Gå till innehållet

Effekten av slamspridning på åkermark

Projektet genomförs och finansieras tillsammans med Sysavs delägarkommuner och syftar till att studera effekterna av att sprida rötslam på åkermark.

Projektet startade redan 1981 och vart fjärde år sprids rötslam i fastställda mängder på provområdena. Inom ramen för projektet görs omfattande analyser av slammets miljöpåverkan och det har hittills visat sig att tillförsel av slam ger cirka sju procents skördeökning i jämförelse med helt ogödslad mark. Försöksserien är unik och flera specialstudier har genomförts, de senaste med fokus på mikroplast och antibiotikaresistens.

Studie av förekomst av mikroplast

Mikroplaststudien omfattade även metodikutveckling varför det var svårt att dra några säkra slutsatser. Avseende förekomst av mikroplast i slamgödslad jord kunde konstateras att normalgödslad jord inte innehöll högre halter än jord utan slamtillsats, möjliga orsaker till detta kan vara att mikroplast också tillförs från andra källor och att en viss omvandlings sker.

Studie om antibiotikaresistens

Antibiotikastudien hade fokus på eventuell spridning av antibiotikaresistens. Studien visar att användning av avloppsslam på det sätt vi gör i Sverige inte verkar medföra några uppenbara risker för utveckling av antibiotikaresistens. 

Till rapporter