Pil höger Pil höger Pil vänster Pil vänster
03

prioriterade hållbarhets­områden

Hållbarhet i vår vardag

I den väsentlighetsanalys som gjordes 2017, listades alla de områden inom hållbarhet som Sysav arbetar med. Följande fyra områden prioriterades högst.

prioriterade hållbarhets­områden

Hållbarhet i vår vardag

I den väsentlighetsanalys som gjordes 2017, listades alla de områden inom hållbarhet som Sysav arbetar med. Följande fyra områden prioriterades högst av våra externa intressenter: 


Topsvipan

Farligt avfall

Topsvipan satte fokus på farligt avfall

Topsvipan och T-rödingen är några av de högst onaturliga djurarter som under året bidrog till att uppmärksamma problemet med farligt avfall.

Alltför ofta hamnar skräp och miljöfarliga produkter där de inte hör hemma. För att försöka råda bot på detta skapades kampanjen Onaturligt i naturen. I filmer fick vi möta djur som topsvipan, pillerillern, t-rödingen, snusmusen och plastbävern som alla har utvecklat överlevnadsstrategier i den förorenade naturen.

Greppet var humoristiskt med en allvarlig underton och komikern Marcus Johansson engagerades för att skriva manus och agera i filmerna. Som programledaren och naturletaren Marcus spanar han efter djur i naturen men hittar bara skräp. Han fabulerar därför om skruvade arter som lever bland skräpet men som naturligtvis inte finns på riktigt.

Besök kampanjen onaturligtavfall.se

Laddar...

Exempel på farligt avfall i hushållen

Pil ned

Exempel på farligt avfall inom industrin

Pil ner

Här kan hushållen lämna sitt farliga avfall

Farligt avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och kemist. Till Farligt avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall, inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek. Under 2017 lämnades drygt 16 ton farligt avfall till bilen.

Allt fler använder säkerhetsskåpet Samlaren, som står i utvalda butiker. Insamlingen av glödlampor, batterier och småelektronik har ökat successivt sedan det infördes. Flera kommuner har emellertid svårt att placera Samlaren och därför har en mindre modell tagits fram. Utplacering av Lilla Samlaren kommer att ske under 2018.

Laddar...
Laddar...
Flaskor och brukar Glödlampor

Totalt mängd insamlat farligt avfall via Samlaren 2017

29 350 kg

Pil ned

Total mängd mottaget farligt avfall till koncernen

0 50 000 100 000 43 400 2017 47 700 2016 47 700 2015

Insamlat via Samlaren

239 800 st

Glödlampa

Insamlat via Samlaren

616 900 st

Batteri

Insamlat via Samlaren

8 880 kg

Småelektronik

Textil

Återanvändning

Insats ska öka kunskapen

Hälften av alla de textilier vi köper hamnar så småningom i soppåsen. Genom olika kampanjer försöker Sysav nu höja medvetenheten om klädernas miljöbelastning och öka återvinningen.

I början på 2017 presenterade Naturvårdsverket sin undersökning om textilflödet i Sverige. Den visade att det varje år slängs sammanlagt 70 000 ton kläder och andra textilier i soppåsarna i svenska hem.

Samtidigt är de existerande systemen för insamling långt ifrån perfekta. Många insamlingsorganisationer saknar tillstånd att samla in kläder vid återvinningsstationerna ute i bostadsområdena. Dessutom är avsättningen för begagnade kläder och textil låg. Hjälporganisationen Myrorna, till exempel, har beräknat att bara 11 procent av den textil de samlar in säljs vidare i deras butiker. 

Miljön köper inte det

I samband med att dekalerna på Sysavs 600 containrar byttes ut, skapades nya bilder som illustrerar hur mycket miljön belastas när några av våra vanligaste konsumtionsvaror tillverkas. Exempelvis en t-shirt eller ett par jeans. Budskapen publicerades även på Facebook och som bannerannonser i Sydsvenskan/HD:s nätupplaga. De skapade mycket debatt och engagemang i sociala medier.

Det var kul att se sina kläder få nytt liv på jobbet!

– medarbetare på Sysavs klädbytardag

Återvinning bra alternativ när återanvändning är omöjlig

Sysav är engagerade i projektet SIPTex, ett system för mekanisk avläsning och sortering av textilfiber som i förlängningen skulle kunna underlätta återvinning av textil. Tillsammans med Malmö Stad utformades under hösten 2017 en textilåtervinningskampanj med fokus på utsortering och insamling av textilier.

Filmer som förklarade processen visades på stadens bussar och på Facebook. Malmöborna uppmanades också att lämna in sina (även trasiga) textilier på återvinningscentralerna i Norra Hamnen och i Bunkeflo. 

Laddar...

Plast

Materialåtervinning

MED PLASTEN I FOKUS

Plast är användbart – men ställer också till stora problem för miljön. Sysav lägger därför fokus på opinionsbildning kring plast samt bidrar till arbetet för att hitta alternativa material.

Som aktiviteter i Kretsloppsplanen drog kampanjerna Plastpolisen och Plastkastet igång under våren 2017. För att i slutändan komma till rätta med den stora mängd plast som inte sorteras, utan hamnar i restavfallet, ville Sysav och ägarkommunerna skapa medvetenhet kring hur man källsorterar rätt.

Under våren fick åtta kommunala arbetsplatser besök av Plastpolisen som sköt hål på myter kring plast. Dessutom deltog åtta arbetsplatser i Plastkastet. Båda kampanjerna syftade till att uppmärksamma sortering av plast. Kampanjen slog sönder en del myter som finns om plast. Bland annat om att förpackningar måste vara kliniskt rena för att kunna återvinnas och att miljönyttan försvinner om man väljer att tvätta ur förpackningarna.

Plastkastet

På Världshavdagen, den 7 juni, publicerade Sysav en debattartikel som gav eko i flera medier. Gunilla Carlsson – kommunikationschef och styrelseledamot i den internationella avfallsorganisationen ISWA – uppmanade till att skriva under ett upprop för att stänga världens 50 värsta soptippar. Avfallet på tipparna, som ofta är av plast, hamnar många gånger i floder och hav och bidrar till nedskräpningen av jordens marina miljöer. Fortsätter den här utvecklingen sägs det att våra hav år 2050 kommer innehålla mera plast än fisk.

Karta

Om varje svenskt hushåll slängde en enda plastförpackning i plaståtervinningen istället för i vanliga soporna:

- 3 600 ton co2/år
Pil ner

Lampa

Ansvar och engagemang – företagets grund

Sysavs klimatnytta – svart på vitt

Sysav gör vartannat år ett klimatbokslut som visar vilken påverkan verksamheten har på klimatet. Det senaste bokslutet, som gjordes 2016, visar att Sysav bidrog med att minska klimatpåverkan med nästan 77 400 ton koldioxid. Det motsvarar utsläppen från en bil som kör 9 200 varv runt jordklotet.

I klimatbokslutet räknar man inte bara på hur stora Sysavs egna utsläpp är. Man tar även hänsyn till indirekta utsläpp, utsläpp som sker på grund av Sysavs verksamhet, men som andra ger upphov till. Bland de indirekta utsläppen finns även undvikna utsläpp, alltså utsläpp som undviks för att Sysav bidrar med nödvändiga nyttigheter, till exempel värme och el. Klimatbokslutet visar nettopåverkan efter det att man har tagit hänsyn till direkta och indirekta utsläpp.

Brittiskt avfall blir energi i Malmö

Under 2018 kommer drygt 30 000 ton brittiskt avfall att skeppas till Malmö, för att tas om hand av Sysav och förvandlas till el och värme.

Under hösten 2017 slöt Sysav nya avtal om införsel av avfallsbränsle. Leverantörer är två brittiska företag som från årsskiftet tillsammans kommer att skeppa drygt 30 000 ton per år till Malmö hamn.

Redan 1996 infördes en statlig avfallsskatt på deponerat avfall i Storbritannien. Idag är den dubbelt så hög som Sveriges och många brittiska avfallsföretag har blivit duktiga på att sortera avfallet i en mängd olika fraktioner, material som sedan går till återvinning. Det brännbara avfall som inte kan återvinnas eller komposteras blir avfallsbränsle. Från Storbritannien exporteras varje år tre miljoner ton avfallsbränsle, på engelska RDF (Refuse Derived Fuel), främst till kraftvärmeverk i Holland.

Sopbil Fabrik

Brittiskt avfall som ska förvandlas till el och värme under 2018

30 000 ton

Hanteringen av avfallsbränslet är noga kontrollerad. Den som exporterar till Sverige måste ha tillstånd både hos berörda myndigheter i sitt hemland och av Naturvårdsverket i Sverige.

Att Sysav tar hand om avfallet är en tjänst som de andra länderna betalar för. Behandlingsavgifter tas ut på samma sätt som för andra leverantörer.

Sysav tar emot avfall för energiutvinning som inte kan hanteras på annat sätt än att deponeras i hemlandet och det sker i den mån företaget har tillgänglig kapacitet i sitt avfallskraftvärmeverk.

Sysav är ett av flera avfallsbolag som tar emot och energiåtervinner avfall från andra länder.

Laddar...