På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning och projekt

Vi arbetar med forskningsprojekt både inom den egna verksamheten och tillsammans med andra aktörer.

För att möta framtida utmaningar inom avfallsområdet arbetar vi med forskningsprojekt både inom den egna verksamheten och tillsammans med andra aktörer. Projekten berör alla delar av avfallshierarkin.

Våra satsningar på forskning och projekt

Bild

Industriell symbios – delad energi är dubbel energi

Att tänka cirkulärt är smart, att tänka cirkulärt tillsammans är ännu smartare. Delande och nära samarbeten i ett stadsperspektiv kan kallas ”urbana symbioser”.

I det Vinnova-stöttade projektet ”Delad energi är dubbel energi” arbetas aktivt för att stadens resursflöden (inte bara av energi utan också avfall och vatten) ska tas tillvara på bästa sätt.

Sysav har speciellt fokus på återbruk, hur kan en framtida återbrukscentral utformas? 

Sysav Utveckling deltar i det Vinnova-finansierade projekt ”Industriell symbios – delad energi är dubbel energi” där drygt tio aktörer med kopplingar till Malmö hamn deltar med syfte att visa vägen för cirkulär och grön ekonomi genom industriell symbios. 

logotype vinnova

<a href="http://deladenergi.se/" target="_blank">Delad energi dubbel energi</a>
Bild

STEPS - hållbar plast

STEPS (Sustainable plastics and transition pathways) är ett MISTRA-projekt som drivs av Lunds universitet. Sysav sitter med i styrgruppen både för programmet och arbetspaket 3.

Arbetet fokuserar på att utforska vad som krävs för att nå ett hållbart plastsamhälle med avseende på allt från råvarutillgång och återvinning till policy och beteende. Arbetspaket 1 och 2 utvecklar nya bioplaster och har redan, 1 år in i projektet, fått fram en helt biobaserad golvlack som nu testas i ett rum på universitetet.

Bild

Food Loop systems

Food Loop Systems(FLS) är en del av projektet Cleantech TIPP som delvis finansieras av Interreg ÖKS (EU). Inom projektet arbetar Sysav Utveckling AB och Malmö Stad för att hitta lösningar där butiker, grossister och livsmedelsindustrier kan minska sitt matsvinn på nya innovativa sätt.

Bild

Textilsortering

Svenskar köper allt mer kläder och textilier men är dessvärre fortfarande dåliga på att samla in och återanvända eller återvinna avlagda plagg. I Sverige konsumeras cirka 13 kg textil/person och år men bara fem procent går till återvinning.

Detta är något som projektet SIPTex, med Sysav som en av deltagarna, har som mål att ändra genom att utveckla ny teknik för automatiserad sortering.

Insamling av kläder och textilier till SIPTex-projektet sker på återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra hamnen från december 2016 till december 2017. Under denna tid testas automatiserad sortering av textilavfall för materialåtervinning i en unik pilotanläggning i Avesta.Materialet kommer att sorteras utifrån olika färger och olika fibertyper, exempelvis bomull eller polyester. 

Sysav kommer också under projektet också att försöka öka medvetenheten och få fler konsumenter att samla in textilier så att de kan återanvändas eller återvinnas.

Förebygga avfall

Förebyggande av avfall, avfallsminimering och hållbar konsumtion är frågor som genomsyrar många av Sysavs projekt och som är en ständig utmaning.  

En stor del av utmaningen handlar om information och kommunikation med hushållen, men också om hur vi själva agerar. Sysav deltar i Hållbar Utveckling Skånes projekt ”Översta steget” som syftar till att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Tillsammans med Lomma kommun tittar vi närmare på vår användning av datorer och mobila enheter.

Bild

Framtidens återvinningscentraler

Vi tror att framtidens återvinningscentral har ett större fokus på återbruk och att det som lämnas där i första hand ses som en resurs och inte ett avfall. Vi tror också att en framtida återvinningscentral finns inne i centrum för att göra den mer tillgänglig för personer utan bil.

Ett steg mot större fokus på återbruk togs med Norra Hamnens återvinningscentral i Malmö. Här kan besökaren redan vid infarten lämna byggmaterial, textil, möbler och prylar för återbruk.
Utvecklingsidéerna är många och vi jobbar ständigt för att det ska vara så enkelt och trevligt som möjligt att besöka våra återvinningscentraler.

Bild

Materialåtervinning på återvinningscentraler

I flera olika projekt tittar vi närmare på hur vi kan förbättra och öka återvinningen av olika material. Några exempel på material vi tittar på är hårdplast och textil.

Hårdplast

Försök med insamling av hårdplast har pågått på Bunkeflo återvinningscentral sedan 2011 och kommer från och med hösten 2015 även omfatta Norra Hamnens återvinningscentral. Innan försöket utvidgas till fler av Sysavs återvinningscentraler krävs mer kunskap om vilka produkter som ska ingå i insamlingsverksamheten och hur marknaden för återvunnen plast utvecklas. 

Textil

Kläder och textilier samlas idag in av frivilligorganisationer på alla Sysavs återvinningscentraler. I framtiden vill Sysav att denna insamling ska öka och att vi kan ta till vara på så väl hela textilier för återbruk som trasiga textilier för återvinning. För att lyckas med detta vill vi, tillsammans med de ideella organisationerna, utveckla insamlingen av textilier på återvinningscentralen och säkerställa att textilierna tas till vara på bästa möjliga sätt genom hela kedjan.

Bild

Samverkan för biogödsel och biogas

Sysav förbehandlar matavfall som huvudsakligen samlats in från ägarkommunernas hushåll. Det förbehandlade matavfallet levereras som en bioslurry till Kristianstad Biogas där den blir till biogas (fordonsgas) och biogödsel.

Oklara regler för såväl biogas som biogödsel innebär att information och kommunikation är viktiga och Sysav Utveckling AB medverkar aktivt i denna fråga genom att delta i Biogas Syd och Energigas Sverige. Många aktörer finns också i Skånes färdplan för biogas, vars mål är att Skåne skall vara Europas ledande biogasregion 2030.

Bild

Materialåtervinning av restprodukter från avfallskraftvärmeverk

Avfallsförbränning ger, oavsett hur väl det brännbara avfallet sorteras, upphov till restprodukter i form av slagg (bottenaska) och flygaska.

Slagg

Slaggen består av sådant som inte kunnat förbrännas i avfallskraftvärmeverket som till exempel sten, metallskrot och glas. Det pågår idag ett flertal branschgemensamma projekt i syfte att förädla hanteringen av slaggen. Sysav Utveckling AB deltar i flera av dessa och arbetar också aktivt internt inom Sysav, till exempel när det gäller användning av slaggrus och utsortering av metaller för återvinning. En viktig del i arbetet är den nya slaggsorteringsanläggning som Sysav ska bygga på Spillepengs avfallsanläggning.

Flygaska

När röken från avfallskraftvärmeverket renas från föroreningar uppstår en restprodukt som kallas flygaska. Sysav Utveckling AB är idag aktiva i flera olika forskningsprojekt för att hitta bättre sätt att använda flygaskan, som idag stabiliseras och används för att återfylla ett kalkbrott i Norge (Langöya).

Bild

Effekten av slamspridning på åkermark

Projektet genomförs och finansieras tillsammans med Sysavs delägarkommuner och syftar till att studera effekterna av att sprida rötslam på åkermark. Projektet startade redan 1981 och vart fjärde år sprids rötslam i fastställda mängder på provområdena. Inom ramen för projektet görs omfattande analyser av slammets miljöpåverkan och det har hittills visat sig att tillförsel av slam ger cirka sju procents skördeökning i jämförelse med helt ogödslad mark.

Bild

Säker skötsel av deponier

Även i framtiden kommer visst avfall att deponeras – och det gamla avfallet finns kvar. Det är då viktigt att rätt avfall deponeras och att deponier sköts på bästa sätt så att påverkan på omgivningen blir så liten som möjligt. 

 

Deponigas

Trots att det idag är förbjudet att deponera organiskt material kommer våra deponier fortsätta producera deponigas under flera år framöver. Deponigasen används som bränsle i gasmotorerer för att producera elektricitet.  Dock avtar metanhalten i deponigasen successivt så nya metoder för framtida hantering behöver tas fram för att förhindra metanutsläpp till luft.

Lakvatten

På Sysavs avfallsanläggning Hedeskoga i Ystad, renas lakvattnet från deponin. Framförallt sker kväverening med en kombination av processer som huvudsakligen sker i dammar och rotzoner. Anläggningen byggs successivt ut och utvärderas löpande.

Läs tidigare rapporter

Forskningsrapporter, examensarbeten och rapporter som belönats med Sysavsstipendiet finns att läsa.

Så arbetar vi med innovation

Sysav Utveckling AB

För att ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling har Sysav ett dotterbolag, Sysav Utveckling AB. Sysav Utveckling AB finansierar och driver projekt som syftar till att förbättra Sysavs verksamhet i enlighet med EU:s avfallshierarki. Många idéer och projekt fångas och utförs i samverkan med Sysavs egen verksamhet, andra sker tillsammans med externa parter.

Bolaget har också en viktig roll när det kommer till omvärldsbevakning och kunskapsspridning och samverkar med universitet, högskolor, näringsliv, organisationer och offentliga verksamheter i såväl regionen som nationellt och internationellt.

Bild

Kom med förslag

Har du förslag på något projekt som du tror kan vara av intresse för Sysav eller önskar få reda på mer om något av våra pågående projekt, kontakta oss gärna.