Pil höger Pil höger Pil vänster Pil vänster
09

Ekonomisk redovisning

En stark position i branschen

Det här är ett utdrag ur den fullständiga redovisningen som du finner i pdf-versionen.

Ladda ner hela redovisningen Ladda ner ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning

En stark position i branschen

Vår bransch är i en fortsatt kraftfull utveckling och Sysav har redan en stark position där vi upplevs som ett miljöengagerat företag. Det är glädjande, och för att vi även i framtiden ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv samarbetspartner behöver vi ständigt utvecklas.

Total mängd inkommet avfall till koncernen (ton)

100 000 50 000 0 841 400 2017 812 000 2016 857 700 2015

Flerårsöversikt

Koncernen (mkr) 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 915 877 843 818 820
Resultat efter finansiella poster 71 135 44 28 46
Balansomslutning 2 178 2 233 2 170 2 203 2 217
Soliditet % 34 31 27 25 24
Avkastning på sysselsatt kapital % 5 8 3 3 5
Avkastning på eget kapital efter skatt % 7 16 6 4 11
Antal årstjänster 330 306 293 283 283
Investeringar 76 46 113 89 185
Moderbolaget (mkr) 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 512 426 411 396 407
Resultat efter finansiella poster -47 -55 -81 -72 -83
Balansomslutning 1 449 1 449 1 484 1 514 1 457
Soliditet % 39 37 35 34 32
Avkastning på sysselsatt kapital % -2 -2 -4 -3 -4
Avkastning på eget kapital efter skatt % -11 -11 -16 -19 -18
Antal årstjänster 212 188 184 180 175
Investeringar 51 35 115 72 77

Andel återvunnet material och energi

97,2%
2017
98,1%
2016
98%
2015

Resultaträkning

(Tkr) Koncernen Moderbolaget
Rörelsens intäkter not 2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning (2,3) 915 111 876 399 512 134 425 394
Övriga intäkter - 338 - 179
915 111 876 737 512 134 425 591
Rörelsens kostnader
Produktionskostnader (3) -303 405 -221 263 -231 333 -161 002
Övriga externa kostnader (3,4,5) -143 952 -132 082 -71 599 -59 292
Personalkostnader (6,7,8) -209 854 -215 746 -128 988 -137 037
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (9,14) -163 778 -156 928 -108 263 -102 846
-820 989 -726 019 -540 183 -460 177
Resultatandelar i intresseföretag
(10) -3 875 5 570 - -
Rörelseresultat 90 247 156 288 -28 049 -34 586
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (11) 131 - 858 1 031
Ränteintäkter 4 106 4 152 3 793 4 142
Räntekostnader -23 482 -25 925 -23 365 -25 737
-19 245 -21 773 -18 714 -20 564
Resultat efter finansiella poster 71 002 134 515 -46 763 -55 150
Bokslutsdispositioner (12) - - 100 337 79 644
Resultat före skatt 71 002 134 515 53 574 24 4940
Skatt på årets resultat (13) -15 866 -28 952 -13 298 -5 387
Årets resultat 55 136 105 563 40 276 19 107

Det här är ett utdrag ur den fullständiga redovisningen som du finner i pdf-versionen.