Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/Om-oss/Miljo-och-ansvar/Forskning-och-projekt/

Forskning och projekt

För att möta framtida utmaningar inom avfallsområdet arbetar vi med forskningsprojekt både inom den egna verksamheten och tillsammans med andra aktörer. Projekten berör alla delar av avfallshierarkin.

Våra satsningar på forskning och projekt

Bild

Textilåtervinning

Bara fem procent av alla textilier som säljs i Sverige återvinns och tusentals ton hamnar varje år i soppåsen. Ett nytt projekt, SIPTex, med Sysav som en av deltagarna har som mål att öka textilåtervinningen – med hjälp av automatiserad sortering.

Ett viktigt syfte med projektet är att öka medvetenheten och få fler konsumenter att samla in textilier så att textilierna kan återanvändas eller återvinnas.

Svensk anläggning unik
Insamling av kläder och textilier till SIPTex-projektet sker på återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra hamnen från december 2016 till december 2017. Under denna tid testas automatiserad sortering av textilavfall för materialåtervinning i en unik svensk pilotanläggning i Avesta. Materialen kommer att sorteras utifrån olika färger och olika fibertyper, exempelvis bomull eller polyester. 

Vi svenskar köper allt mer kläder och textilier men är dessvärre fortfarande dåliga på att samla in och återanvända eller återvinna våra avlagda plagg. Svenskar konsumerar ca 13 kg textil/person och år. Mer än hälften av denna hamnar i soppåsen, trots att mycket är i fint skick och hade kunnat återanvändas. Ca 20 procent av textilierna samlas in för återanvändning men mindre än 5 procent av textilen materialåtervinns.

 

Bild

Förebygga avfall

Förebyggande av avfall, avfallsminimering och hållbar konsumtion är frågor som genomsyrar många av Sysavs projekt och som är en ständig utmaning.  En stor del av utmaningen handlar om information och kommunikation med hushållen och arbetet handlar därför mycket om kampanjer som till exempel ”Köp inte skräp” och ”Four Fit Challenge” och om att hålla föredrag i skolor och för politiker.

Four Fit Challenge
Bild

Framtidens återvinningscentraler

Vi tror att framtidens återvinningscentral har ett större fokus på återbruk och att det som lämnas där i första hand ses som en resurs och inte ett avfall. Vi tror också att en framtida återvinningscentral finns inne i centrum för att göra den mer tillgänglig för personer utan bil.

Ett steg mot större fokus på återbruk togs med Norra Hamnens återvinningscentral i Malmö. Här kan besökaren redan vid infarten lämna byggmaterial, textil, möbler och prylar för återbruk.
Utvecklingsidéerna är många och vi jobbar ständigt för att det ska vara så enkelt och trevligt som möjligt att besöka våra återvinningscentraler.

Bild

Materialåtervinning på återvinningscentraler

I flera olika projekt tittar vi närmare på hur vi kan förbättra och öka återvinningen av olika material. Några exempel på material vi tittar på är tunga massor, hårdplast och textil.

Tunga massor

Fraktionen ”tunga massor” på våra återvinningscentraler innehåller en blandning av jord, sten, tegel, betong, porslin, keramik och klinker. Idag återvinns detta främst som fyllnadsmassor eller täckmassor. Porslin, keramik och klinker försvårar återvinningen och därför samlas detta nu in separat.  

Sysav hoppas att man genom den enkla åtgärden att samla in dessa separat kan öka möjligheterna för återanvändning av jord, sten, tegel och betong.

Hårdplast

Försök med insamling av hårdplast har pågått på Bunkeflo återvinningscentral sedan 2011 och kommer från och med hösten 2015 även omfatta Norra Hamnens återvinningscentral. Innan försöket utvidgas till fler av Sysavs återvinningscentraler krävs mer kunskap om vilka produkter som ska ingå i insamlingsverksamheten och hur marknaden för återvunnen plast utvecklas. Eftersom plast som samlas in på återvinningscentraler består av många olika plastsorter är återvinningen komplex.

Textil

Kläder och textilier samlas idag in av frivilligorganisationer på alla Sysavs återvinningscentraler. I framtiden vill Sysav att denna insamling ska öka och att vi kan ta till vara på så väl hela textilier för återbruk som trasiga textilier för återvinning. För att lyckas med detta vill vi, tillsammans med de ideella organisationerna, utveckla insamlingen av textilier på återvinningscentralen och säkerställa att textilierna tas till vara på bästa möjliga sätt genom hela kedjan.

Bild

Samverkan för biogödsel och biogas

Sysav förbehandlar matavfall som huvudsakligen samlats in från ägarkommunernas hushåll. Det förbehandlade matavfallet levereras som en bioslurry till Kristianstad Biogas där den blir till biogas (fordonsgas) och biogödsel.

Oklara regler för såväl biogas som biogödsel innebär att information och kommunikation är viktiga och Sysav Utveckling AB medverkar aktivt i denna fråga genom att delta i Biogas Syd och Energigas Sverige. Många aktörer finns också i Skånes färdplan för biogas, vars mål är att Skåne skall vara Europas ledande biogasregion 2030.

Bild

Materialåtervinning av restprodukter från avfallskraftvärmeverk

Avfallsförbränning ger, oavsett hur väl det brännbara avfallet sorteras, upphov till restprodukter i form av slagg (bottenaska) och flygaska.

Slagg

 

Slaggen består av sådant som inte kunnat förbrännas i avfallskraftvärmeverket som till exempel sten, metallskrot och glas. Det pågår idag ett flertal branschgemensamma projekt i syfte att förädla hanteringen av slaggen. Sysav Utveckling AB deltar i flera av dessa och arbetar också aktivt internt inom Sysav, till exempel när det gäller användning av slaggrus och utsortering av metaller för återvinning.

Flygaska

När röken från avfallskraftvärmeverket renas från föroreningar uppstår en restprodukt som kallas flygaska. Sysav Utveckling AB är idag aktiva i flera olika forskningsprojekt för att hitta bättre sätt att använda flygaskan, som idag stabiliseras och används för att återfylla ett kalkbrott i Norge (Langöya).

Bild

Effekten av slamspridning på åkermark

Projektet genomförs och finansieras tillsammans med Sysavs delägarkommuner och syftar till att studera effekterna av att sprida rötslam på åkermark. Projektet startade redan 1981 och vart fjärde år sprids rötslam i fastställda mängder på provområdena. Inom ramen för projektet görs omfattande analyser av slammets miljöpåverkan och det har hittills visat sig att tillförsel av slam ger cirka sju procents skördeökning i jämförelse med helt ogödslad mark.

Bild

Industriell symbios – delad energi är dubbel energi

En definition av industriell symbios lyder “Studier av processer där material, vatten, energi och information överförs mellan geografiskt näraliggande aktörer med syfte att utveckla deras verksamheter och relationer”.

Ett exempel på hur Sysav Utveckling verkar för detta är genom att delta i det Vinnova-finansierade projekt ”Industriell symbios – delad energi är dubbel energi” där drygt tio aktörer med kopplingar till Malmö hamn deltar med syfte att visa vägen för cirkulär och grön ekonomi genom industriell symbios. Fokus för projektet är energisystem och utnyttjandet av restvärmeflöden i Norra Hamnen i Malmö.

logotype vinnova

Delad energi dubbel energi
Bild

Säker skötsel av deponier

Även i framtiden kommer visst avfall att deponeras – och det gamla avfallet finns kvar. Det är då viktigt att rätt avfall deponeras och att deponier sköts på bästa sätt så att påverkan på omgivningen blir så liten som möjligt. 

 

Deponigas

Trots att det idag är förbjudet att deponera organiskt material kommer våra deponier fortsätta producera deponigas under flera år framöver. Deponigasen används som bränsle i gasmotorerer för att producera elektricitet.  Dock avtar metanhalten i deponigasen successivt så nya metoder för framtida hantering behöver tas fram för att förhindra metanutsläpp till luft.

Lakvatten

På Sysavs avfallsanläggning Hedeskoga i Ystad, renas lakvattnet från deponin. Framförallt sker kväverening med en kombination av processer som huvudsakligen sker i dammar och rotzoner. Anläggningen byggs successivt ut och utvärderas löpande.

Senast uppdaterat 2016-11-16 Sysav Utveckling AB
Tyck till om sidan

Läs tidigare rapporter

Forskningsrapporter, examensarbeten och rapporter som belönats med Sysavsstipendiet finns att läsa.

Rapporter

Så arbetar vi med innovation

Sysav Utveckling AB

För att ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling har Sysav ett dotterbolag, Sysav Utveckling AB. Sysav Utveckling AB finansierar och driver projekt som syftar till att förbättra Sysavs verksamhet i enlighet med EU:s avfallshierarki. Många idéer och projekt fångas och utförs i samverkan med Sysavs egen verksamhet, andra sker tillsammans med externa parter.

Bolaget har också en viktig roll när det kommer till omvärldsbevakning och kunskapsspridning och samverkar med universitet, högskolor, näringsliv, organisationer och offentliga verksamheter i såväl regionen som nationellt och internationellt.

Bild

Kom med förslag

Har du förslag på något projekt som du tror kan vara av intresse för Sysav eller önskar få reda på mer om något av våra pågående projekt, kontakta oss gärna.

Sysav Utveckling AB

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.