Gå till innehållet
Sysavs stora avfallsanläggning

Styrning, ägare, dotterbolag och partners

Sysav och dess två dotterbolag ägs av 14 kommuner i södra Skåne.

Bolagsstyrning

Moderbolaget Sysav och dotterbolaget Sysav Industri AB är offentligt ägda aktiebolag med styrelser sammansatta av politiker från de 14 skånska ägarkommunerna.

Ägarkommuner är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysavs ägarstruktur säkerställer kommunernas inflytande och skapar stora möjligheter till samarbete kring regionens avfallshantering. Styrelsen i bolagen består av folkvalda representanter från de 14 ägarkommunerna.

Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortialavtal, bolagsordning, ägardirektiv, gällande lagar, förordningar och direktiv. Konsortialavtalet reglerar verksamheten och löper på lång tid finns mellan Sysav och ägarkommunerna. Dessutom finns ett särskilt samrådsorgan och en teknisk delegation för politiker och tjänstemän som ansvarar för avfallshanteringen i ägarkommunerna.

Här informeras om och diskuteras tekniska, ekonomiska samt lokala och regionala frågor rörande avfallshanteringen.

Tillbaka till toppenUpp

Årsstämman

Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som utgörs av representanter för ägarna. Årsstämman utser bolagets styrelse som ansvarar för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. 

Tillbaka till toppenUpp

Finansiering

Sysav och Sysav Industri ABs intäkter kommer från behandlingsavgifter för lämnat avfall, samt betalning för de produkter företaget säljer, såsom fjärrvärme, el och återvinningsmaterial.

Båda bolagen fungerar som *vinstdrivande företag och subventioneras inte av offentliga medel.

* Med vinstdrivande menas här att skapa tillräckligt med utrymme för nya investeringar. Skulle ytterligare vinst uppstå delas denna ut till ägarna, det vill säga ägarkommunerna. 

Tillbaka till toppenUpp

Andelar per kommun

Kommun

Andel %

Antal aktier

Burlöv 3,5 1 154
Kävlinge 3,85 1 270
Lomma 3,5 1 154
Lund 15,38 5 076
Malmö 45,98 15 174
Staffanstorp 3,32 1 094
Svedala 3,85 1 270
Trelleborg 7,52 2 482
Vellinge 4,02 1 326
Ystad 2,84 936
Skurup 1,42 468
Sjöbo 1,42 468
Simrishamn 1,95 643
Tomelilla 1,47 485
Tillbaka till toppenUpp

Styrelsen

Moderbolaget Sysav och dotterbolaget Sysav Industri AB är offentligt ägda aktiebolag med styrelser sammansatta av politiker från de 14 skånska ägarkommunerna.

Bolagens styrelser består av lägst nio och högst tolv ledamöter samt lägst nio och högst tolv suppleanter. Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma. Styrelserna sammanträder sju gånger per år. Styrelserna består av 11 ledamöter och 12 suppleanter. 

 

Anders Berngarn_270x190.jpg

Anders Berngarn

Ordförande (M)

bo c.png

Bo Carlqvist

Vice ordförande (S)

Ledamöter

Christer Akej (M) Simrishamn
Göran Holm (M) Vellinge
Lena Axelsson (S) Skurup
Lars Johnson (M) Burlöv
Carin Larsson (S) Malmö
Mats Svanberg (M) Malmö
Staffan Sölve (MP) Lund
Christer Wallin (M) Lund
Fredrik Schlyter (M) Trelleborg

Suppleanter

Pia Almström (M) Kävlinge
Håkan Andersson (SD) Malmö
Nahid Biglari (S) Malmö
Cornelis Hermus (M) Sjöbo
Monica Hildingson (L) Malmö
Per-Einar Larsson (M) Ystad
Staffan Linde (M) Staffanstorp
Per Olof Lindgren (L) Svedala
Johnny Nilsson (S) Trelleborg
Anja Nordberg Sonesson (M) Malmö
Leif Sandberg (C ) Tomelilla

Personalrepresentanter

Ledamöter 
Henrik Stridh, Kommunal
Christina Thörnberg, Vision

Suppleanter
Marie Mårtensson, Vision

Revisorer

Mazars, huvudansvarig Rose-Marie Östlund auktoriserad revisor

Kent Andersson, lekmannarevisor
Bertil Göransson, lekmannarevisor

Ledningen för Sysav och Sysav Industri AB

Kvinna med mörkt hår

Malin Dahlroth

VD för Sysav och dotterbolaget Sysav Industri AB, samt koncernchef/CEO

Bild_Håkan Bill.jpg

Håkan Bill

Chef Finans (CFO)

Anna Annerås_270x190.png

Anna Annerås

Kommunikationschef / Avdelningschef Strategi, Kommunikation & Hållbarhet/Department Manager

Carina Eklund_270x190.png

Carina Eklund

Avdelningschef Material & Farligt Avfall /Department Manager

jennie_kullberg 270x190.jpg

Jennie Kullberg

Personalchef/Human Resource Manager

mathias lindsjo.png

Mathias Lindsjö

Avdelningschef Kommunrelationer/Department Manager

Magnus Pettersson_270x190.png

Magnus Pettersson

VD, Sysav Utveckling AB/Managing Director

Johanna Rylander Sonesson_270x190.png

Johanna Rylander Sonesson

Marknadschef/Chief Commercial Officer (CCO)

lars carrick 270x190.png

Lars Carrick

Avdelningschef Återvinning/Department Manager

mats-barring-270.jpg

Mats Bärring

Tf. Avdelningschef Energi / Department Manager

Tillbaka till toppenUpp

Dotterbolag

Sysav har två helägda dotterbolag och ett antal intressebolag och samarbetspartner.

Helägda dotterbolag 

Sysav Industri AB hanterar avfall från företag och verksamheter samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.

Sysav Utveckling AB Sysavkoncernens utvecklingsbolag. Sysav Utveckling AB jobbar ständigt med att understödja forskning, utveckla nya metoder och projekt och bidra till att öka bolagets klimat- och miljönytta. Se kontaktpersoner för Sysav Utveckling AB nedan.

Magnus Pettersson_270x190.png

Magnus Pettersson

VD, Sysav Utveckling AB/Managing Director

ellen.jpg

Ellen Lindblad

Projektledare

raul_gronholm.jpg

Raul Grönholm

Projektledare

Xue 270x190.png

Xue Kullenius

Projektledare

Tillbaka till toppenUpp

Intressebolag och samarbetspartners

Intressebolag

ÅGAB Syd AB för Återvinning av grus, asfalt och betong. Ägs till 40 % av Sysav, 40 % av Sydsten AB och 20 % av AkkaFrakt.

Samarbetspartner

Malmö Återbyggdepå för återanvändning av begagnat byggmaterial i samarbete med Malmö Serviceförvaltning.

Stiftelsen Spillepeng har som uppgift att omvandla de landområden på Spillepeng i Malmö, som bildats i samband med tidigare deponering till ett område för andra aktiviteter – bland annat fritidsområdet Spillepeng.  

Tillbaka till toppenUpp