Gå till innehållet

jan 23, 2009 15:52

Pressmeddelande

Rekordstor produktion av fjärrvärme trots lågkonjunktur

Förra året förbrändes 440 000 ton avfall i Sysavs Kraftvärmeverk i Malmö. Det var 31 800 ton mer avfall än året innan. Under hösten inträffade en avmattning i inflödet av avfall men Sysav lyckades ändå leverera ut rekordmycket energi från avfallsförbränningen, mer än 1,4 miljoner MWh energi, som både värme och el.

Därmed kom 60 procent av värmen under andra halvåret i Malmö och Burlövs fjärrvärmenät från Sysav. Varje ton avfall som förbränns, ungefär vad tre personer slänger i tunnan på ett år, bidrar med 3,2 MWh energi.

-Vi märker tydligt av konjunkturen i avfallsbranschen, säger Sysavs VD Håkan Rylander. När en lågkonjunktur närmar sig minskar först industriavfallet i mängd. Därefter minskar grovavfallet från hushållen. Bland annat kommer det in mindre elektronikavfall, bygg- och rivningsavfall och trädgårdsavfall, vilket är ett tecken på att om- och tillbyggnaderna av hus och trädgårdar blir färre. Hushållens soppåsar brukar hålla sig nästan helt konstant även under en lågkonjunktur, säger Sysavs VD Håkan Rylander.

Kopplingen mellan samhällskonjunkturen och den mängd avfall som uppkommer i samhället är mycket tydlig. På lång sikt kommer det bli viktigt att bryta denna koppling eftersom kapaciteten att ta emot och behandla allt avfall kan på sikt bli för liten.


För mer information kontakta gärna
Gunilla Carlsson, informationschef, 040 - 635 18 04 eller
Håkan Rylander, VD, 040 - 635 18 01

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten. Sysav är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.