Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/foretag/Priser/Betalning/leveransvillkor/

Leveransvillkor för avlämning av avfall vid Sysavs anläggningar

Här beskrivs de generella leveransvillkor som gäller för avlämning av avfall vid Sysavs anläggningar. Med Sysavs anläggningar avses anläggningar som ägs av Sysav och Sysavs helägda dotterbolag.

Observera att särskilda regler gäller för avlämning/hämtning av farligt avfall. För varje avfallstyp finns specifika krav på avfallets mått och innehåll för att avfallet ska kunna tas emot och faktureras på rätt sätt. Dessa krav finns beskrivna i Sysavs sorteringsguide för företag.       

 • Med begrep­pet kunden nedan avses privatperson och juridisk person i form av företag eller annan verksamhet, inklusive den som bedriver avfallstransporter på yr­kesmässiga grunder åt andra. Begreppet kunden i dessa föreskrifter omfattar i tillämpliga delar även kundens personal eller av kunden anlitad entreprenör.
 • Kunden är skyldig att i samband med leverans av avfall erlägga avgift för behandlingen enligt Sysavs vid varje tidpunkt gällande prislista. Betalning vid Sysavs anläggning för farligt avfall sker endast mot faktura. Vid övriga mottagningsanläggningar sker betalning antingen med betalkort eller, om kredit beviljats, mot faktura. Ansökan om kredit görs på blanketten ansökan om vågkort.
 • På grund av risken för brand och med hänsyn till kundernas säkerhet råder förbud att göra upp eld eller tömma bilaskkoppar inom Sysavs anläggningar. Rökförbud gäller både inom och utanför förarhytten.
 • Varselklä­der av lägst klass 2 ska bäras av person som lämnar fordon i tipphall, på vågområden eller på deponiområdet (gäller inte på området för företagens återvinningscentral på Spillepeng).
 • Det är förbjudet att plocka upp och ta med avfall från anläggningarna.
 • Kunden ska iaktta största uppmärksamhet på anläggningarna. Kunden ska se till att medföljande barn och husdjur inte lämnar fordonet så länge fordonet befinner sig inom anläggningen.
 • Sysav tar inte emot radioaktivt avfall eller explosivt avfall, såsom gasbehållare, tryckkärl, sprängmedel, ammunition, fyrverkerier, krut, tändrör och dylikt.

 Ankomst till anläggningarna

När kunden ankommer till vågstationen ska kunden till vågoperatören anmäla vilken typ av avfall som medförs. Kunden är också skyldig att anmäla om leveransen avser avfall som kräver någon form av dokumentation, exempelvis deklaration för farligt avfall eller avfallskarakterisering för avfall till deponi. 

 • Kunden ska vid avlämning av avfall väl känna dess art, sammansättning och ursprung så att korrekt klassning i olika avfallstyper kan ske och att miljöriktigt omhändertagande och behandling ska kunna säkerställas. Kunden ska även försäkra sig om att avfallets innehåll och egenskaper överensstämmer med kraven i Sysavs Sorteringsguide för företag, samt att fordonet som ska avlämna avfallet är lämpat för avlämning på Sysavs mottagningsplats.
 • För avfall som ska deponeras ansvarar avfallsproducenten för att avfallet är karakteriserat samt provat, om detta krävs enligt gällande lagstiftning. Avfall som ska deponeras ska vara karakteriserat av avfallsproducenten på Sysavs blankett ”Avfallskarakterisering” innan avfallet kan lämnas. Ett löpnummer på den aktuella karakteriseringen ska kunna anges när avfallet avlämnas eller hämtas. Kunden ansvarar gentemot Sysav för att angivna förutsättningar är uppfyllda.
 • Slutlig klassning av avfallet och eventuell omklassning utförs av Sysav genom särskilt utsedd personal, med särskild kompetens inom mot­tagnings- och leveranskontroll. Sysavs klassificering av mottaget avfall gäller om annat inte bevisats. Sysavs har således alltid tolkningsföreträde i de fall det uppstår delade meningar om klassificeringen. 

Transporter inom anläggningarna

 • Kunden ska följa givna trafikanvisningar inom respektive anläggning och omgående transportera avfallet till anvisat område. Fordon ska framföras med största möjliga försiktighet.
 • Om kunden transporterar avfall i öppen container, och risk finns att avfallet kan orsaka nedskräpning, ska containern förses med nät eller täckas. Säkerhetstäckning och skyddsnät av last får avlägsnas först på anvisad plats inom området. 

Avlämning av avfall 

 • Sysav har rätt att kontrollera allt avfall som lämnas vid anläggningarna.
 • Kunden ska alltid följa de anvisningar som Sysavs personal lämnar och kunden är själv ansvarig för att fordonet kan lossa avfallet på Sysavs olika anläggningar. Avfall ska avlämnas på anvisad plats.
 • Om avfallet vid avlämningen visar sig innehålla annat än vad som angivits till vågoperatören, ska kunden omedelbart anmäla detta till avfallskontrollant eller vågoperatör. Om avfallet kräver någon form av dokumentation t ex deklaration för farligt avfall eller avfallskarakterisering för avfall till deponi, får avlämning ske först efter godkännande av Sysavs avfallskontrollanter. 
 • Sysav har rätt att omedelbart och utan förvarning avvisa den som bryter mot Sysavs regler, Sysavs personals anvisningar och dessa leveransvillkor. Den lokala säkerhetsinformation som finns skyltad inom Sysavs verksamhe­ter ska iakttas och efterlevas.
 • Äganderätten till avfallet övergår till Sysav när avfallet avlämnats och god­känts av Sysavs personal. 
 • Vid leverans av avfall i strid med Sysavs leveransvillkor kan kunden de­biteras en avgift utöver fastställd behandlingsavgift. Dessutom är kunden skyldig att ersätta Sysav för merkostnader som orsakats till följd av att anvisningarna inte har följts. 
 • Sysav friskriver sig allt ansvar gentemot kunden och dennes fordon inom anläggningarna, i de fall skada som drabbar kunden eller fordonet orsakats av det avfall som kunden själv tillfört, eller av annan omständighet, som en normalt aktsam avfallstransportör – med hänsyn till vad som upplysts om riskerna inom anläggningen – skulle ha kunnat undvika. Vidare friskriver sig Sysav allt ansvar för skada av vad slag det vara må, som inom tippområde på avfallsupplag eller i tipphall kan drabba kunden eller dennes fordon och som vållas av tredje man eller som beror på förhållanden som tredje man ansvarar för. 
 • Kunden åtar sig att hålla Sysav skadeslöst för varje förlust eller skada som orsakas av att avfall inte uppfyller eller avviker från kraven i Sysavs Sorteringsguide för företag. Detsamma gäller förlust eller skada som är följden av att avlämnat avfall avviker från vad som angetts vid invägningen. Vidare är kunden ansvarig för all skada och kostnader som uppkommer genom att kunden, kundens personal och fordon eller av kunden anlitad entre­prenör skadar anläggningen eller på annat sätt hindrar dess normala nyttjande. Sysav har rätt att debitera kunden kostnader för uppstädning, om kunden skräpar ner i samband med leverans av avfall inom anläggningen. 
 • Kunden ska efter avlämningen av avfallet återvända till vågstationen och därefter lämna anläggningen utan onödigt dröjsmål. 
 • För avlämning/hämtning av farligt avfall gäller utöver dessa villkor särskilda villkor som beskrivs nedan. 

Avlämning/hämtning av farligt avfall

 • I normalfallet hämtar Sysav eller av Sysav anlitad entreprenör det farliga avfallet direkt hos kunden. 
 • Allt mottagande av farligt avfall ska föregås av att kunden upprättar en avfallsdeklaration Deklaration för farligt avfall. I deklarationen ska kunden ange avfallets typ, sammansättning, kvantitet, typ av förpackning, kontaktperson och ytterligare uppgifter som behövs för avfallets behandling. Kunden svarar för att avfallet har den kemiska sammansättning och de övriga fysikaliska egenskaper som angivits i deklarationen.  
 • Avfallsproducenten svarar för att avfallets förpackning vid hämtningen/avlämningen
  – är av god kvalitet och uppfyller gällande bestämmelser,
  – är tydligt och varaktigt märkt med avfallsproducent, deklarationsnummer och erforderlig varningstext
  – följer övriga krav som kan ställas av Sysav för vissa typer av avfall. 
 • Avfallet ska företrädelsevis levereras i förpackningar av engångstyp eller av Sysav tillhandahållna förpackningar. Leverans i annan typ av förpackningar såsom kundens egna är endast tillåtet efter överenskommelse med Sysav.  
 • När kunden själv lämnar avfall direkt vid någon av Sysavs mottagningsplatser för farligt avfall, upprättas ett mottagningskvitto när avfallet undersökts, bedömts och klassificerats. I vissa fall görs denna bedömning av någon av Sysavs kemister.  
 • Vid avvikelser från inlämnad avfallsdeklaration har Sysav rätt att efterdebitera uppkomna kostnader. Detta gäller även för avfall som Sysav lämnar särskilda föreskrifter för. Vid allvarliga eller stora avvikelser har Sysav rätt att återsända avfallet till avfallsproducenten på dennes bekostnad. 

Kontroll, omklassning och fakturering med mera

 • Sysav utför stickprovskontroller av avlämnat avfall. Vid dessa kontrolleras att avfallets innehåll, mått, mm överensstämmer med de uppgifter transportören uppgett vid invägning. 
 • Avvikelser från uppgifter lämnade vid invägningen medför att avfallet kan klassas om. Detta sker ofta efter det att transportören lämnat Sysavs anläggning. Omklassningen kan medföra att uppgifterna på kvittot från invägningen inte överensstämmer med de verkliga förhållandena och de uppgifter som framgår av Sysavs faktura. 
 • Avfall som klassas om dokumenteras i en avvikelserapport. Uppgift om leveransens transaktionsnummer finns på kvittot, på avvikelserapporten och på fakturan. Därigenom säkerställer Sysav att rätt invägning/leverans klassats om. 
 • Fakturering kommer att ske på grundval av avfallstyp, mått och vikt i enlighet med vad Sysav dokumenterat vid omklassningen. 
 • Har betalning skett vid avlämnandet kan omklassningen av avfall komma att medföra tilläggsdebitering av behandlingsavgiften.

 

Senast uppdaterat 2016-12-05

Kontakta oss

 • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.