Gå till innehållet
Kemi_flaska_m_handske_M.jpg

Farligt avfall

Farligt avfall har egenskaper som är farliga för människors hälsa och för miljön.

Vanliga behandlingsmetoder

Hantering regleras i huvudsak av miljöbalken men även av andra förordningar och föreskrifter. Sysav har en godkänd anläggning för att ta emot farligt avfall. Här sorteras avfallet och bedöms huruvida Sysav själva ska ta hand om avfallet eller om det måste skickas vidare till andra anläggningar med andra behandlingstekniker som Sysav saknar.

Det finns många sätt att behandla farligt avfall på. De vanligaste metoderna är materialåtervinning, förbränning med eller utan energiåtervinning (destruktion), våtkemisk behandling tex neutralisation och deponi.

Återvinning

Sysav lämnar spillolja, begagnad kylarvätska och bilbatterier till materialåtervinning. Detta görs i godkända anläggningar i Sverige men även i utlandet. Spilloljan återvinns till ny basolja och kylarvätskan blir ny glykol. I blybatterierna är det blymetallen som återvinns i ett smältverk.

Förbränning med eller utan energiåtervinning (destruktion)

Detta är den vanligaste behandlingsmetoden för alla typer av farligt avfall. Metoden är speciellt lämpad för farligt avfall med högt energiinnehåll. Vissa förbränningsanläggningar förbränner vid väldigt höga temperatur (1200°C), så kallad högtemperatursförbränning. Detta är bra om det farliga avfallet behöver destrueras eftersom den höga temperaturen förstör de organiska molekylerna..

Våtkemisk behandling

Med denna behandlingsmetod kan man även ta bort olika tungmetaller som kan fällas ut i olika fällningssteg.

Deponi, dvs slutförvaring av avfall

En del av det farliga avfallet slutförvaras (deponeras) på så kallade deponier för farligt avfall. Det är specialdeponier som är särskilt täta och avsedda för farligt avfall.

Tillbaka till toppenUpp

Egenskaper för farligt avfall

Farligt avfall är sådant som finns upptaget i avfallsförordningen, och som har någon eller några av följande egenskaper:

 • Explosivt
 • Exploderande
 • Brandfarligt
 • Irriterande
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Cancerframkallande
 • Frätande
 • Smittfarligt
 • Fosterskadande
 • Mutagent
 • Ekotoxiskt

Avfallsförordningen

Tillbaka till toppenUpp

Exempel på produkter som klassas som farligt avfall

 • Elektronik
 • Kemikalier
 • Batterier
 • Olja
 • Färg
 • Färgburkar
 • Lim
 • Rengöringsmedel
 • Lösningsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Läkemedel
 • Tungmetaller
 • Smink

 Läs mer om farligt avfall i sorteringsguiden:

Farligt avfall 
Om batterier  
Om Elektronik  
Om asbesthaltigt avfall 

Tillbaka till toppenUpp
Oljeslam_560x454px-100.jpg

Förorenat vatten

Sysav har möjlighet att själva behandla oljeförorenat vatten och vattenhaltigt avfall som till exempel skurvatten från verkstadsindustrier. Detta tas om hand i vår vattenreningsanläggning. 

Så här går rening av förorenat vatten till.

 1. Tippficka - Mottagning av oljeförorenat vatten som kan innehålla olja, slam, partiklar och tunga metaller.
 2. Miljören - Avskiljning av sand, grovslam och grövre partiklar.
 3. Sedimenteringsbaljor - Avskiljning av olja och finare partiklar. Slamskraporna i sedimenteringsbaljorna skrapar upp slammet som samlas på botten och transporteras sedan med hjälp av skruvar till en finslamsbehållare.
 4. Flotation – Avskiljning av suspenderande ämnen(partiklar). Detta sker först genom att järnklorid doseras till en flockningstank och blandas med förorenade vattnet så att de negativa partiklarna i förorenade vattnet binds till de positiva järn jonerna och bildar flockar. Därefter producerar en turbinpump mikrobubblor samtidigt som förorenade vattnet strömmar in i flotationsanläggningen. Mikrobubblorna som turbinpumpen producerar strömmar uppåt och tar med sig partiklar i vattnet upp till ytan som sedan skrapas till en slamtank med hjälp av en slamskrapa. 15% av vattenutflödet från flotationsanläggningen cirkuleras tillbaka in i flotationsanläggningen och 85% av utflödet blir Permeat (renat vatten) som pumpas vidare till nästa filtreringssteg som är pappersfilter.
 5. Pappersfilter – Avskiljning av olja och partiklar genom att förorenade vattnet flödar in över ett pappersduk som matas fram automatiskt när förorenade vattnet inte längre kan passera genom förbrukat pappersduk.
 6. Bufferttank - Buffert och lagring av vattnet som kommer från pappersfiltret.
 7. Uppvärmningstank - Uppvärmning av vattnet för att öka effektiviteten i nästa steg som är ultrafiltrering.
 8. Ultrafiltrering - Filtrerar bort olja, partiklar och tunga metaller genom att vattnet pumpas med högt tryck genom keramiska membranstavar.
 9. Omvänd osmos - Filtrerar bort salter och joner med mera för att sänka konduktiviteten i vattnet och släpper ut renat vatten som uppfyller gränsvärdena.
 10. Indunstare - Koncentrerar upp restprodukter(koncentratet) som bildas från förra steget(Omvänd osmos) vilka går vidare till förbränning och kondensatet(Övrigt vatten från indunstaren) går tillbaka in i anläggningen.
Tillbaka till toppenUpp

Förorenad jord

Man räknar med att det finns ca 80 000 förorenade markområden i Sverige. Ofta rör det sig om mark där det har legat gamla industrier, men det kan också handla om olika typer av spill, utsläpp och olyckor.

På Sysav behandlar vi förorenade jordar bland annat med biologiska metoder. Andra sätt att hantera jordmassorna på kan vara förbränning, jordtvätt, stabilisering, siktning eller förvaring, så kallad deponi. Efter behandling används jordmassorna som till exempel utfyllnadsmaterial vid vägbyggen, bullervallar eller som fyllnadsmassor vid deponier.

Olika typer av behandling av förorenad jord:

Biologisk behandling

Bilogisk behandling kan man använda för jordmassor som innehåller bensin, diesel, eldningsolja eller liknande oljor. Man tillsätter en näringslösning och syre så bakterierna kan jobba. Det krävs minst 10 grader för att processen ska fungera, därför händer inget under vinterhalvåret med nedbrytningen. Beroende på vilka och hur mycket föroreningar det är i jorden tar det mellan 1 månad upp till 2 år för jorden att bli renad.

Förbränning

Vissa ämnen är mycket svåra att bryta ned biologiskt eller tvätta bort. Det kan vara till exempel gifter som bildas vid ofullständig förbränning (s.k. PAH), PCB (som tidigare använts som tillsats i oljor och fogmassor) och olika typer av bekämpningsmedel. Dessa måste förbrännas under mycket höga temperaturer. Det skickas därför vidare till andra anläggningar där det förbränns i speciella ugnar med mycket höga krav på höga temperaturer. 

Jordtvätt

Till exempel metallskadad jord kan tvättas. Det sker i speciella tvättanordningar, s.k. jordtvättar, som inte finns på Sysav. Om det kommer in jord som behöver tvättas, kan vi antingen beställa hit en flyttbar jordtvätt, eller så skickas jorden vidare till andra anläggningar som är specialiserade på den typen av rening.

Stabilisering

Ibland kan föroreningarna i jorden sitta så löst att de lätt sköljs bort med t.ex. regnvatten. Man brukar säga att föroreningen lakas ut. Exempelvis finns det jordar som är förorenade med olika metaller som lakas ut. För att förhindra detta, finns det olika metoder att stabilisera jorden, vilket betyder att man ”låser fast” föroreningen så att den inte sköljs bort lika lätt. Efter det kan man deponera jorden (det vill säga slutförvara den), eller använda den någon annanstans. Stabilisering sker inte på Sysavs område, utan de jordar som behöver stabiliseras, skickas iväg till anläggningar som är specialiserade på detta. 

Siktning

Vissa förorenade jordmassor innehåller sten och grus i olika storlekar. Det är lättare att rengöra större sten och grus vilket gör att Sysav ibland siktar jorden för att särskilja smågrus från större grus. Man kan då enkelt rengöra en stor del av jordmassorna och skicka mindre avfall till exempelvis rening eller slutförvaring.

Deponi

Det finns förorenade massor där föroreningen inte går att ta bort på något vettigt sätt, antingen för att föroreningen inte går att bryta ner eller förbränna (tungmetaller t.ex.) eller för att det skulle bli alltför kostsamt att ta bort dem. För sådana jordar kan slutförvaring, s.k. deponi, vara det bästa alternativet, men det är då viktigt att detta görs på ett så miljösäkert sätt som möjligt.

Tillbaka till toppenUpp
Tecknad bild med deponi genomskärning och beskrivning

Slutförvaring av icke behandlat avfall - deponi

Viss sorts farligt avfall går inte att behandla utan måste slutförvaras, deponeras. Det kan till exempel vara avfall som innehåller höga halter av tungmetaller, askor eller slaggprodukter från vår egen behandling. Sysav har tillstånd att förvara sådant avfall.

 

Tillbaka till toppenUpp

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.