Gå till innehållet

jan 31, 2022 15:30

Nyhet

Tidningar och returpapper har från och med 1 januari 2022 blivit kommunalt ansvar

Nyhetsbild: Tidningar och returpapper har från och med 1 januari 2022 blivit kommunalt ansvar Från och med 1/1 2022 är det kommunens ansvar att samla in tidning och returpapper.

Från och med 1/1 2022 är det kommunens ansvar att samla in tidning och returpapper.

I december år 2020 beslutade regeringen att ta bort producentansvaret för returpapper (tidningar eller tidningspapper*). Regeringen beslutade även att Sveriges kommuner skulle ta över ansvaret för insamlingen och återvinningen från och med 1 januari år 2022.

I och med denna lagändring är det kommunen (och därmed Sysav som ansvarar för avfallshanteringen i Kävlinge, Lomma och Svedala) som ansvarar för insamling och återvinning av tidningar och tidningspapper i din kommun. Sysavs ambition är att så mycket tidningsmaterial som möjligt ska sorteras ut och återvinnas till nytt material, så fortsätt att sortera!

Vad innebär det?

  • Bor du i Lomma eller Svedala kommun ska du fortsätta att sortera ut dina tidningar och lägga i facket för tidningar i dina fyrfackskärl.
  • I Kävlinge, Lomma och Svedala kommun kommer du kunna slänga ditt tidningspapper på samma återvinningsstationer som tidigare.
  • Bor du i ett flerfamiljshus kommer du även fortsättningsvis att kunna beställa tömning av kärl från er fastighet. Sysav har avtal med ett antal auktoriserade entreprenörer som kan tömma tidningspapper i kommunen och i dagsläget är dessa entreprenörer: Ohlssons, PreZero, RagnSells, Stena Recycling och Carl F. Kontakta entreprenörerna direkt för avtal om hämtning, om ni inte reda har ett avtal med någon av dem. I din kommuns avfallstaxa kan du se vilka priser entreprenören ska hålla sig inom för tömning av era kärl.”

Varför görs detta?
Beslutet grundar sig i att det säljs färre och färre papperstidningar med sjunkande intäkter som följd. För att underlätta för tidningsbranschen har därför producentansvaret avskaffats. Denna förändring innebär att kostnader för returpappershanteringen istället kommer finansieras via kommunens avfallstaxa.

*Tidningar och tidningspapper är: tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall.

Frågor och svar:

Vad händer med allt tidningspapper?
Allt tidningspapper som samlas in kommer att materialåtervinnas. Gamla tidningar och andra trycksaker blir nya tidningar – men även toalett- och hushållspapper.

Hur går det till?
På sorteringsanläggningarna grovsorteras det som inte är tidningar bort innan de skickas vidare till ett pappersbruk. Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till massa. Pappersmassan formeras sedan till nytt papper i pappersmaskinen.

Vad ingår i returpapper?
Returpapper definieras som kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall.

Vad är producentansvar?
Med producentansvar menar vi att producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar, ansvarar för att se till att avfallet går att samla in, transportera bort, återvinna, återanvända eller ta bort det på ett miljövänligt sätt.

Relaterade bilder & videos