Gå till innehållet
globala_malen-560x290.png

Så jobbar Sysav med FNs globala hållbarhetsmål

På Sysav tar vi ständigt hänsyn till olika aspekter av hållbarhet när vi fattar beslut. I det arbetet utgår vi bland annat från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Tillsammans ska världens länder genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelse som någonsin har slutits för en hållbar utveckling och den har direkt effekt på Sysavs arbete.

Sysavs uppdrag (tex avfallshantering, energiåtervinning) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. En analys har gjorts för att identifiera inom vilka mål som Sysav har störst möjligheter att påverka för att förbättra förutsättningarna för en global hållbar utveckling och för att uppnå vår vision att vara med och skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Det är framför allt inom fem av de 17 Agenda 2030-målen som verksamheten har en betydande påverkan och där vi kan göra en stor skillnad.​

Begreppet hållbar resurshantering sammanfattar Sysavs verksamhet och innebär i klartext att företaget omhändertar och förädlar avfall för att ta till vara på och återföra värdefulla resurser tillbaka till samhället och samtidigt avgifta kretsloppet. Parallellt arbetar företaget med att förmedla kunskap och skapa insikt om hållbar produktion och konsumtion.

 

Tillbaka till toppenUpp

Sysav arbetar aktivt med 5 mål

Sysav har identifierat fem mål som har koppling till de områden där Sysav har störst påverkan. Nedan följer några exempel på aktiviteter och deras koppling till de valda målen.

De fem globala mål som Sysav satt fokus på för att förverkliga sin vision är:

Tillbaka till toppenUpp

Mål 7 Hållbar energi för alla

När det gäller hållbar energi så ser Sysav till att avfall som inte kan, får eller bör återbrukas eller materialåtervinnas omvandlas till värme och el via en resurseffektiv produktion utrustad med avancerad rökgasrening. Drygt 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv är återvunnen från avfall. Samtidigt tar Sysav hand om matavfall och omvandlar det till biogas som kan användas för uppvärmning, elproduktion, i fordon och arbetsmaskiner

 • Sysav försörjer regionen med återvunnen el och fjärrvärme.
 • Sysav deltar i LFM30, ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns genomförande av Agenda 2030.

Energiåtervinning

Matavfall blir biogas och biogödsel

Tillbaka till toppenUpp

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

När det gäller målet om en hållbar industri så ligger Sysav långt framme i sitt arbete. Företaget satsar mycket på innovation och på att utveckla metoder och tekniker för att avfallshanteringen ska bli så hållbar som möjligt – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

 • Sysav deltar i FoU-samarbeten kring hållbar produktion, konsumtion och resurseffektivitet.
 • Sysav arbetar med sina kunder för att stödja dem i att minska mängden spill/avfall och förbättra sortering av restprodukter/avfall.
 • Sysav arbetar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare (trygg, säker och trivsam arbetsplats)

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

 • Sysav förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet.
 • Sysav skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.
 • Sysav har en resurseffektiv produktion av el och värme med avancerad rökgasrening.
 • Sysav driver arbetet med regionens Kretsloppsplan.
Tillbaka till toppenUpp

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

 • Sysav förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet.
 • Sysav skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering genom att utbilda, ge råd och samarbeta.
 • Sysav har en resurseffektiv produktion av el och värme med avancerad rökgasrening.
 • Sysav avgiftar kretsloppet med hjälp av information, Samlaren, återvinningscentraler, Farligt Avfall-bilen och i vår verksamhet där vi med olika metoder tar bort det som inte ska cirkuleras tillbaka.
 • Sysav skapar insikt och påverkar kring matsvinn.
 • Sysav arbetar med kommunikation och utbildning om hållbar produktion och konsumtion.
Tillbaka till toppenUpp

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Sysav jobbar ofta tillsammans med andra aktörer som vill utveckla hållbara affärsidéer och samverkar även i en rad forskningsprojekt, med högskolor, universitet och andra aktörer – regionalt, nationellt och internationellt. SIPTex, världens första automatiska storskaliga sorteringsanläggning för textil är ett exempel.

 • Sysav deltar i samarbetsprojekt med både privata och offentliga aktörer med fokus på hållbar produktion och konsumtion, minskning av spill och avfall, bättre resurshushållning, effektivare avfallshantering etcetera.
 • Sysav medverkar i projekt med industriell symbios, som innebär att den enes restresurs kan bli den andres råvara och minska behovet av jungfruliga råvaror.

Forskning och projekt

Tillbaka till toppenUpp