Gå till innehållet

okt 27, 2022 15:01

Blogginlägg

Med rätt styrmedel kan Sveriges största utsläppare skapa minusutsläpp

Nyhetsbild: Med rätt styrmedel kan Sveriges största utsläppare skapa minusutsläpp

I en färsk rapport har Hagainitiativet undersökt Sveriges största utsläppare av växthusgaser och deras ambitioner för att minska sina direkta utsläpp. Undersökningen visar på en potential att halvera Sveriges utsläpp fram till 2045.

Sysav lyfts i rapporten fram bland de företag som har störst ambitioner i närtid - Sysav, Cementa och Stockholm Exergi satsar utöver utsläppsminskningar även på negativa utsläpp, BECCS. Vid år 2045 kan dessa uppgå till 31,5 Mton CO2e, vilket är fyra gånger större än de kvarstående utsläppen (cirka 7,6 miljoner ton).

I en tidigare rapport från Hagainitiativet (Dags för omtag i klimatpolitiken) lyfts flera viktiga politiska åtgärder för att utsläppsminskningarna ska kunna realiseras:

  • Använd negativa emissioner från DACCS och BECCS för att neutralisera utsläpp av växthusgaser som inte kan minskas till rimliga kostnader. Använd inte flexibiliteter på så sätt att negativa emissioner kan föras till andra sektorer som ett sätt att minska ambitionerna i dessa sektorer. De negativa emissionerna är till för att neutralisera sådana utsläpp som inte med rimliga insatser kan minskas på andra sätt, inte för att sänka ambitionerna i omställningen.
  • Verka för att i samarbete med skogs- och energibranscherna etablera en ny svensk exportindustri för tekniska negativa utsläpp med permanent lagring.
  • Verka för etableringen av ett ändamålsenligt regelverk, nationellt och internationellt, som uppmuntrar företag att köpa minusutsläpp för att neutralisera de utsläpp som är kvar i hela värdekedjan efter att alla rimliga utsläppsminskningar genomförts.
  • Driv på för att de tekniska kolsänkorna kommer in i Fit for 55. Skapa en egen sektor för tekniska permanenta negativa emissioner (DACCS och BECCS). Om detta inte är praktiskt genomförbart bör minusutsläpp från dessa metoder hållas ihop oavsett vilken sektor de förs till. I valet mellan LULUCF och ESR, utgör den senare en bättre hemvist.
  • Sverige bör verka för att det ställs krav på att alla produkter ska deklarera sitt fossila kolinnehåll. Med en koldeklaration läggs grunden till den oundvikliga slutsatsen att för varje ton fossilt kol som tillförs marknaden och som i slutänden helt eller delvis avgår till atmosfären som koldioxid måste motsvarande mängd CO2 tas bort med DACCS eller BECCS.
  • Tillsätt snarast en utredning för att klargöra hur koldioxidinfångning i samband med avfallsförbränning kan genomföras och finansieras.

Den sistnämnda punkten anser vi vara av yttersta vikt - avfallsförbränning medför fossila utsläpp, även efter åtgärder för att minska plast i det avfall som inte kan eller bör materialåtervinnas. Koldioxidinfångning är en förutsättning för att Sysav ska kunna nå ambitionen att vara klimatpositivt till år 2030.
Styrmedel som finns idag är inriktade på bio-CCS - vi efterfrågar beslut om styrmedel som bättre möjliggör investeringsbeslut för avfalls-CCS.

Om vi får till en utbredd implementering av avfalls-CCS i Sverige kommer vi åt såväl betydande fossila utsläpp som annars riskerar att vara kvar under en längre tid, samtidigt kan vi åstadkomma en rejäl kolsänka när vi fångar in och lagrar biogena utsläpp.

Relaterade bilder & videos