Gå till innehållet

sep 05, 2022 09:01

Pressmeddelande

Sydsvenskt projekt för koldioxidinfångning får statligt stöd

Nyhetsbild: Sydsvenskt projekt för koldioxidinfångning får statligt stöd Sysavs kraftvärmeverk vid Spillepeng i Malmö

Sysavs kraftvärmeverk vid Spillepeng i Malmö

Nu har ett nytt samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid, CNetSS (Carbon Network South Sweden), startat. Sysav deltar i projektet, som leds av Växjö Energi och ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Energimyndigheten har beviljat stöd med cirka 2,5 miljoner kronor.

- Det känns spännande, vi är glada över att vara med och bidra. Det vi gör tillsammans idag kommer att öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp på sikt, säger Sofie Rothén, projektledare på Växjö Energi.

  Gemensamma utmaningar
  Förutom Sysav och Växjö Energi ingår åtta andra aktörer i projektet: Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso och Öresundskraft. Flera av företagen har redan tidsatta planer på att fånga in koldioxid. Tillsammans finns potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen.

  - Sysav har som ambition att vara klimatpositivt till 2030 – för att uppnå detta krävs koldioxidavskiljning, säger Magnus Pettersson, VD på Sysav Utveckling AB. Vi har sedan en tid tillbaka utrett förutsättningarna för tekniken, och har nu inlett en genomförbarhetsstudie som förberedelse inför ett eventuellt beslut om implementering vid kraftvärmeverket i Malmö. Vi är beroende av samverkan mellan aktörer i regionen – detta projekt är en nyckel för att kunna sätta nödvändig infrastruktur på plats.

  - Koldioxidavskiljning har en betydande framtida potential och vi ser väldigt positivt på att dela erfarenheter i nätverket CNetSS, vi har liknande möjligheter och utmaningar, säger Lena Lillieblad, verksamhetsutvecklare på Sysav Utveckling AB

   Statligt stöd
   Projektet passar väl in i Industriklivet, regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen, och har därför beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten.

   CNetSS startade i augusti 2022 och pågår till 31 december 2023. I beslutet skriver myndigheten bland annat att projektet bedöms vara ett viktigt steg mot att förverkliga värdekedjan för bio-CCS (biogen Carbon Capture and Storage). Potentialen för negativa utsläpp bedöms dessutom öka ytterligare i takt med omställningen från fossila till förnybara bränslen. Totalt har 2 495 300 kronor beviljats i stöd av Energimyndigheten.

   Faktaruta

   • Förbränningen av restavfall i Sysavs kraftvärmeverk orsakar cirka 600 000 ton utsläpp av koldioxid årligen. Cirka 40 procent kommer från fossila källor, främst plast, och cirka 60 procent från biogena källor, som papper och matavfall. Vid en potentiell fullskalig implementering av CCS kan cirka 90 % av utsläppen skiljas av och lagras.
   • Sysav arbetar löpande med att minska klimateffekterna av verksamheten, bland annat genom att minska mängden fossilt material till energiåtervinning. Med CCS skulle både fossila och biogena koldioxidutsläpp tas bort. Genom att fånga in biogena koldioxidutsläpp skapas så kallade negativa klimatutsläpp, det vill säga att atmosfären tvättas på koldioxid och att verksamheten blir klimatpositiv
   • Det långsiktiga målet med CNetSS är att öka potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp genom att etablera en hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur i Sydsverige för transport från utsläppsanläggningar till slutlig geologisk lagring av koldioxid.
   • Systemet ska vara öppet för tredjepartstillträde för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp på sikt.
   • Arbetet ska inspirera fler för liknande regionala samarbeten kring koldioxidinfrastruktur.
   • Projektet som är en förstudie pågår fram till och med 2023.

   För mer information, kontakta gärna:?

   Sofie Rothén, projektledare Växjö Energi, 0470-77 51 30, sofie.rothen@veab.se

   Lena Lillieblad, verksamhetsutvecklare på Sysav Utveckling AB, 040-635-1932 , lena.lillieblad@sysav.se

   Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

   Relaterade bilder & videos