Höger pil Höger pil Vänster pil Vänster pil
02

Om Sysav

Ditt och mitt Sysav

Personal

14 skånska kommuner äger Sysav.

Om Sysav

Ditt och mitt Sysav

14 skånska kommuner äger Sysav.

Kommunerna är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt. Genom dotterbolaget Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och länder. Med sin kärnverksamhet och sina utbildnings- och informationsinsatser är Sysav en stark aktör på marknaden som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Efter en upphandling som genomfördes under 2016, har Sysav från och med 2017 till och med 2025 tagit över insamlingen av hushållsavfall i tre av ägarkommunerna: Lomma, Svedala och Kävlinge.

Verksamheten startade 1974 och Sysavkoncernen har idag drygt 300 anställda.

Affärsidé

Sysav erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Kärnvärden

Trygga kunder genom kvalitet och service.


Värdekedja

Under 2017 gav vi tillbaka:

 • 97,2 procent av det sorterade avfallet återvanns som material och energi
 • 2,8 procent deponerades för säker förvaring
 • Sysavs energiåtervinning bidrog med 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv
 • Av matavfallet producerades 47 100 ton slurry som blev biogas motsvarande 3,2 miljoner liter bensin
 • 145 300 säckar plantjord såldes på våra återvinningscentraler
Värdekedja

Under 2017 tog vi emot:

 • 841 400 ton avfall
 • Av detta var 59 900 ton matavfall
 • Farligt avfall uppgick till 43 400 ton
 • Återvinningscentralerna tog emot 175 900 ton avfall

Sysav samverkar

 • Vi samarbetar på många arenor – både regionalt, nationellt och internationellt – inom forskningsprojekt och på högskolor och universitet
 • Vi arbetar med andra aktörer för att förebygga mängden avfall
 • Under 2017 tog vi emot närmare 3 100 personer på studiebesök och träffade drygt 3 000 skolelever

Globala malen

Sysavs arbete med de globala målen

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

 • Att avskaffa extrem fattigdom
 • Att minska ojämlikheter
 • Att lösa klimatkrisen
 • Att främja fred och rättvisa

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Sysavs ambition är att bidra till alla mål. I års- och hållbarhetsredovisningen har vi valt att samla våra mest centrala mål, för att visa hur verksamheten bäst kan bidra.

Under 2017 har Sysav arbetat med fyra mål som har hög relevans. Här följer några exempel på aktiviteter som är kopplade till föjande mål:


Mål 11. hållbara städer och samhällen

Sysav finns mitt i kretsloppet och är en självklar aktör som minskar städernas negativa miljöpåverkan bland annat genom en säker hantering av kommunalt och annat avfall.


Mål 12. hållbar konsumtion och produktion

Sysav arbetar med och i projekt med att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Sysav arbetar förebyggande med att öka insikten med att alla val som görs i vardagen på ett eller annat sätt påverkar miljön och klimatet.


Mål 13. bekämpa klimatförändringen

Med en hållbar avfallshantering vidtar vi åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Sysav utbildar och skapar medvetenhet kring klimatförändringarnas konsekvenser.


Mål 17. genomförande och globalt partnerskap

Sysav samverkar i forskningsprojekt, med högskolor och universitet samt andra aktörer. Vi samarbetar regionalt, nationellt och internationellt.