Gå till innehållet

mar 29, 2010 16:49

Pressmeddelande

Rättelse: Matavfall blir fordonsbränsle och gödning hos Sysav

Rättelse till dagens artikel publicerad i Sydsvenska Dagbladet den 29 mars 2009

Bolag bildades 2005
Sysav bildade redan 2005 ett dotterbolag vid namn Sysav Biotec AB med uppgift att ta hand om matavfall från regionen. Syftet med bolaget var att ta emot och behandla matavfall för att producera biogas till fordonsbränsle och biogödsel till åkermark. En förbehandlingsanläggning för detta ändamål togs i drift i slutet av 2008. I anläggningen har sedan dess tagits emot de insamlade matavfallsmängderna från kommunerna för behandling. Kommunerna är ansvariga för insamling av matavfallet från hushåll, butiker, restauranger och storkök.

Nationellt mål
Anläggningen har tillstånd att ta emot 50 000 ton matavfall till förbehandling. Ett nationellt framtaget mål innebär att kommunerna i Sysavregionen ska samla in 25 000 ton matavfall som Sysav ska förbehandla för biogas och biogödsel. Under 2009 tog Sysav emot 9 500 ton matavfall. I takt med att de insamlade mängderna i kommunerna ökar kommer Sysav i samverkan med VA SYD också att kunna driva en egen biogasreaktor. I dagsläget sker biogasproduktionen i Kristianstad.

En mycket bra behandlingsmetod
När kommunernas insamling ökat till 25 000 ton matavfall kommer Sysav att producera biogas motsvarande 2 000 000 liter bensin ur matavfallet. En miljövänlig produkt i processen är också biogödsel som kan ersätta handelsgödsel. Sysav Biotec arbetar även med att återföra denna biogödsel till produktiv åkermark för livsmedelsproduktion. Cirka 25 000 ton biogödsel kommer att kunna ersätta handelsgödsel i regionen. Att behandla matavfall biologiskt är ett mycket bra komplement till andra avfallsbehandlingsmetoder.

För mer information kontakta
Håkan Rylander, VD 070 - 680 18 01 eller
Gunilla Carlsson, Kommunikationschef 040 - 635 18 04

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. 96 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten. Sysav är miljö-, kvalitets och arbetsmiljöcertifierat.