Gå till innehållet

okt 05, 2020 11:23

Pressmeddelande

Gunilla Carlsson invald i ISWAs styrelse

Nyhetsbild: Gunilla Carlsson invald i ISWAs styrelse Gunilla Carlsson, som ansvarar för Public Affairs & Internationella relationer på Sysav är invald i ISWA:s styrelse.

Gunilla Carlsson, som ansvarar för Public Affairs & Internationella relationer på Sysav är invald i ISWA:s styrelse.

Återigen är Sysav representerat i den högsta ledningen för ISWA (International Solid Waste Association) sedan Gunilla Carlsson valts in i styrelsen. ISWA är en världsomfattande organisation för hållbar resurs- och avfallshantering med målsättningen “To Promote and Develop Sustainable and Professional Waste Management Worldwide”.

Gunilla Carlsson, som ansvarar för Public Affairs & Internationella relationer på Sysav är invald i styrelsen som består av 11 personer från Argentina, Israel, USA, Singapore, Danmark, Norge, Portugal, Österrike och Serbien. President är Carlos Silva Filho, från Brasilien.

- Det är otroligt viktigt för utvecklingen av avfallshanteringen att Sysav och Sverige får bidra med vår kompetens och erfarenhet, men minst lika viktigt är att vi kan utveckla det internationella samarbetet och därigenom vår egen avfallshantering, säger Gunilla Carlsson.

Samarbeten viktigt för Sysav
Sysav arbetar för att hitta de bästa lösningarna för att bidra till att skapa världens mest hållbara region. Samarbeten och kunskapsutbyten, såväl lokalt, regionalt som nationellt och internationellt, är därför av stor vikt. Sverige och Sysav har en väl utvecklad och integrerad hållbar avfallshantering, som utvecklats inte minst genom samarbeten och kunskapsutbyten, inom och utom Sverige. Många av de tekniker som används för avfallsbehandling har uppkommit på detta sätt. Som exempel kan nämnas olika tekniker för deponering och energiutvinning, insamling av grovavfall vid återvinningscentraler, sortering av slagg för ökad återvinning av metaller, och nu senast storskalig automatisk sortering av textilier.

Sysav har varit medlem i organisationen sedan 80-talet och bland annat haft presidentskapet och aktivt medverkat i styrelsearbetet under många år. Inom ISWA ligger fokus just nu på tre väldigt viktiga områden, som är att bidra till att stoppa utflödet av plast i världshaven, stänga ner miljö- och hälsofarliga soptippar av de värsta slag, samt bidra till en ökad cirkulär ekonomi och minskade utsläpp av växthusgaser.

- Jag ser fram emot ett spännande och stimulerande uppdrag som är till nytta för både den globala avfallshanteringen, men också för Sysav och Sverige! 

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.