Gå till innehållet

Slaggrusets roll i en cirkulär ekonomi

Sysavs slaggrus är en restprodukt som bildas efter att metaller och andra material utvunnits ur bottenaskan från avfallskraftvärmeverket. Sysav undersöker olika möjligheter för att kunna använda slaggruset på ett säkert sätt, exempelvis under vägar.

Projekt sekundära ballastråvaror för hållbar anläggningsinfrastruktur

Sysav är med i ett projekt som koordineras av RISE Research Institutes of Sweden AB med målet är att öka användandet av ett antal restmaterial som ersättning för krossat berg i anläggningsinfrastruktur i stadsmiljö. Som exempelvis torg och parkeringsplatser. På grund av urbaniseringen är materialbehovet stort, samtidigt som det finns restmaterial som inte används. Förtroendet för dessa måste dock kraftigt förbättras.

Projektet antar ett systemperspektiv genom att analysera och påverka organisation, regelverk, kompetensförsörjning och ett antal hållbarhetsfaktorer. I ett första steg ser vi på energiaskor som exempelvis slaggrus.

Förväntade effekter och resultat

Med hjälp av demos och tester i full skala förväntar man sig kunna kartlägga restmaterialen och jämföra dem med de naturresurser som används idag. Man vill också ta fram metoder för verifiering av material- och produktegenskaper, skapa rekommendationer för uppdatering av regelverk med mera. Detta för att skapa trygghet i användning av restmaterialen och därmed kunna öka användandet, minska klimatpåverkan och ge färre tunga transporter i staden.

Andra arbete som görs just nu inom Sysav med slaggruset är:

  • Slaggens bärighet undersöks av Väg och Transportforskningsinstitutet i Linköping.
  • Hälso-och miljörisker samt riskreduceringsåtgärder för anläggande av slaggrus utreds. Utredningen visar att slaggrus kan återvinnas som anläggningsmaterial i Trelleborgs hamn på ett sätt som är säkert för människor och miljö , även ur ett perspektiv om flera hundra år.
  • Livscykelanalys på användning av slaggrus beräknas. Slaggrus används som anläggningsmaterial i Trelleborgs hamn medför en reducering av CO2 utsläpp med 6000 ton för det bygget jämfört med om vanligt bergkross från regionen använts.
  • Olika tekniska egenskaper för slaggrus mäts i laboratorium hos RISE.
  • Lämplig lagringstiden för att slaggrus ska hinna mogna undersöks. Lagringstid är normalt sex månader i Sverige men bara tre månader i Europa. Slaggruset lagras inför återvinning som anläggningsmaterial.  Det är viktigt att återvinning sker på ett sätt som är säkert för både människa och miljö. Samtidigt innebär sex månaders lagring att mycket större mängder måste lagras. Undersökningen visar att tre månaders lagring räcker för att slaggrus ska kunna återvinnas på sätt som är säkert för människa och miljö.

Se film om slaggsorteringsanläggningen