Gå till innehållet

Så fyller du i blanketten

Numreringen nedan följer blankettens numrering.

Avfallskarakterisering

1. Avfallsproducentens identitet/Kundens identitet
Fyll i ert företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

2. Avfallets ursprung
Fyll i vilken typ av verksamhet som har genererat avfallet.
Exempel: Bygg- och rivningsverksamhet, energiproduktion, saneringsarbete

Fyll i den sexsiffriga avfallskoden som hämtas från Bilaga 4 i Avfallsförordningen 2011:927. En asterisk * innebär att avfallet klassas som farligt avfall. Länk till Avfallsförordningen. Om du behöver hjälp med att hitta rätt avfallskod, kontakta Sysavs kundtjänst tfn 040-635 18 00 eller kundservice@sysav.se.
Kryssa i om avfallet klassas som farligt avfall.

3. Transportör

Om transportör är samma som avfallsproducenten/kunden kryssa i Egen transport

Om någon annan än ert företag ska transportera deponiavfallet till Sysav:
Kryssa i rutan Jag godkänner att transportören väger in på vårt kundnummer och fyll i företagsnamnet för det transportföretag du godkänner ska frakta för ert företag. Detta innebär att transportören kan väga in ert deponiavfall med er karakterisering och att ert företag faktureras kostnaden. Detta godkännande förutsätter att både transportföretag och ert företag är upplagda som kunder hos Sysav.

4. Hur har avfallet uppkommit?
Fyll i vilken process som genererat avfallet. Om inte någon av de föreslagna processerna passar in, välj Annat och namnge processen.

5. Vilken behandling har avfallet genomgått?
Fyll i hur avfallet har behandlats. Om inte någon av de föreslagna behandlingsmetoderna passar in, välj Annat och namnge metoden.

6. Vad består avfallet av?
Fyll i avfallets sammansättning genom att beskriva vad avfallet består av. Till exempel sorteringsrest: Isolering, betong, porslin, glaskross samt mindre mängder metall.

7. Avfallets fysikaliska form
Fyll i avfallets fysikaliska form. Tänk på att flytande avfall inte får deponeras.

8. Avfallets färg och lukt
Beskriv avfallets lukt och färg.

9. Behöver avfallet provas i den grundläggande karakteriseringen?
Avfallet behöver ”provas” (laktestas) om det är farligt avfall, med undantag för stabilt, icke-reaktivt asbestavfall. För allt annat avfall är svaret Nej.

10. Behöver extra säkerhetsåtgärder krävs vid deponering av avfallet? Dammande avfall kan behöva vara ordentligt paketerat för att undvika arbetsmiljö- och miljöproblem vid tippning. Om det finns andra risker, exempelvis skärskador från krossat glas behöver detta också beskrivas, så att rätt säkerhetsåtgärder kan sättas in.

11. Kan avfallet återvinnas eller materialutnyttjas?
Avfall som ska deponeras ska ha genomgått kontroll avseende om det kan materialutnyttjas eller återvinnas i stället för att deponeras. Om avfallet ska kunna deponeras måste kontroll ha gjorts och en av rutorna fyllas i som ett resultat av kontrollen.

12. Genereras avfallet regelbundet?
Sätt kryss i nej om avfallet ska lämnas endast en gång. Det innebär att karakteriseringen inte längre gäller när du lämnat avfallet.

Kriterier för att räknas som regelbundet genererat avfall är:

  • att avfallet uppkommer minst en gång/år och
  • att avfallet genererats i samma process där anläggningar och processer är välkända
  • och att materialet som använts i processen och själva processen är väldefinierade
  • eller att avfallet genererats i en likadan process men i olika anläggningar. Processen ska vara så lika att avfallet förväntas få liknande egenskaper.

Om avfallet genereras regelbundet ska även punkt 13 fyllas i.

13. Regelbundet genererat avfall
Kryssa i Nej, obetydligt ifall avfallets sammansättning inte förväntas variera. Därefter kan du gå över till punkt 14.

Om avfallets sammansättning förväntas variera kryssa i Ja, beskriv hur samt beskriv variationen. Exempel: andelen brännbart, avfallets fysikaliska form, halten/koncentrationen av något ingående ämne.

Kryssa för om avfallet behöver överensstämmelseprovas (gäller endast om det är farligt avfall). Ange nyckelparametrarna för överensstämmelseprovningen, det kan till exempel vara pH-värde eller specifika ämnen. Om det finns behov av överensstämmelseprovning oftare än en gång per år ska frekvensen skrivas in.

14. Underskrift
När blanketten är fullständigt ifylld och undertecknad ska den skickas till Sysavs kundservice antingen per post (Box 50344, 202 13 Malmö) eller inskannad via e-post (kundservice@sysav.se). När avfallskarakteriseringen tagits emot av Sysav meddelas giltighetstid samt karakteriseringsnummer till den e-postadress som uppgetts på blanketten.