Gå till innehållet
sopsortering.jpg

Varför ska jag sopsortera?

Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas.

Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor. Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. 

Råvaru- och materialbesparing

Materialet som används för att producera varor tas från naturen. Vissa resurser är ändliga, andra tar det oerhört lång tid för att bildas, till exempel olja, kol och träd. När man källsorterar återvinner man material för att göra nya varor av, istället för att bryta ny malm och fälla flera träd etc.

Energibesparing

Att bearbeta återvunnet material är inte lika energikrävande som att bearbeta ny råvara. Genom att återvinna aluminium sparar man 95% av den energi som annars skulle gått åt vid användning av jungfrulig råvara.

Ekonomi

Avfall som kunde ha källsorterats av hushållet är en onödig kostnad då man bland annat debiteras för mängden restavfall i sopkärlet. Dessutom betalar du, redan vid köpet, för att exempelvis papper- och plastförpackningar ska samlas in och återvinnas. Avfall som potentiellt annars hade kunnat materialåtervinnas och bespara både energi liksom naturresurser.

Nationella miljömål

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. En riktig avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser är en del av det målet. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att material och energi i avfallet ska tas till vara i så hög grad som möjligt. Tyvärr ökar mängden avfall för varje år.