Pil höger Pil höger Pil höger Pil höger
08

Riskhantering

En väl hanterad risk kan bli en möjlighet

Löv närbild

Sysav är som andra företag utsatt för risker som kan påverka bolagets verksamhet. Arbetet med att utvärdera och bedöma riskerna görs fortlöpande och syftar till att verksamheten ska löpa som planerat. 

Riskhantering

En väl hanterad risk kan bli en möjlighet

Sysav är som andra företag utsatt för risker som kan påverka bolagets verksamhet. Arbetet med att utvärdera och bedöma riskerna görs fortlöpande och syftar till att verksamheten ska löpa som planerat. Riskerna definieras därför i huvudsak som faktorer som påverkar möjligheterna att nå satta mål. En väl hanterad risk kan med strategiskt och systematiskt arbete, i vissa fall vändas till en möjlighet.

Riskhantering enligt COSO

Sysav arbetar aktivt med det internationellt erkända COSO-ramverket där riskhantering/riskbedömning är en av delarna för att nå uppsatta affärsmål. Sysav stärker därmed arbetet med intern kontroll samt definierar olika risktyper, som påverkar verksamheten. Dessa måste identifieras, prioriteras och hanteras kontinuerligt.

Systematisk riskhantering

Sysav har påbörjat arbetet med att etablera en strukturerad riskhantering, ofta benämnt Enterprise Risk Management (ERM). Detta är ett systematiskt arbetssätt för att identifiera, analysera följa upp koncernens risker samt mildra påverkningarna. Riskhanteringsarbetet är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Det är därför en del av koncernens strategi- och affärsplanering samt uppföljningsarbete. Sysav bedömer risker utifrån sannolikheten att något händer och den påverkan som uppstår om det faktiskt händer.

Sysavs risktyper

Sysav fördelar risker utifrån fyra riskkategorier för att olika typer av risker inom koncernen ska fångas utifrån flera perspektiv. 

Strategiska risker
Operationella risker
Finansiella risker
Regelefterlevnadsrisker

Strategiska risker

Strategiska risker av både extern och intern karaktär kan påverka Sysavs förmåga att skapa värde, att nå de övergripande verksamhetsmålen och den långvariga utvecklingen av affären.

Operationella risker

Operationella risker kan påverka Sysavs förmåga att förbättra resultatet och hantera krav från intressenterna. Dessa omfattar risker som uppkommer till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system med mera.

Finansiella risker

Finansiella risker kan påverka Sysavs finansiella ställning och omfattar alla de risker som kan ge effekter på balans- och resultaträkning såsom kreditrisk och likviditetsrisk.

Regelefterlevnadsrisker

Regelefterlevnadsrisker kan påverka Sysavs förmåga att skydda koncernens värde. Det kan innebära hot mot koncernens rykte eller finansiella ställning och omfattar risker såsom efterlevnad av olika typer av lagar och regler med mera.

Ladda ner hela kapitlet om Sysavs riskhantering