På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning och projekt

Genom dotterbolaget Sysav Utveckling AB jobbar Sysav ständigt med att understödja forskning, utveckla nya metoder och projekt och bidra till att öka bolagets klimat- och miljönytta.

Många idéer och projekt fångas och utförs i samverkan med Sysavs egen verksamhet, andra sker tillsammans med externa parter.

Ett urval av våra satsningar på forskning och projekt

SIPTex - Textilsortering

Svenskar köper allt mer kläder och textilier men är dessvärre fortfarande dåliga på att samla in och återanvända eller återvinna avlagda plagg. I Sverige konsumeras cirka 13 kg textil/person och år men bara fem procent går till återvinning.

Detta är något som projektet SIPTex, med Sysav som en av deltagarna, har som mål att ändra genom att utveckla ny teknik för automatiserad sortering.

 SIPTex är ett Vinnovafinansierat projekt som drivs av IVL tillsammans med ett tjugotal projektpartners. Läs mer om projektet här 

 

Inga kläder i soporna - Lämna dem till oss istället!

Så funkar sortering av textil - film

Tillbaka till toppen

RECREATE

Målet med projektet, där städerna Beijing, Malmö, Shanghai och Wien deltar, är att identifiera möjligheter och vägar framåt för städer att bli mer cirkulära i syfte att:

  • Minska åtgången på energi, vatten och material, för att därmed minska miljöpåverkan från dessa aktiviteter
  • Öka den urbana beredskapen för de utmaningar som globalisering och klimatförändring kan medföra
  • Göra städerna fortsatt hållbara att bo i för ökande befolkningsmängder, baserat på olika förutsättningar i Kina och Europa.

Detta ska göras genom att ta fram och implementera metoder för att kvantitativt mäta urban metabolism (flöden av material och energi). Datan ska sedan ligga till grund för förslag om nya materialcykler och agera teoretisk bas för att bygga urban motståndskraft inför eventuella sociala, ekonomiska och miljömässiga kriser.

RECREATE ingår i programmet Urban Europa som finansieras av EU:s Horizon 2020, leds från svenskt håll av IVL svenska miljöinstitutet och pågår fram till 2022.

https://jpi-urbaneurope.eu/project/recreate/

Tillbaka till toppen

STEPS - hållbar plast

Plastens påverkan på miljön är en allt viktigare framtidsfråga och projektet STEPS har som mål att genom forskning och innovation hitta en process för hållbar produktion och återvinning/återanvändning av plast.

STEPS (Sustainable plastics and transition pathways) är ett MISTRA-projekt som drivs av Lunds universitet. Sysav sitter med i styrgruppen både för programmet och arbetspaket 3.

Arbetet i arbetspaket 3 fokuserar på att utforska vad som krävs för att nå ett hållbart plastsamhälle med avseende på allt från råvarutillgång och återvinning till policy och beteende. Arbetspaket 1 och 2 utvecklar nya bioplaster och lyckades redan år 2018, drygt 1 år in i projektet, få fram en helt biobaserad golvlack som nu testas i ett rum på universitetet.

Tillbaka till toppen

Översta steget

Vi ska alltså arbeta för att avfall överhuvudtaget inte uppstår, eftersom vi då slipper lägga pengar, tid och arbetskraft på att hantera det.

En stor del av utmaningen handlar om information och kommunikation med hushållen, men också om hur vi själva agerar. Sysav deltar i Hållbar Utveckling Skånes projekt ”Översta steget” som syftar till att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Tillsammans med Lomma kommun tittar vi närmare på vår användning av datorer och mobila enheter.

Förebyggande av avfall, avfallsminimering och hållbar konsumtion är frågor som genomsyrar många av Sysavs projekt och som är en ständig utmaning.  

Namnet Översta steget syftar på det översta steget i den avfallshierarki och avfallstrappa som är gemensam för hela EU.

Avfall ska i första hand förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand, när inget annat är lämpligt, deponeras.

Om projektet 

Många tips på overstasteget.se

Tillbaka till toppen

Materialåtervinning av restprodukter från avfallskraftvärmeverk

Avfallsförbränning ger, oavsett hur väl det brännbara avfallet sorteras, upphov till restprodukter i form av slagg (bottenaska) och flygaska.

Slagg

Slaggen består av sådant som inte kunnat förbrännas i avfallskraftvärmeverket som till exempel sten, metallskrot och glas. Det pågår idag ett flertal branschgemensamma projekt i syfte att förädla hanteringen av slaggen. Sysav Utveckling AB deltar i flera av dessa och arbetar också aktivt internt inom Sysav, till exempel när det gäller användning av slaggrus och utsortering av metaller för återvinning. En viktig del i arbetet är den nya slaggsorteringsanläggning som Sysav ska bygga på Spillepengs avfallsanläggning.

Flygaska

När röken från avfallskraftvärmeverket renas från föroreningar uppstår en restprodukt som kallas flygaska. Sysav Utveckling AB är idag aktiva i flera olika forskningsprojekt för att hitta bättre sätt att använda flygaskan, som idag stabiliseras och används för att återfylla ett kalkbrott i Norge (Langöya).

Tillbaka till toppen

Samverkan för biogödsel och biogas

Sysav förbehandlar matavfall som huvudsakligen samlats in från ägarkommunernas hushåll. Det förbehandlade matavfallet levereras som en bioslurry till Kristianstad Biogas där den blir till biogas (fordonsgas) och biogödsel.

Oklara regler för såväl biogas som biogödsel innebär att information och kommunikation är viktiga och Sysav Utveckling AB medverkar aktivt i denna fråga genom att delta i Biogas Syd och Energigas Sverige. Många aktörer finns också i Skånes färdplan för biogas, vars mål är att Skåne skall vara Europas ledande biogasregion 2030.

Tillbaka till toppen

Effekten av slamspridning på åkermark

Projektet genomförs och finansieras tillsammans med Sysavs delägarkommuner och syftar till att studera effekterna av att sprida rötslam på åkermark. Projektet startade redan 1981 och vart fjärde år sprids rötslam i fastställda mängder på provområdena. Inom ramen för projektet görs omfattande analyser av slammets miljöpåverkan och det har hittills visat sig att tillförsel av slam ger cirka sju procents skördeökning i jämförelse med helt ogödslad mark.

Till rapporter

Tillbaka till toppen

Säker skötsel av deponier

Även i framtiden kommer visst avfall att deponeras – och det gamla avfallet finns kvar. Det är då viktigt att rätt avfall deponeras och att deponier sköts på bästa sätt så att påverkan på omgivningen blir så liten som möjligt. 

Deponigas

Trots att det idag är förbjudet att deponera organiskt material kommer våra deponier fortsätta producera deponigas under flera år framöver. Deponigasen används som bränsle i gasmotorerer för att producera elektricitet.  Dock avtar metanhalten i deponigasen successivt så nya metoder för framtida hantering behöver tas fram för att förhindra metanutsläpp till luft.

Lakvatten

På Sysavs avfallsanläggning Hedeskoga i Ystad, renas lakvattnet från deponin. Framförallt sker kväverening med en kombination av processer som huvudsakligen sker i dammar och rotzoner. Anläggningen byggs successivt ut och utvärderas löpande.

Tillbaka till toppen

Läs tidigare rapporter

Forskningsrapporter, examensarbeten och rapporter som belönats med Sysavsstipendiet finns att läsa.

Bild

Kom med förslag

Har du förslag på något projekt som du tror kan vara av intresse för Sysav eller önskar få reda på mer om något av våra pågående projekt, kontakta oss gärna.