viktiga reflektioner uppstår i det personliga mötet. Varje år möter vi cirka 9 000 människor – allt från kronprinsessor till tioåringar från Genarp. Extra glädjande resultat från 2018 är att vi får höga betyg från våra studiebesök, men också från våra 2 miljoner besökare på våra återvinningscentraler och över 32 000 kundsamtal till koncernen.

VI SKA ÖKA UTSORTERING OCH ÅTERVINNING AV MATERIAL OCH RÅVAROR

Sysavs långtgående ansvar att utveckla vår verksamhet för att skapa en balanserad ekonomi, samtidigt som vi på allvar gör skillnad för miljön, är något vi tar på stort allvar. Fler vinster för miljön och ekonomi är därför på gång – bland annat med en ny och betydligt bättre slaggsortering samt planerade satsningar på återvinning av textil och gips.

Vi tittar också vidare på robotiserad försortering av grovavfall för att minska andelen som går vidare till energiåtervinning. Dessa insatser är viktiga led mot långsiktig ekologisk och ekonomisk hållbarhet, och jag hoppas att vi under 2019 får se rätt förutsättningar för att på allvar fortsätta våra satsningar inom områden där vi kan göra störst skillnad i den cirkulära ekonomin. Tillsammans måste vi fortsätta lyfta blicken och se att förebyggande arbete, ökad kunskap samt återvinning för att minska uttaget av jungfrulig råvara, faktiskt kan stoppa den negativa utvecklingen. Allt för att våra barn och barnbarn också ska kunna njuta av snö på vintern och den mångfald i vår natur som vi tagit alltför given, alltför länge.