Gå till innehållet

Sysav – vi är början på något nytt

Sysav tar hand om avfall och återvinner det, så långt det går, till en resurs som går att använda igen. Att ta hand om avfall är att ta hand om vår planet.

Sysav är stolt över att bidra till att skapa världens mest hållbara region - tillsammans med kunder, samarbetspartners och våra 14 ägarkommuner.

Tack för att du sorterar och lämnar in ditt avfall till oss och tack till dig som samarbetar för att skapa världens mest hållbara region.

Du är början på något nytt!

I våra händer blir ditt avfall nya resurser

Matavfall - slurry

Vi tar emot matavfall och bearbetar det i en anläggning till en pumpbar massa som vi kallar slurry. Den går sedan vidare till en samarbetspartner för produktion av biogas och biogödsel.
Matavfall

Restavfall – värme/el

Det avfall som inte kan eller ska materialåtervinnas, energiåtervinns i Sysavs avfallskraftvärmeverk. När vi tar vara på den inneboende energin i avfallet, producerar vi fjärrvärme och el till skånska kommuner.
Restavfall


Sorterad textilråvara

Uttjänta kläder och trasiga textilier kommer till vår världsunika textilsorteringsanläggning i Malmö. Av den sorterade textilen kan det sedan bli ny textil, bordsskivor eller stoppning i möbler, till exempel. 
Textil och Siptex

Återvinning av plast

Sysav vill att så mycket plast som möjligt ska materialåtervinnas. Vi har bland annat särskilda containrar för hårdplast på våra återvinningscentraler, som sedan går vidare till extern part för återvinning. Vi tar också emot flera olika typer av plaster från företag och verksamheter, med syftet att öka materialåtervinningen.
Plast


Spillolja

Sysav tar emot spillolja från kommuninvånare, företag och industrier. Oljan tas om hand, raffineras och används för att tillverka nya basoljor.
Spillolja

Flis från träavfall

Sysav tar emot träavfall från våra kommuninvånare, företag och industrier. Av detta produceras flis som används för återvinning i olika fraktioner.
Träflis


Slaggrus

Efter förbränning och energiåtervinning återstår slagg. Slaggen går vidare till en särskild sorteringsanläggning där metaller sorteras ut. Slaggruset som blir kvar tar vi också till vara - det är ett klimatpositivt alternativ till bergkross vid markanläggningar.
Slaggrus

Metall och skrot

Sysav tar emot järn- och metallskrot från kommuninvånare, företag och industrier. Med modern teknik sorteras olika järn- och metallfraktioner fram ur det blandade avfallet på våra anläggningar. Sysav sorterar också ut metaller från slaggen. Metallerna går sedan vidare till återvinning hos extern part.
Metall


Inspiration

Säg nej till onödig grej

En hållbar present är något du behöver, vill ha och kan använda och som dessutom inte belastar miljön och klimatet på ett negativt sätt. Låter det svårt? Det behöver det inte vara. Här har vi samlat massor av inspiration på hållbara presenter.
Hitta tips på hållbara presenter

 

Avfallet - En riktig sopig podd

Avfallet är en podd med miljöpedagogerna Rustan Nilsson, Lisa Garting och Ann Nerlund. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor! Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat.
Lyssna på podden

Hållbarhet i vardagen

Vad vet du om kläders miljöpåverkan?

Varje år köper varje svensk ungefär 13 kilo textilier. Drygt hälften, ca 8 kilo, läggs i soppåsen när ägaren inte längre vill ha det. Hur kan man göra för att konsumera textil på ett mer hållbart sätt?

Bli en hållbar textilkonsument, du också

Varför ska jag sopsortera?

När du sorterar dina sopor väl kan de tas om hand på ett säkert och bra sätt och det mesta av dina sopor kan då återvinnas. Att bearbeta återvunnet material är inte lika energikrävande och energi sparas som annars hade gått åt vid användning av jungfrulig råvara.

Läs mer om varför du ska sopsortera

Mer om Sysav

Vår klimatambition

I Sysavs avfallskraftvärmeverk omvandlas utsorterat avfall till fjärrvärme och el. Det innebär att avfallet som energiåtervinns kommer till stor nytta. Dessutom undviks deponering, som annars riskerar att sprida giftiga ämnen till omgivningen samt utsläpp av växthusgasen metan. Energiåtervinning genom förbränning orsakar dock stora koldioxidutsläpp. Det ska vi göra något åt. Tillsammans.
Sysavs klimatambition

Sysavs hållbarhetsuppdrag

Sysav omhändertar avfall, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser till samhället - på så sätt minskar vi uttaget av jungfruliga resurser. Vi verkar för en hållbar produktion och konsumtion för att därigenom få samhället att förflytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck. 

Läs vår hållbarhetsredovisning