Gå till innehållet
avtal-470x290.jpg

Bli kund hos oss

Helhetslösningar för ditt avfall som skräddarsys efter ditt företags behov.

Sysav kartlägger företagets avfallsflöden och lämnar förslag till hur återvinning och omhändertagande ska gå till. 

Varje företag har unika behov och möjligheter och vi skräddarsyr lösningar för varje kund. 

Med våra avtalstjänster får kunden tillgång till hela Sysavs specialistkunskap. Våra rådgivare tar fram effektiva lösningar, hjälper till med dokumentation samt informerar om rådande lagstiftning.

Våra tjänster

Sysav Total - en helhetslösning för ditt avfall. Med tillgång till Sysavs totala tjänsteutbud skräddarsyr vi en lösning efter ditt företags behov. En kontaktperson och en samlad faktura spar tid och förenklar upplägget. Sysav Total ger stor valfrihet och är en långsiktlig lösning på din avfallshantering.

Sysav Total innebär att vi kan ta hand om alla olika typer av avfall som kan uppstår i verksamheten. Det gäller allt från skrot till spillolja.

En kontaktperson en faktura

Som kund får du en kontaktperson hos Sysav som känner dig och ditt företags behov av avfallshantering. I Sysav Total ingår även rådgivning och hjälp när det gäller farligt avfall, vilket är den mest komplexa typen av avfall. Det ställs höga krav på hanteringen av kemikalier och annat farligt avfall, för att den ska vara säker och lagenlig.

Alla företagets kostnader för avfallshantering, inklusive transporter, samlas på en faktura.

Hämtning och transport av avfall

Tillsammans med kunden tar vi fram fungerande hämtningsrutiner samt ser till att alla transporter sker på ett säkert sätt och följer de lagar och förordningar som finns.

Statistik

Till tjänsterna hör också statistikuppföljning. Detta är ett värdefullt hjälpmedel för ökad återvinning och resurssnålare produktion - och ett bra underlag för miljörapporter och miljöredovisningar.

Avtal       

Genom att kombinera vår olika tjänster på olika sätt kan varje avtal skräddarsys efter företagets behov. Kontakta våra avfallsrådgivare för mer information.

Miljöstation med öppna dörrar

Lots®miljösystem är en tjänst för omhändertagande av farligt avfall.

Sysavs eget behållarsystem är typgodkända emballage för förvaring och transport av farligt avfall. Behållarna hyrs ut av Sysav som står för underhåll och rengöring. Sysav har alla tillstånd som krävs samt egna chaufförer utbildade för att transportera farligt gods. Sysavs personal hjälper till att ta fram godsdeklarationer och transportdokument.

Kemister

Sysavs kemister är certifierade säkerhetsrådgivare, de kan ge råd om emballage, sortering, dokumentation, rådande lagstiftning och effektivisering av kemikalieanvändning.

Miljöriktig behandling

Sysav kan garantera att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt eftersom vi behandlar mycket av det farliga avfallet på våra egna anläggningar.

Protector är Sysav Industri ABs tjänst för kliniskt avfall och sekretess.

Specialmottagning

Sysav har en av få specialmottagningar för kliniskt- och sekretessavfall. Avfallet kan destrueras separat och under övervakning vid behov. Vi säljer typgodkända emballage för förvaring och transport av kliniskt avfall. Kliniskt avfall klassas som farligt avfall därför krävs särskilda tillstånd och utbildade chaufförer. Sysav har alla tillstånd som krävs samt egna utbildade chaufförer.

Abonnera på hämtningar

I tjänsten Protector finns möjlighet att abonnera på hämtning av avfallet och Sysavs personal hjälper till att ta fram godsdeklarationer och transportdokument.

senat_memedoski.jpg

Sénat Memedoski

Avfallsrådgivare för Sysav®Total, farligt avfall och byggavfall

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Om du är kund hos Sysav och vi hämtar ditt farliga avfall kan vi agera ombud, och sköta all inrapportering till Naturvårdsverket.

Läs mer

Kundkort för företag till återvinningscentralen

Nu har vi infört passersystem på Sysavs återvinningscentraler för hushåll. Företag kör in med kundkort.