Gå till innehållet
Sysavs stora avfallsanläggning

Rening av rökgaser

Reningsprocessen renar gasen och utsläppen kontrolleras regelbundet så att vi ser att vi följer våra gränsvärden.

Vid förbränning av avfall uppstår rökgas. Rökgasen som bildas vid förbränning i Sysavs avfallskraftvärmeverk renas till i det närmaste 100 procent. Det effektiva rökgasreningssystemet gör att utsläppsvärdena ligger långt under de tillåtna gränsvärdena.

Så funkar anläggningen

Vid förbränningsprocessen bildas framförallt koldioxid och vattenånga. Rökgaserna består till 99,9 procent av ämnen som finns i luften, det vill säga kvävgas, vattenånga, koldioxid och syre. Den resterande delen utgörs av:

  • kolmonoxid
  • svaveloxid
  • ammoniak
  • väteklorid
  • stoft
  • organiskt kol
  • väteflourid
  • metaller
  • dioxiner och furaner

Läs mer om reningsprocessen i vår broschyr ”Värme och el ur avfall”.

Långt under gällande villkor

De högsta tillåtna utsläppen till luft från avfallsförbränning regleras av förordningen om förbränning av avfall, som i sin tur regleras av en gemensam lagstiftning inom EU. Vidare måste man ansöka om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen för att få bedriva den här typen av verksamhet. Detta tillstånd reglerar också villkoren för utsläpp till luft.

Kraven för avfallsförbränning är mycket hårt ställda - och därför är också rökgasreningssystemen på anläggningarna mycket avancerade.  Trots att utsläppen är långt under de lagstadgade villkoren så pågår kontinuerlig aktivitet för att minimera utsläppen ytterligare.

Mätning av utsläppen

För att kontrollera att utsläppen inte överstiger de lagstadgade villkoren mäts de.

Mätning sker både före och efter rökgasreningen. På detta sätt får man en direkt återkoppling hur processer fungerar och resultaten kan användas för att förbättra både förbränningsprocessen och rökgasreningen för att minimera utsläppen.

Metaller i rökgaserna mäts periodvis då dessa inte kan mätas kontinuerligt utan måste analyseras på ett laboratorium. Dessa mätningar görs i dagsläget två gånger per år av ett externt, certifierat mätföretag.

Dioxiner och furaner mäts dels två gånger per år men även genom semikontinuerlig provtagning månadsvis.

Utsläppsvärden

Villkor är den mängd utsläpp som är tillåtna enligt villkoren i våra miljötillstånd.

Utsläpp och villkor angivna i mg/m

Ämne (kontinuerliga mätningar) Utsläpp
Villkor
Kolmonoxid (CO) linje 1 och 2 30 50 (dygnsmedelvärde)
Kolmonoxid (CO) linje 3 och 4 10 50 (dygnsmedelvärde)
Kväveoxider (NOx) linje 1 och 2 85 150 (årsmedelvärde)
Kväveoxider (NOx) linje 3 och 4 20 50 (årsmedelvärde)
Stoft 1 10 (dygnsmedelvärde)
Totalt organiskt kol (TOC) 2 10 (dygnsmedelvärde)
Svaveldioxid (SO2) 5 50 (dygnsmedelvärde)
Väteklorid (HCl) 1 10 (dygnsmedelvärde)
Ammoniak (NH3) 5 12 (månadsmedelvärde)
ÄMNE (periodiska mätningar) UTSLÄPP
VILLKOR
Väteflourid (HF) <1 1
Kvicksilver (Hg) <0,005 0,02
Kadmium + Tallium (Cd+Tl) <0,005 0,02
Summa övriga tungmetaller
(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni och V)
<0,2 0,4
Dioxiner och furaner (TCDD-ekv) <0,01 ng/m3 0,1 ng/m3